Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 20 april 2018 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2017 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,90 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, vissa ändringar av bolagsordningen samt att införa ett incitamentsprogram som innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i bolaget.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Beslut om vinstutdelning
Årsstämman beslutade om utdelning av 0,90 euro per aktie och att tisdagen den 24 april 2018 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 2 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, omval av styrelseledamöter och styrelsearvode
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter och Jens von Bahr omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman beslutande att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska ökas till 70 000 euro (60 000 euro föregående år), varav 10 000 euro (oförändrat) ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget och ytterligare 20 000 euro (oförändrat) ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.

Bakgrunden till att det totala arvodet ökas från 60 000 euro till 70 000 euro är att den omvalda styrelseledamoten Fredrik Österberg kommer att avsluta sin anställning i bolaget och han kommer därför att erhålla styrelsearvode i stället för lön från bolaget.

Ändringar i bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra § 7 i bolagets bolagsordning så att bolagets revisor ska kunna väljas för en mandattid om lägst ett och högst fyra räkenskapsår. Årsstämman beslutade även att ändra verksamhetsföremålet i § 3 i bolagsordningen i syfte att precisera formuleringen av verksamhetsföremålet så att det bättre stämmer överens med den verksamhet som bolaget bedriver i dag. Därutöver beslutade årsstämman om en redaktionell ändring i § 11 i bolagsordningen med anledning av att kontoföringslagen bytt namn sedan den tidigare bolagsordningen antogs. Den fullständiga nya bolagsordningen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.evolutiongaming.com.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för att utse ledamöter i valberedningen
Årsstämman beslutade att de principer som anger hur valberedningens ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017 ska fortsätta att tillämpas under 2018. Enligt principerna ska valberedningen bestå av en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen tillsammans med ytterligare tre ledamöter som ska utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget den sista bankdagen i augusti 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som årsstämman 2017 beslutade om, dock med ett tillägg som innebär att bolagsstämman ska kunna besluta om långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bl.a. ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska ersättning till ledande befattningshavare baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Syftet med riktlinjerna är vidare att säkerställa att bolaget kan attrahera, motivera och behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets operativa mål.

Incitamentsprogram innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder cirka 80–100 personer inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör, personer i koncernledningen, befattningshavare som rapporterar direkt till koncernledningen samt andra nyckelspecialister. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 617 702 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag med en efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av sammanlagt högst 617 702 aktier i bolaget efter en treårig intjänandeperiod.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten och den nya bolagsordningen, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2018 kl 15:30 CET.

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 4 500 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 300 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.