ZIP STRUCTURE AB (NOTERAT SOM MAGIC HOUSE)

Presskummuniké 2001-02-15

Presskommuniké 2001-02-15

Zip Structure AB (Noterat som Magic House)

Bokslutskommuniké januari – december 2000

Resultat i korthet kvartal fyra

- Intäkterna för fjärde kvartalet (okt-dec) uppgick till 1,7 (3,5) Mkr

- Resultatet för fjärde kvartalet (okt-dec) uppgick till –52,5 (-0,4) Mkr

- Under perioden bytte bolaget verksamhet vilket aktualiserade omvärdering av tillgångar och reserveringar vilket resulterat i ökade kostnader. Sådana kostnader uppgick till 49,4 (34,3) Mkr

- Resultat efter skatt –52,1 (-34,8)

Resultat i korthet året 2000

- Intäkterna uppgick till 13,8 (20,1) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till –54,7 (-38,5) Mkr. Det motsvarar –3,66 per aktie (-5,22)

- Under året bytte bolaget verksamhet vilket aktualiserade omvärdering av tillgångar samt nya reserveringar vilket resulterat i ökade kostnader. Sådana kostnader uppgick till 45,4 (34,3) Mkr

Kommentarer av styrelseledamot Ulf Löwenhav:

”Vid en extra bolagsstämma 22 december 2000 beslöts att bolaget skulle byta verksamhet samt att energidryckesverksamheten skulle säljas till aktieägarna. Detta är nu gjort och inga poster från dryckesrörelsen är kvar i balansräkningen.

Försäljningen av energidryckesverksamheten och relaterade tillgångar aktualiserade en värdering av dels verksamheten dels tillgångar samt de potentiella kostnader i form av tvister som bolaget engagerats i. Den största enskilda nedskrivningarna är en fordran som skrivits ned till 0 från 28 Mkr samt bolagets varumärken som skrivits ned med 15,8 Mkr till 5,1 Mkr. Fordran har skrivits ner för att det inte längre bedöms som realistiskt att projektet med en bryggerianläggning i Kina kommer att bli verklighet. Varumärkena har skrivits ner för att konkurrensen på energidryckes-marknaden ökat under året och vinstprognoserna försämrats. Vidare har reserveringar om 1,9 Mkr gjorts för tvister vilket främst innefattar en momstvist. Ingen utdelning kommer att föreslås avseende verksamhetsåret 2000.

Bolagets nya verksamhet är strukturaffärer inom TIME-sektorn och ambitionen är att kunna tillföra aktieägarna minst en avknoppning under 2001. Ingen prognos lämnas för 2001”.

Rapportdatum för första kvartalet är 15 maj 2001, för andra kvartalet 14 september 2001 och för tredje kvartalet 15 november 2001. Årsredovisning för verksamhetsåret beräknas finnas tillgängligt hos bolaget vecka 21. Bolagsstämma hålls 8 juni 2001.

För ytterligare information kontakta Jonas Jaenecke (Magic House Försäljnings AB) 08-4060800 eller Ulf Löwenhav (Zip Structure AB) 0708-373754

Händelser under fjärde kvartalet och helåret 2000.

- På den extra bolagsstämman den 22/12 beslöts att företaget skulle ändra verksamhetsinriktning från dryckesverksamheten till att bli ett strukturbolag inom TIME-sektorn, bolagets firma samt kapitalstrukturen, och beslöt vidare att

- Dryckesverksamheten skulle vidareförsäljas till befintliga aktieägare för 0,10 SEK per aktie.

- Bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om en eller flera apportemissioner, för förvärv av företag och verksamheter eller delar därav, genom emission av aktier och aktiederivat, med eller utan skuldebrev, motsvarande högst 30.000.000 aktier av serie B.

- Bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om en eller flera kvittningsemissioner, för förvärv av företag och verksamhetsförvärv eller delar därav, och för att kunna kvitta bort skulder utan att behöva genomföra kontantemissioner, motsvarande högst 5.000.000 aktier av serie B.

- Bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma att vid en eller flera tillfällen besluta om en eller flera kontantemissioner, utan företräde för nuvarande aktieägare, av högst 6.000.000 aktier av serie B. Aktierna kan ges ut med en maximal rabatt om 10% mot marknadskursen vid emissionstillfället. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vidga aktieägarkretsen samt på ekonomiskt effektivt sätt kunna genomföra kontantemissioner.

- Förvärva majoriteten i Zip Venture AB genom en riktad apportemission av 3.000.000 aktier, samt Cluesion AB genom en apportemission av 3.500.000 aktier.

- Som en följd av ägarförändringarna tillsattes en ny styrelse. Till nya ordinarie ledamöter utsågs Ulf Löwenhav och Hans Molund. Kvarstår sedan tidigare gör Jan P. Wister. På den efterföljande konstituerande stämman utsågs den sistnämnda till ordförande.

- Namnändra bolaget till Zip Structure AB (publ).

Dokument & länkar