Delårsrapport APRIL - JUNI 2018 Everysport Media Group AB

Kraftigt förbättrat resultat och expansion till Nordamerika

Sammanfattning andra kvartalet 2018:

• Nettoomsättning: 25,2 mkr (25,0 mkr)

• Rörelseresultat (EBITDA) 2,6 mkr (-1,0 mkr)
• Resultat efter skatt: -0,6 mkr (-5,1 mkr)
• Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,05 kr)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 0,9 mkr (-1,5 mkr)

Sammanfattning första halvåret 2018:

• Nettoomsättning: 45,2 mkr (47,1 mkr)
• Rörelseresultat (EBITDA) 4,0 mkr (-0,5 mkr)
• Resultat efter skatt: -2,6 mkr (-8,5 mkr)
• Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,08 kr)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 5,3 mkr (-0,9 mkr)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

ESMGs positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet, med en resultatförbättring om 3,6 mkrmot föregående år. Det är det fjärde kvartalet i rad med ett underliggande positivt EBITDA-resultat och precis som under det första kvartalet har tillväxt skett i produkter med högre marginal, samtidigt som olönsamma projekt rensats bort och kostnadsnivåer reducerats. Under det första halvåret uppnåddes därmed ett rörelseresultat (EBITDA) om 4,0 mkr (-0,5 mkr) och ett kassaflöde från rörelsen om 5,3 mkr(-0,9 mkr).

Koncernens mediaprodukter påverkades under kvartalet positivt av fotbolls-VM och det stora intresset kring hockey-VM och NHL-draften. Besöksrekord uppnåddes på sidor som EliteProspects, HockeySverige och FotbollDirekt.

Före sommaren meddelade vi att ESMG etablerar sig och öppnar kontor i Nordamerika, vilket skedde i anslutning till att EliteProspects lanserade sin Premium-produkt. Lanseringen av EP Premium var lyckad och antalet prenumeranter från både Europa och Nordamerika växer stadigt.

Vi ser en tillväxt i vår konsumentförsäljning, vilken vi lägger än mer resurser på under hösten. Vi stärker vårt team och har bland annat rekryterat en ny ansvarig för CRM och Digital Marketing, som kommer
att utgå från vårt kontor i USA. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till en fortsatt tillväxt för gruppen. Lönsamhet på kort sikt skall fortsatt säkerställas i kombination med lansering av en rad nyautvecklingsprojekt, med start redan i det tredje kvartalet. ESMG ska stärka sin position som mötespunktför sport, spel och media både i Sverige och internationellt.

Under årets första sex månader har vi arbetat hårt med att positionera koncernen inom produktområdena Content och Media. Nya content-samarbeten som www.bringtheaction.se (MobileBet) är exempel på innehållsaffärer som nu växer fram och som också lanserades under det andra kvartalet. Vi har blivit ett naturligt val för spelbolag som vill vara aktiva inte bara i Sverige, utan i Norden och även utanför. Licenssystemet som införs i Sverige från årsskiftet har inneburit att förfrågningar kommit in frånspelbolag som tidigare inte varit aktiva på den svenska marknaden, men nu planerar att etablera sig.Högkvalitativt innehåll och en bred räckvidd inom sport sätter då ESMG i en bra position som leverantör.

Från årsskiftet får även de befintliga aktörerna på den svenska spelmarknaden Svenska Spel och ATG, tillika befintliga kunder till ESMG, möjlighet att utöka sitt produktutbud och konkurrera inom fler produktsegment. Det skapar nya affärsmöjligheter för koncernen och vi har stark tilltro till att licenssystemet medför en ökad efterfrågad från nya såväl som från befintliga kunder.

Framåtblickande uttalande

Gruppens målsättning är att, under 2018 kvartalsvis, fortsätta att leverera ett positivt EBITDA-resultat.Detta huvudmål kan, under 2018, medföra att omsättningstillväxten blir svag eftersom att olönsamma projekt och affärer fasas ut. Samtidigt som lönsamhet på kort sikt skall säkerställas kommer flertalet utvecklingsprojekt initieras och lanseras under 2018. Dessa nya projekt i kombination med en stabil underliggande lönsamhet skall skapa förutsättningar för gruppens långsiktiga tillväxt och värdeskapande.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens slut

  • Under andra kvartalet förvärvade Everysport Media Group (publ.) Sveriges ledande mediasajt för innebandy, Innebandymagazinet. Genom inkråmsköpet förstärker Everysport Media Group (publ.).sin position inom sportrelaterad media och slutkundsintäkterna växer genom 3 000 prenumeranter.

  • Årsstämma hölls den 15 maj. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelse ledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, Göran af Klercker, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Charlotte Gustafsson. Paul Fischbein omvaldes till styrelseordförande. Tidigare styrelseledamoten Gustaf Karling hade sedan tidigare avböjt omval.

  • Expansion till Nordamerika genomfördes under det andra kvartalet där en lokal organisation väntas vara på plats under andra halvåret.

  • Dotterbolaget Elite Prospects som äger världens största databas av spelarstatistik inom hockey lanserade under juni månad sin globala premium produkt i samband med NHL draften.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under april - juni 2018.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen var något högre under det andra kvartalet 2018 i jämförelse med samma kvartalföregående år, 25,2 mkr (25,0 mkr).

Nettoomsättningsökningen beror främst på ökad försäljning på koncernens mediesajter i sambandmed fotbolls-vm, hockey-vm och NHL-draften, men vi ser också en viss tillväxt inom konsumentsför-säljningen. Olönsamma produkter har även rensats bort vilket ger en negativ effekt på omsättningen jämfört med samma kvartal föregående år, trots det har nettoomsättningen varit högre jämfört med samma kvartal föregående år. Sammanfattningsvis har omsättningen i produkter med en högremarginal varit större jämfört med föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBITDA) för det andra kvartalet uppgick till 2,6 mkr (-1,0 mkr).
Det förbättrade rörelsekapitalet är dels ett resultat av effektiviseringsåtgärder av organisationen menframförallt en ökad försäljning av produkter med högre marginal.

EBIT uppgick för andra kvartalet 2018 till -0,5 mkr (-4,9 mkr). EBIT-resultatet under andra kvartalet 2018påverkas av planenliga avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -3,1 mkr (-3,9 mkr).

Avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt kommer att fortsätta framåt så länge bolaget tillämpar K3-regelverket och det finns goodwill och balanserade utvecklingsprojekt. Avskrivningarna är inte kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår under kvartal två till 0,5 mkr (0,2 mkr)

Finansiell ställning, likviditet eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 18,0 mkr (34,1 mkr) och en soliditet om 30% (33%).

Likvida medel vid periodens utgång var 4,0 mkr (1,9 mkr).

Jämfört med föregående kvartal har en omklassificering av ett externt lån genomförts, 5,9 mkr (90% av lånet) har klassificeras om från kortsiktigt till långsiktigt då det amorteras av över en 10-års period medstart 2018-12-31.

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 juni 2018 var 112 580 948 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Bolaget har även ett utestående konvertibellån om 4 000 000 kr med maximal teckningsrätt om 5 000 000 aktier av serie A. Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda kursen under den period om 20 handelsdagar innan anmälan om konvertering har skickats till Everysport Media Group. Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet per aktie och0,80 kronor.

Styrelsen beslöt efter bolagsstämmans godkännande 2015-12-22 att tilldela intresserade anställda samt styrelseledamöter 5 699 996 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,54 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske underperioden från och med den 2 februari 2018 till och med den 2 februari 2019. De nya aktierna skall gerätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare ochvissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,57 kr per aktie.
Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 130 035 791 st.
Vid första kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 978 aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick under andra kvartalet till 62 stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapporten för perioden juli-september 2018 kommer att publiceras den 25 oktober 2018. Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se

Stockholm 2018-08-22

Hannes Andersson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 0707-36 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a augusti 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar