Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning januari – december 2018 (jämförelse samma period föregående år):

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 795 (KSEK 782)
  •  Periodens resultat uppgick till KSEK -32 200 (KSEK -14 368)
  •  Resultat per aktie: SEK -0,58 (SEK -0,28)
  •  Eget kapital per aktie: SEK 0,82 (SEK 0,88)

Sammanfattning oktober – december 2018 (jämförelse samma period föregående år):

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 574 (KSEK 185)
  •  Periodens resultat uppgick till KSEK -9 707 (KSEK -5 418)
  •  Resultat per aktie: SEK -0,18 (SEK -0,11)
  •  Eget kapital per aktie: SEK 0,82 (SEK 0,88)

VD kommentar

2018

När jag summerar 2018 blev det allt annat än förväntat. Baserat på de leads, pågående dialoger med potentiella kunder, GDPR, affären med Telenor som referenskund och en förhandling om ett förvärv var vi övertygade om att 2018 var året då allt skulle ta fart. Målsättningar och förväntansbilden baserades på dessa grunder men med facit i hand har vi lärt oss en hård läxa. Vi konstaterar att intresset är extremt stort för Eyeonids tjänster men marknaden för denna typ av erbjudande var mer omogen än vi trodde vid ingången av 2018. Detta har medfört avsevärt längre ledtider än förväntat i de dialoger vi för, men vi har tydligt märkt av att under de sista månaderna har mognadsgraden hos våra potentiella partners ökat markant.

Under året genomförde vi mängder av marknads- och försäljningsaktiviteter runt om i världen vilket resulterat i att vår ”leadspipe” vuxit kraftigt. Från att ha agerat globalt valde vi att under den senare delen av 2018 att fokusera merparten av våra resurser på den europeiska marknaden vilket vi kommer fortsätta med under 2019, då responsen varit väldigt god utifrån de segment vi riktar in oss mot; Bank & Finans, Försäkringsbolag och Telecomoperatörer. Utifrån rörelserna i de aktuella segmenten kan vi konstatera att Telecomoperatörer och Försäkringsbolag har kommit längst och där flertalet potentiella kunder befinner sig i tydlig beslutsprocess. Vi ser även att andra branschsegment har fått upp ögonen för Eyeonids erbjudande vilket är mycket spännande.

Som en del av införsäljningsprocessen har vi genomfört ett flertal kundundersökningar och piloter tillsammans med större internationella potentiella partners. Detta har givit oss en mycket god bild av konsumenternas syn på vårt erbjudande, hur många som skulle köpa tjänsten, hur tjänsten kan paketeras, hur mycket konsument är villig att betala för tjänsten mm. Undersökningarna har varit såväl kvalitativa (mindre antal testpersoner men med enskilda djupintervjuer) som kvantitativa (större antal testpersoner) undersökningar. Kontentan genomgående ifrån samtliga undersökningar och piloter är att det finns ett riktigt stort intresse och att konsumenter är villiga att betala för vårt erbjudande. Faktum är att resultaten i samtliga enskilda fall varit långt över förväntan. Insikterna och resultaten paketeras nu in och användas i dialoger med våra potentiella partners som ett led i att korta ner korta ner säljcykeln.

Vi har haft fortsatt hög framdrift i vår tekniska utveckling där fokus varit att utveckla det vi kallar ”EyeOnID 360° Modules”. Nya moduler har tillkommit men framförallt har vi under slutet av året arbetat ännu mer utifrån säljdriven teknikutveckling, vilket vi kommer fortsätta att göra under 2019. Detta har bl a resulterat i nya demomiljöer där potentiella partners kan testa våra olika moduler och få inspiration när de skapar sin egen kundresa för sina användare. Då vi tydligt märker av att vår produkt ”EyeOnID 360° Modules” får mest och bäst respons är det också där vi fortsatt kommer lägga fokus. Integrationen av EyeOnText-motorn och all den specialutveckling vi gjort/gör kopplat till ”EyeOnID 360° Modules” resulterar i att vår tjänst är betydligt mer avancerad än övriga i branschen.

