KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Zip Structure AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma måndag 16 juni 2003 kl. 15.00 i företagets lokaler, Gärdesvägen 10 i Degerfors

Vid stämman kommer att behandlas:

* Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

* Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

* Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

* Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter för dessa.

* Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

* Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslag från aktieägare med mer än 50 % av rösterna har föreslagit omval av Thomas Aronsson, Peter Fischer, Ulf Löwenhav och Lars Törnqvist samt nyval av Gunnar Säll. Grundare av Centrecourt AB. Styrelseledamot i bl a Kriss AB, Prolight Diagnostics AB och G&W Kapitalförvaltning AB.

* Beslut om bemyndigande till styrelsen att genom apportemission förvärva bolag och verksamheter.

* Beslut om bemyndigande till styrelsen att utan företrädesrätt för aktieägarna genomföra riktade kvittningsemissioner.

* Beslut om bemyndigande till styrelsen att med eller utan företrädesrätt för aktieägarna genomföra riktade kontantemissioner.

* Beslut om bemyndigande till styrelsen att med företrädesrätt för aktieägarna genomföra kontantemissioner och emissioner av skuldebrev med optionsrätter.

För fullständig kallelse se bifogad fil.

Dokument & länkar