Halvårsrapport 2020 Everysport Media Group AB (publ.)

Negativ påverkan av COVID-19, men ljusning när idrotten återvänder

 D enna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 .

Sammanfattning andra kvartalet 2020:

  • Nettoomsättning: 17,8 mkr (23,0 mkr)
  • Rörelseresultat (EBITDA): −0,8 mkr (2,5 mkr) 
  • Resultat efter skatt: −2,2 mkr (1,6 mkr)
  • Resultat per aktie: −0,49 kr (0,01 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 6,2 mkr (7,8 mkr)

Sammanfattning första halvåret 2020:

  • Nettoomsättning: 38,6 mkr (46,6 mkr)
  • Rörelseresultat (EBITDA): 0,0 mkr (4,8 mkr)
  • Resultat efter skatt: −2,6 mkr (3,0 mkr)
  • Resultat per aktie: −0,57 kr (−0,04 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 7,6 mkr (2,2 mkr)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

Koncernen har påverkats kraftigt av COVID-19 och som väntat minskade omsättningen under det andra kvartalet. Intäkterna inom B2B-segmentet har påverkats mest, där annonsaffären drabbats hårdast. Vår vridning mot konsumentprodukter fortsatte dock där vi såg en tillväxt i B2C-segmentet om 12% mot föregående år.

Trots omständigheterna har vi arbetat hårt för att kunna leverera högkvalitativa produkter till våra kunder, i en värld som saknat idrottsevenemang. Mot slutet av det andra kvartalet har en rad ligor och evenemang återupptagits och vi har också avbrutit all permittering av anställda inom koncernen. Under den andra halvan av juni såg vi en förbättring i intäktsnivåer, både för vårt B2B- och vårt B2C- segment, och den utökade aktivitetsnivån tar vi nu med oss in i det andra halvåret.

I en tid när sportvärlden varit nedstängd och konsumenters beteende förändrats har digitaliseringen inom mediakonsumtion tagit stora steg framåt. Efterfrågan på högkvalitativt innehåll inom media är större än någonsin och betalningsviljan har följt med. Här har ESMG tagit en tydlig position inom sportsegmentet. Våra plus- och premiumtjänster erbjuder unikt innehåll och vi fortsätter investera i dess paketering. Ett exempel på det är EliteProspects Premium som nu även erbjuder LinkedIn-liknande funktioner för hockeyspelare globalt, vilket vi lanserade i juni och lett till ökat antal prenumeranter.Vår kassaposition är stark och vi står väl positionerade för att fortsätta vår resa under det andra halvåret. Med en bibehållen hög utvecklingstakt ska vi lansera nya produkter under hösten och fullfölja vår strategi för att uppnå ett växande B2C-segment.

Framåtblickande uttalande

Vi ser nu att sportvärlden, med Sverige inkluderat, successivt börjar återgå till vardagen, men COVID-19 kommer sannolikt att prägla både samhällen och företag under en lång tid framöver. ESMG är beroende av att idrottsevenemang kan hållas för att kunna leverera intäktsnivåer i linje med nivåer före pandemin. Då osäkerhet ännu finns om hur och när evenemang ska hållas i många länder väljer vi att inte ge någon prognos för det andra halvåret 2020.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens slut

Årsstämma hölls den 26 maj 2020. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, Göran af Klercker, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Charlotte Gustafsson. Paul Fischbein omvaldes till styrelseordförande.

Den 6 juni lanserades EP Connect, en ny tjänst för matchmaking inom hockeybranschen. Genom EP Connect får aktiva spelare och ledare nu möjlighet att stärka sina onlineprofiler och möjliggöra matchmaking på ett helt nytt sätt. Tjänsten är en viktig del av ESMGs strategi att utöka koncernens utbud av prenumerationstjänster inom sportmedia.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under kvartalet
 

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 17,8mkr (23,0mkr). En minskning med 22,5 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Utbrottet av Covid-19 fick en betydande påverkan på omsättningen under det andra kvartalet då de flesta sportevenemang var inställda och flertalet av koncernens produkters omsättning minskade med betydande belopp då de är beroende av att idrottsevenemang genomförs. Under den senare delen av kvartalet har sportevenemang återupptagits igen och vi ser då att omsättningen för flertalet produkter har återgått till normala nivåer igen.

B2B

Covid-19 pandemin har haft starkast negativ påverkan på omsättningen inom B2B-segmentet. Inom B2B-segmentet är det främst annonsaffären som drabbats då efterfrågan på annonser minskat under kvartalet när bolagskunder behövt dra ner på marknadsföringskampanjer. Koncernen har dock ett flertal uppdrag som baseras på längre produktionsavtal som inte har påverkats i någon större utsträckning, bland annat inom svenskt trav som är en av de idrotter som fortsatt har kunnat utövas trots pandemin.