Vid förra rapporttillfället informerade jag om att ett internt konsolideringsarbete skulle påbörjas med syfte att minska våra kostnader efter att under en längre tid kraftigt utökat vår organisation för att ur ett tekniskt perspektiv skapa ett ännu starkare erbjudande, en process som nu alltså är klar. Mot bakgrund av en noggrann genomlysning är arbetet i stora drag nu genomfört. Samtidigt som att detta kommer resultera i en ansenlig kostnadsminskning om dryga 35% har vi även säkerställt att vi inte behöver tumma på att hålla fortsatt teknisk framdrift samt kunna ta ombord nya internationella partners. Effekten resultatmässigt ser vi redan under första kvartalet men med full effekt från slutet av andra kvartalet. Vi har nu rätt person på rätt plats och kommer framgent hålla en god kostnadskontroll där strategin är att växa tillsammans med kundtillströmning och med fullt fokus på vår egen försäljning.

Förväntningar och utsikter 2019

Till skillnad mot tidigare år, går vi in i 2019 med mängder av erfarenheter framförallt gällande långa ledtider, var flaskhalsarna sitter och vad som krävs för att korta ner dessa. Vidare tar vi också med oss mängder av pågående dialoger från 2018, där flertalet är inne i slutförhandlingar samt avtalsprocesser. Vi har tillsammans med framförallt kategorin större och mer strategiskt potentiella partners satt upp tydliga tidslinjer för genomförandet av de olika processtegen fram till avtal. Detta gör att vi har fått en bättre känsla av när utfall kan ske i form av avtal med denna kategori av partners. Utifrån de gemensamma tidsplanerna som är satta tillsammans med ett antal större potentiella partners är ambitionen att nå avtal senast under andra kvartalet 2019. I stället för att sätta upp mål för hela 2019 kommer nedan en guidning av hur jag ser på årets två första kvartal:

Kvartal 1

- Intensifierade avtalsförhandlingar, pågående piloter och fortsatta dialoger med potentiella partners.

- Brytpunkten gällande minimumdebitering i ett tidigare avtal nås under kvartalet.

- Dialoger förs med nuvarande partners om att accelerera takten i de baktunga avtalen, goda indikationer har redan givits.

- Kostnadsmassan i bolaget minskar något som effekt av det genomförda interna konsolideringsarbetet.

- Några avtalsförhandlingar ligger i slutfasen och kan komma in under kvartalet alternativt i nästkommande.

Kvartal 2

- Flera avtalsförhandlingar är i sitt slutskede.

- Deadline för avtal med ett antal potentiella partners av kategorin stora och strategiska sådana.

- Lansering av nästa version av ID-monitoreringsmodulen som är grundbulten i vår plattform.

- Lansering av EyeOnTexts NLP (Natural Language Processing) Platform & Toolkit.

- Full effekt av det tidigare genomförda interna konsolideringsarbetet uppstår under slutet av kvartalet vilket resulterar i ytterligare lägre kostnadsmassa.

- Kanske ett av bolagets mest spännande kvartal någonsin om våra pågående avtalsförhandlingar går i lås.

Daniel Söderberg

VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunden när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten i plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum

varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt och funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den s.k. läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.

Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud. 

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018.

Händelser under perioden

Den 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2-årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det Sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.

Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att bolaget tecknat avtal om finansiering upp till 100 miljoner SEK. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche.

I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner. 

Den 2 mars redogjorde Eyeonid Group AB (publ) för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT. Nedan följer status för årets två första månader:

 •  Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat. 
 •  Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde. 
 •  En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.  
 •  Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG. Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder. 

Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 mars att bolaget går live med Telenor Group som samma dag lanserade EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge. Eyeonid Group tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden. Nu meddelades att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir det första landet att lansera tjänsten med start den 6 mars. I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land.

Den 20 april kommunicerades att Henrik Sundewall, ordförande i Eyeonid Group AB, sålt 100 000 aktier till Fredrik Skytt en tidig investerare i bolaget.

Den 20 april meddelades också att styrelse, ledning samt personal har förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet skedde utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB. Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna, serie TO1 skall ske före tidigast om 6 månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar.

Den 16 maj kallade styrelsen aktieägarna i Eyeonid till årsstämma 2018.

Den 20 maj meddelades att Eyeonid Group och EasyTelecom International AB har tecknat ett LOI gällande försäljning av Eyeonids b2b (business to business) tjänst till företagskunder. Parterna är nu i stort överens om de kommersiella villkoren och respektives generella ansvar varpå detta LOI tecknats och där nästa steg är ett slutgiltigt kommersiellt avtal som kommer presenteras och kommenteras från båda parter i ett separat pressmeddelande.

