BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI TILL DECEMBER 2002

Resultat i korthet kvartal fyra

* Intäkterna för fjärde kvartalet (okt-dec) uppgick till 2,5 (-0,5) Mkr

* Resultatet för fjärde kvartalet (okt-dec) uppgick till 0,1 (-1,3) Mkr

Resultat i korthet året 2002

* Intäkterna uppgick till 7,6 (0,4) Mkr

* Resultatet efter skatt uppgick till -5,1 (-3,2) Mkr. Det motsvarar per aktie -0,13 (-0,09)

Kommentarer av vd Lars Törnqvist: År 2002 var det första året för Zip Structure med den nya inriktningen på värdeskapande produkter och tjänster inom områdena Hälsa, arbetsmiljö och lönsamhet. Under året har verksamheterna inom dotterbolagen InfoService och Metodicum samordnats.

Marknaden har vuxit under året och potentialen för koncernen är mycket stor. Dock har vi under året inte fullt ut nått den orderingång som förväntats. Bl.a. beroende på att vårt nya system för arbetsskador och tillbud färdigställdes först under december månad. Fjärde kvartalet 2002 visar en mindre vinst. Under 2003 räknar styrelsen med att få draghjälp i försäljningsarbetet genom nära samarbete med ett flertal väletablerade konsulter. Angående ONE Media Networks ägar-spridning avvaktar vi information från ägarna.

Under året har koncernens likviditet pressats av fördyrade utvecklingskostnader, vilket delvis har hindrat en offensiv marknadsexpansion. Ingen utdelning kommer att föreslås avseende verksamhetsåret 2002. Rapportdatum för första kvartalet är 28 maj 2003, för andra kvartalet 29 augusti 2003 och för tredje kvartalet 28 november 2003. Årsredovisning för verksamhetsåret beräknas finnas tillgängligt hos Bolaget på Gärdesvägen 10, 69332 Degerfors vecka 21. Bolagsstämma hålls 28 maj 2003 i Degerfors.

Nästa rapport: 28 maj 2003.

Bilagor: Balans-, resultaträkning samt kassaflödesanalys för koncernen.

Bolagets revisor har ej gjort en översiktlig granskning.

För ytterligare information kontakta vd Lars Törnqvist 0586-421 00.

Händelser under fjärde kvartalet och helåret 2002

* Under fjärde kvartalet lämnade Sven Eldh sitt styrelseuppdrag efter utlandsflytt.

* Genom samarbeten med externa konsulter har bolagen lyckats stärka sin strategiska position. Marknaden är fortfarande avvaktande till att göra de mer omfattande investeringar som tidigare förutspåtts. Detta kan vara en funktion av det rådande ekonomiska läget. Bolaget är försiktigt positiv inför 2003.

* Under året har bolaget utvärderat ytterligare förvärv inom samma sektor men har bedömt att värdena har varit för höga.

Dokument & länkar