Everysport Media Group gör nya investeringar och reviderar årsmålen

Everysport har under året vuxit organiskt och genom ett flertal förvärv. Därigenom har Everysport tagit en tydlig position som en aktör inom sportmedia- och spelinformationsmarknaden. Som ett resultat har det skapats flera nya affärsmöjligheter, som styrelsen och huvudägarna i bolaget anser kan skapa betydande långsiktigt aktieägarvärde om bolaget redan nu investerar och satsar. En av de främsta satsningarna bolaget gör nu är en fokuserad satsning på affiliate och lead generering (se separat pressmeddelande kring Leader Media).

“Everysports styrelse och huvudägare är övertygade om att de nya satsningarna gör att vi framöver kan skapa ett ännu mer snabbväxande och lönsamt Everysport” säger Johan Ejermark styrelseledamot och representant för huvudägarna i Everysport Menmo och Popa.

Beslut har därför tagits att genomföra de föreslagna strategiskt viktiga satsningarna, med lanseringen av Leader Media som första steg.  Genom detta revideras årsmålen för bolaget som helhet.

Tidigare har ett årsmål om EBITDA-marginal på 7-9% kommunicerats och vi ser att det fortfarande är ett rimligt mål för den underliggande verksamheten som visar på god organisk tillväxt och en önskad stabilitet.

Dock innebär kostnaderna förknippade med de nya satsningarna att årsmålet för koncernen inte kommer att nås. Målet är fortsättningsvis att leverera ett positivt EBITDA resultat för helåret på koncernnivå. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Karling, VD, Everysport Media Group

E-post: gustaf@esmg.se 

Tel: +46 070-7662680

Webb: www.esmg.se

Prenumerera

Dokument & länkar