ADONnews Sweden AB uppdatering av bolagets finansiella ställning

Report this content

Malmö, 16 mars 2018 – ADONnews Sweden AB uppdaterar marknaden om bolagets finansiella ställning.

Koncernen likvida tillgångar uppgår per 16 mars 2018 till 313 KSEK. Styrelsen och företagsledningen har i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen kommunicerat att bolagets likviditet är säkerställd fram till årsstämman 24 april 2018. Styrelsen samt företagsledningen bedömer att ovan prognos ligger fast.

Koncernen har vid utgången av februari 2018 kortfristiga skulder om 10 981 KSEK, varav 7 593 KSEK är hänförliga till konvertibla lån med förfall under hösten 2018. Styrelsen bedömer det som sannolikt att dessa konverteras mot aktier i bolaget vid dess förfall. Vidare utgör 400 KSEK den del av skuld till ALMI som förfaller under 2018. Amortering till Almi sker månatligen. Övriga kortfristiga skulder om 3 018 KSEK är verksamhetsrelaterade. Koncernens kortfristiga fordringar uppgår per utgången av februari 2018 till 2 581 KSEK.

Vidare så informerar bolaget i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen om att bolaget är i behov av kapital för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. Styrelsen bedömer att finansiering om 1,5 MSEK tar bolaget till positivt kassaflöde.

Vidare har styrelsen informerat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen att bolaget efter räkenskapsårets utgång erhållit ett erbjudande om möjlig finansiering om 3 MSEK i form av en garanterad nyemission med möjlig inlåning av garantilikviden till emissionen är genomförd. Denna finansiering är förknippade med en del kostnader för bolaget, varför styrelsen ej fattat något beslut och utvärderar erbjudandet och undersöker andra möjliga finansieringsalternativ.

Som framgår ovan så bedömer bolagets styrelse samt företagsledning att bolagets kapitalbehov uppgår till 1,5 MSEK. Styrelsen samt företagsledningen anser att nivån om 3 MSEK skulle medföra en marginal såvida verksamheten inte utvecklas i den takt styrelsen och ledningen bedömer.

Såvida styrelsen skulle acceptera detta erbjudande bedömer styrelse och företagsledning att bolagets kassaflöde är säkrat för de kommande 12 månaderna.

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson VD
andreas@adonnews.com 

Göran Barsby Ordförande        
goran.barsby@telia.com 

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com 

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018. 

Dokument & länkar