Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Europolitan Holdings AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Europolitan Holdings AB (publ) Aktieägarna i Europolitan Holdings AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 20 juni 2000 klockan 18.00 i Industrihuset, Storgatan 19 i Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 juni 2000, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 14 juni 2000, klockan 13.00, under adress: Europolitan Holdings AB, Box 5251, 102 46 Stockholm, per fax: 08-678 09 80, per telefon 08-678 09 50 eller per e-post bolagsstamma@europolitan.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisations-nummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förval- taren i god tid, och måste vara verkställd fredagen den 9 juni 2000. Ärenden 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Anförande av verkställande direktören 8. Beslut: a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag 13. Beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning med mera 14. Övriga frågor 15. Stämmans avslutande Beslutsförslag 8 b. Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning om 1:10 kronor per aktie för räkenskapsåret 1999/2000. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara måndagen den 26 juni 2000. Beslutar bolagsstäm-man i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPC AB:s försorg tors- dagen den 29 juni 2000. 11. Styrelse Vodafone AirTouch-koncernen, som äger aktier representerande cirka 71 procent av det totala röstetalet i Europolitan Holdings AB, har underrättat bolaget om följande förslag till val av styrelse. Till styrelseledamöter föreslås omval av Julian Horn-Smith och Ulf J Johansson, samt nyval av Devin Brougham, Hans Kuropatwa och Jeremy Forword. Styrelseledamöterna Antonio Carrapatoso, Ian Maxwell och Vernon Tyerman har avböjt omval. Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Adriana Nugter och Mark Carey, samt nyval av Jon Risfelt och John Townsend. Styrelsesuppleanten Tomas Isaksson har avböjt omval. 12. Revisorer Vodafone AirTouch-koncernen, som äger aktier representerande cirka 71 procent av det totala röstetalet i Europolitan Holdings AB, har underrättat bolaget om följande förslag till val av revisorer. Till revisorer föreslås nyval av revisionsbolaget Deloitte & Touche AB. 13. Beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning med mera A. Emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Europolitan Holdings AB ("Bolaget") skall emittera skuldebrev om nominellt högst 20.000 kronor förenade med högst 2.000.000 optionsrätter till nyteckning av aktier i Bolaget ("Skuldebreven") på följande villkor. Bolaget skall emittera två separata serier av skuldebrev förenade med optionsrätter med olika löptider på optionsrätterna: optionsrätter 2000:1 och optionsrätter 2000:2, innebärande att högst 1.000.000 optionsrätter 2000:1 och högst 1.000.000 optionsrätter 2000:2 emitteras. Rätt att teckna Skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Europolitan AB (helägt dotterbolag till Bolaget) ("Dotterbolaget"). Skuldebreven skall teck- nas och betalas senast den 31 juli 2000. Skuldebreven löper med 6 procents årlig ränta och förfaller till betalning den 29 december 2000. Skuldebreven skall emitteras till en kurs mot- svarande skuldebrevens nominella belopp. (A.1) Varje optionsrätt 2000:1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2003 till och med den 31 december 2003. Teckningskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 160 procent av den för aktier i Bolaget på OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 25 maj 2000 till och med den 31 maj 2000. (A.2) Varje optionsrätt 2000:2 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2004 till och med den 31 december 2004. Teckningskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 160 procent av den för aktier i Bolaget på OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 25 maj 2000 till och med den 31 maj 2000. Optionsrätterna skall vara omedelbart avskiljbara från Skuldebreven. Dotterbolaget skall för- foga över optionsrätterna i enlighet med vad som anges nedan under B. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av optionsrätter 2000:1 och 2000:2 att bli högst 500.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med högst cirka 0,5 procent av aktiekapitalet och röstetalet, före full nyteckning med stöd av nu utestående optionsrätter. Styrelsens skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att man önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Europolitan Holdings-koncernens nuvarande och framtida anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Incitamentsprogrammet motiveras av möjligheten att lättare kunna rekrytera och behålla personal som är kritisk för företaget samt att det ökar engagemanget för Bolagets värdemässiga utveckling. B. Godkännande av utfärdande av köpoptioner med mera Beträffande optionsrätter enligt punkt A ovan, skall optionsrätterna förfogas över av Dotter-bolaget för att säkerställa Dotterbolagets förpliktelser i enlighet med utfärdade köpoptioner enligt nedan. Bolagsstämman föreslås godkänna Dotterbolagets utfärdande av köpoptioner innebärande rätt att förvärva optionsrätter till nyteckning av aktier i Bolaget på följande villkor. Dotterbolaget skall utfärda två separata serier av köpoptioner med olika löptider på köpoptionerna: köpoptioner 2000:1 och köpoptioner 2000:2, innebärande att högst 750.000 köpoptioner 2000:1 och högst 750.000 köpoptioner 2000:2 utfärdas. Varje köpoption skall berättiga till förvärv av en optionsrätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Köpoptionerna skall utfärdas vederlagsfritt till anställda inom Europolitan Holdings-koncernen. Utfärdande skall ske med högst 70.000 köpoptioner till verkställande direktören, med högst 40.000 köpoptioner till medlemmar i ledningsgruppen, samt med högst 15.000 köpoptioner till funktionsansvariga och andra nyckelpersoner. Av bolagsstämman utsedda styrelseleda-möter i Bolaget skall ej erhålla köpoptioner. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar