Delårsrapport April - Juni 2019 Everysport Media Group AB (publ.)

Fortsatt hög tillväxt i Nordamerika

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019.

Sammanfattning andra kvartalet 2019:

Nettoomsättning: 23,0 mkr (25,2 mkr)

Rörelseresultat (EBITDA): 2,0 mkr (2,6 mkr)

Resultat efter skatt: −1,3 mkr (−0,6 mkr)

Resultat per aktie: −0,01 kr (−0,01 kr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1,5 mkr(0,9 mkr)

Sammanfattning första halvåret 2019:

Nettoomsättning: 46,7 mkr (45,2 mkr)

Rörelseresultat (EBITDA): 3,8 mkr (4,0 mkr)

Resultat efter skatt: −2,8 mkr (−2,6 mkr)

Resultat per aktie: −0,02 kr (−0,02 kr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 2,2 mkr (5,3 mkr)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

Det första halvåret var händelserikt för ESMG där stort fokus lagts på utveckling av nya produkter och tjänster. Några har redan lanserats, såsom våra satsningar på rörligt innehåll, och några är precis på väg att nå marknaden.

Under sommarmånaderna ser vi fram emot en rad nya lanseringar. Genom vår mediaplattform Everysport Media Platform (EMP) lanseras nya versioner av Hockeysverige och Fotbolldirekt, SvenskaFans lanseras på nytt i app-form, samtidigt som en rad nya funktioner på Eliteprospects blir tillgängliga.

En central del av vår strategi för framtida värdeskapande är vår verksamhet i Nordamerika. Där är tillväxten fortsatt stark och under det andra kvartalet slog vår största sajt Eliteprospects ännu ett trafikrekord, när 1,2 miljoner unika besökare trafikerade sajten under en vecka. Vi har rekryterat resurser inom både sälj och redaktionell produktion till vårt kontor i USA och personalstyrkan förväntas växa ytterligare under hösten.

I Sverige har vi sett en förändring i annonsintäkter från spelbolag. Här har volymen minskat något, men ersatts av intäkter för contentproduktion och annan relationsbyggande marknadsföring. Det är en utveckling vi tror kommer fortsätta även under hösten. När efterfrågan av högkvalitativt innehåll ökar fortsätter ESMG vara en nyckelpartner för licensierade speloperatörer på den svenska marknaden.

Nettoomsättningen uppgick under det första halvåret till 46,7 mkr (45,2 mkr) och med ett EBITDA- resultat om 3,8 mkr (4,0 mkr) levererar bolaget åter två starka kvartal med tillväxt i produkter med bra marginal.

Under det andra kvartalet har vi sett att flertalet av de investeringar som gjorts börjat ge avkastning. Det gör att EBITDA-nivån är nära 2018 års nivå för kvartalet, trots att intäkterna då påverkades positivt av ett fotbolls-VM för herrar samt en stor mängd annonsering från spelbolag. I det andra kvartalet för 2019 såg vi även kostnader av engångskaraktär om 0,3 mkr som påverkade resultatet negativt.

Trots att vi möter en annonsmarknad i förändring i Sverige, ser vi positivt på det andra halvåret när slutkundsintäkter och intäkter från både nya produktområden och marknader växer i stadig takt.

Framåtblickande uttalande

Vi kommer att fortsätta investera i befintliga och nya produkter samt stärka våra positioner både i Sverige och internationellt. Investeringarna innebär på kort sikt att gruppens kostnadsmassa ökas samtidigt som det kan ta några kvartal innan intäkterna matchar kostnaderna. Med detta sagt är vår bedömning att gruppen på helårsbasis under 2019 kommer att öka försäljningen jämfört med 2018 samt att på helårsbasis uppnå ett EBITDA-resultat som är högre än 2018.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens slut

Årsstämma hölls den 7 maj. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelse ledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, Göran af Klercker, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Charlotte Gustafsson. Paul Fischbein omvaldes till styrelseordförande.


Omsättning, resultat och finansiell ställning under kvartalet Nettoomsättning

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 23,0 mkr (25,1 mkr). En minskning med 8,4% jämfört med samma kvartal föregående år.

Under det andra kvartalet ser vi en fortsatt tillväxt i nya produkter med en god marginal. Vi ser dock en förändring på annonsmarknaden där annonsering från speloperatörer har minskat något under det andra kvartalet samt att det under samma kvartal föregående år var ett fotbolls-vm som ökade efterfrågan på annonsprodukter mot sportpubliken.

EBITDA och EBIT

EBITDA för det andra kvartalet uppgick till 2,0 mkr (2,6 mkr).

Trots den minskade omsättningen på annonssidan, till stor del kopplad till fotbolls-vm 2018, så har tillväxten i nya produkter och marknader vägt upp tappet på EBITDA som nästan når upp till samma nivå som under samma kvartal föregående år. Satsningen på nya produkter och marknader har lett till att personal- och övriga kostnader har ökat, vilket är satsningar som är strategiskt viktiga ur ett längre värdeskapande perspektiv. De rörliga driftskostnaderna har minskat till följd av att ett antal externa säljuppdrag avslutats, som tidigare förde med sig höga provisionskostnader

EBIT uppgick för kvartal två 2019 till -1,2 mkr (-0,5 mkr). EBIT-resultatet under kvartal två 2019 påverkas av avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -3,2 mkr (-3,1 mkr).

Avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt kommer att fortsätta framåt så länge bolaget tillämpar K3-regelverket och det finns goodwill och balanserade utvecklingsprojekt. Avskrivningarna är inte kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under kvartal två till 0,9 mkr (0,5 mkr)

 Finansiell ställning, likviditet, eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 13,6 mkr (18,0 mkr) och en soliditet om 29%.

Likvida medel vid periodens utgång var 3,7 mkr (4,0 mkr)

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 juni 2019 var 113 562 412 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,57 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 120 317 259 st.
Vid första kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 877 aktieägare.

Personal
Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick vid periodens slut till 63 stycken.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapporten för perioden juli - september 2019 kommer att publiceras den 24 oktober 2019. Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se

Stockholm 2019-07-18


Hannes Andersson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:Hannes Andersson

Verkställande Direktör

Tel: 0707-36 56 25


E-post: hannes.andersson@esmg.se

Prenumerera

Dokument & länkar