B2C

Trots att omsättningen på helheten inom koncernen har minskat ser vi en ökning inom B2C-segmentet om drygt 12% jämfört med samma period föregående år. Trots ökningen så har omsättningen inom B2C-segmentet även den påverkats negativt av Covid-19 i jämförelse med budgeterade nivåer för det andra kvartalet, då främst för spelrelaterade produkter. Vi ser dock en stark återhämtning av spelrelaterade B2C-intäkter sen sportevenemangen återupptogs igen. Ökningen av B2C intäkterna jämfört med samma period föregående år är resultatet av ett långsiktigt arbete att hitta nya intäkter i form av prenumerationsintäkter, styckköpsintäkter och andra intäkter kopplade direkt mot konsumenter. Förflyttningen av intäkterna från B2B- till B2C-segmentet är viktig ur ett strategiskt långsiktigt perspektiv då de är mer stabila över tid och har en bättre marginal.

EBITDA och EBIT

EBITDA för det andra kvartalet uppgick till −0,8mkr (2,5mkr).

Minskningen av EBITDA jämfört med samma kvartal föregående år är direkt kopplat till den påverkan Covid-19 har haft på omsättningen under det andra kvartalet. Koncernen har dock snabbt kunna ställa om verksamheten och anpassa kostnaderna till rimliga nivåer i förhållande till omsättningen utan att för den sakens skull förlora möjligheten att kunna återuppta mer ordinarie verksamhet när sportevenemang återigen startades upp. Koncernen har bland annat använts sig av statliga stödåtgärder som korttidspermittering för personal från slutet av mars till mitten av juni. Sedan mitten av juni är samtliga i personalen tillbaka i ordinarie arbetstider och all verksamhet är återupptagen.

EBIT för det andra kvartalet uppgick till −1,7mkr (1,8mkr).

EBIT under första kvartalet 2020 påverkas av av- och nedskrivningar med -0,9 mkr (-0,7 mkr). Ökningen av av- och nedskrivningar är kopplat till de investeringar som gjordes under föregående år.Aktiverat arbete för egen räkning under det andra kvartalet uppgick till 0,0 mkr (0,9 mkr).

Finansiell ställning, likviditet, eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 19,5 mkr (19,5 mkr) och en soliditet om 34 % ( 35 %).

Likvida medel vid periodens utgång var 8,2 (3,7).

Kassaflödet under det andra kvartalet har bland annat påverkats av att bolaget fått anstånd med skattebetalningar samt stöd för korttidspermitteringar. Stödåtgärderna ska enligt regelverket betalas tillbaka till de svenska myndigheterna inom ett år.

Utöver likvida medel har bolaget tillgång till ytterligare bankfacilitet som stärker den finansiella ställningen

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 juni 2020 var 4 542 496 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner. 25 teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 14,25 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Då aktiekursen var lägre än teckningskursen vid sista teckningsdag har ingen deltagare i incitamentsprogrammet valt att teckna sig för nya aktier och incitamentsprogrammet är nu avslutat.

Vid kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 773 (877) aktieägare. PersonalAntal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick vid periodens slut till 47 (63) stycken. Den stora minskningen personalstyrkan jämfört med samma kvartal föregående år är kopplad till korttidspermittering av personal som använts till mitten av juni. En stor del av personalstyrkan har arbetat 40% fram tills dess. Från och med mitten av juni arbetar samtliga i personal ordinarie arbetstid.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport omfattar det svenska moderföretaget Everysport Media Group AB (publ), organisationsnummer 556739-8143, och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamheter delas in i Content och Media. Inom content är koncernen en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Inom Media har koncernen de digitala siterna bl.a. SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Travtjänsten och Sporttjänsten vilka fungerar som motorer för de produkter som koncernen erbjuder. Moderföretaget är ett aktieföretag registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm.

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Detta är koncernens första finansiella rapporter enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) med övergångsdatum 1 januari 2019. Koncernen har tidigare tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs i mer detalj i bilagan Övergång till IFRS. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper beskrivs i bilagan Övergång till IFRS där fullständiga redovisningsprinciper samt övergångstabeller återfinns.Delårsrapporten avseende moderföretaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och av Rådet för finansiell rapportering utgivna RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från och med dessa finansiella rapporter tillämpar moderföretaget, som följd av koncernens övergång till IFRS, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Se separat stycke för en beskrivning av moderföretagets redovisningsprinciper.
Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor. 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapporten för perioden juli - sept 2020 kommer att publiceras den 29 oktober 2020. Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se

Delårsrapport juli - sept 2020: 29 oktober 2020

Bokslutskommuniké 2020: 18 februari 2021

Stockholm 2020-07-23

Hannes Andersson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: 

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 0707-36 56 25

E-post: hannes.andersson@esmg.se

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, InnebandyMagazinet, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde.

Prenumerera