HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002

Report this content

Resultat och viktiga händelser i korthet kvartal 1-2

Delårsrapport januari-juni 2002

* Intäkterna för perioden (januari-juni) uppgick till 2 923 Tkr (889 Tkr)

* Resultatet för perioden (januari-juni) uppgick till – 2 094 Tkr (-955 Tkr)

* Nettoresultat per aktie (januari-juni) – 0,06 kr (–0,06 kr). Antalet aktier är 38.375.950 (16.025.950)

* InfoService och Metodicum integrerades lokalmässigt och till viss del marknadsmässigt.

* Under perioden konverterades bolagets konverteringslån på 4 Mkr mot 4 miljoner stamaktier av serie B. Efter perioden ingick bolaget avtal om avyttring av Delsholmen Förvaltning AB till det värde Delsholmen hade vid halvårsslutet, 150 Tkr. Under andra kvartalet skrevs värdet på Delsholmen ner med 1,85 Mkr från 2,0 Mkr. Försäljningen innebär en reducering av Koncernens skuldsättning med 5,1 Mkr.

Kommentar av vd Lars Törnqvist:

Under första halvåret har verksamheten i InfoService och Metodicum delvis integrerats. Metodicum har en positiv resultatutveckling. InfoService resultat påverkas starkt av att kunderna har förskjutit leveranser som dock bedöms få ske innevarande år. En konferens i oktober om sjukfrånvaro och arbetsrätten röner stort intresse. Styrelsens avsikt är fortsatt att göra ett eller flera förvärv av rörelsedrivande bolag, som kompletterar InfoService, under året.

Diskussion i valrörelsen och media bekräftar att vår affärsidé, Värdeskapande produkter och tjänster för hälsa och lönsamhet i arbetslivet, ligger rätt i tiden.

För ytterligare information:

VD Lars Törnqvist, telefon 0586-421 01, lars.tornqvist@zipstructure.se

För nyhetsbrev:

Skicka Din e-postadress till info@zipstructure.se

Nästa rapport: 15 november 2002

Bilagor: Balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys för koncernen.

Bolagets revisor har ej gjort en översiktlig granskning.

För fullständig rapport se bifogad fil.

Dokument & länkar