KVARTALSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2001

Resultat och viktiga händelser i korthet

* Fakturerad försäljning uppgår till 0,9 Mkr (11,5 Mkr)

* Resultatet för perioden uppgår till -1,9 Mkr (-2,6 Mkr)

* Nettoresultat per aktie -0,12 kr (-0,31 kr). Antalet aktier är 16.025.950 (8.442.600)

Kommentar av vd Ulf Löwenhav:

”Under årets första 3 kvartal har vi arbetat med ett antal företagsförvärv men vi har fram till dagens datum inte slutfört något förvärv. Orsaken är främst att likviditeten i aktier generellt och småbolagsaktier speciellt reducerats och i princip avstannat samt att aktiemarknaden fortsatt varit instabil vilket sammantaget medför att säljare av bolag upplever risken och köpeskillingen i en transaktion som för svåra för att kunna göra avslut. Styrelsens avsikt är att göra ett eller flera förvärv av rörelsedrivande bolag innan årsskiftet.

Efter perioden har bolagets notering under observation avslutats och bolaget är nu noterat på NGMs Equity-lista. Vidare har nu bolaget förlikats med den nederländska distributören Kapral Beverages.”

Nästa rapport: Bokslutskommuniké 15 februari 2002

Årsredovisning maj 2002

Bilagor: Balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys för koncernen

Rapporten är ej granskad av bolagets revisor.

För ytterligare information:

Vd, Ulf Löwenhav 0701-898909

Dokument & länkar