Den 24 maj meddelades att Eyeonid Group (Eyeonid) och försäkringsförmedlaren Willis AB, dotterbolag till Willis Tower Watson PLC, har tecknat ett LOI gällande ID-skyddsrelaterade tjänster.

Den 28 maj meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och HELP Forsikring AS (HELP) har tecknat ett avtal gällande samarbete om att erbjuda EyeOnIDs tjänst paketerad via HELPs försäkring. Samarbetsavtalet bygger på att kunna erbjuda ett gemensamt erbjudande till kunder i Norge. I första hand riktar sig detta avtal mot den norska marknaden dock utesluts inte andra marknader om samarbetet faller väl ut. HELP Forsikring AS är ett helägt dotterbolag till tyska ARAG Group som finns representerade i 17 länder.

Den 29 maj meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland. Tillgång till kompetent personal, geografiskt läge, potentiella kunder/partners och närheten till Östeuropa har varit huvudskälen till valet av Riga, Lettland.

Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen.

Den 29 juni meddelades att Eyeonid Group AB och försäkringsbolaget Société Générale Insurance Germany har tecknat ett LOI gällande produkten EyeOnID.

Den 4 juli meddelades att Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en andra Tranche om 20 MSEK i linje med det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO3). Detta är den andra av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 

Den 13 augusti meddelades att Eyeonid Group AB har tecknat avtal för sin ID-bevakningstjänst med Willis Towers Watson. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina befintliga och nya kunder. Avtalet är ett resultat av det Letter of Intent om ett långsiktigt partnerskap som parterna tecknade den 24 Maj 2018.

Den 3 september meddelades att Eyeonid Group AB:s VD och delar av ledningen har förvärvat totalt 150 100 aktier i bolaget, i en affär utanför marknaden. Affären beslutades lördagen den 1 september 2018. 

21 september meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid) har tecknat avtal med Tieto gällande återförsäljning av sina produkter EyeOnID och EyeOnPASS. Eyeonid kommer tillhandahålla sina produkter inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som integreras fullt ut i Tietos nya digitala plattform Insurance In a Box (IIB).

Den 15 oktober meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) tecknat avtal med Mr. Sören Timm om att återförsälja produkterna EyeOnID 360° Modules samt EyeOnPASS på den tyska marknaden. Avtalet kommer i ett senare skede flyttas över till Mr. Sören Timms nya bolag, loyoloo.

Den 15 oktober meddelades att Eyeonid Group AB har tecknat avtal med en telekomoperatör i Västeuropa gällande en pilot av Eyeonids konsumentprodukter. Resultaten från piloten ska bland annat ligga till grund för beslut om paketering och marknadsstrategi avseende återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-stöldskydd med tillhörande och nyutvecklade 360°-moduler, support och möjligt försäkringstillägg.

Eyeonid meddelade den 7 december att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande produkten ”EyeOnID 360° Modules”. Parterna avser att nu inleda ett pilotprojekt och samtidigt en kommersiell avtalsförhandling.

Den 19 december tecknades en avsiktsförklaring med ett Europeiskt multi-nationellt försäkringsbolag gällande implementering av produkten ” EyeOnID 360° Modules”. Parterna är nu i slutfasen av de kommersiella förhandlingarna gällande första landet vilket båda parter ämna vara klara med under januari 2019. 

Eyeonid tecknade den 21 december ett avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa gällande ett pilotprojekt av sin produkt ”EyeOnID 360° Modules”. Pilotprojektet är planerat att genomföras under första kvartalet 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 31 januari meddelades att Eyeonid Group AB kallat på en tredje Tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO4). Eyeonid Group har nu kallat på totalt 50 MSEK utav upp till 100 MSEK i enlighet med finansieringsavtalet.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – december 2018 med jämförelseperiod januari – december 2017, samt perioden oktober – december 2018 med jämförelseperiod oktober –december 2017. I samband med bokslutet 2018 har avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter ändrats från 10 till 5 år. Förändringen har räknats om från och med den 1 januari 2018 och innebär att kostnaden avseende avskrivningar förändrats jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter under år 2018. I och med ökade avskrivningar påverkas resultatet negativt. Förändringarna är inte kassaflödespåverkande.

Försäljning och resultat 

Januari – december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 2 795 (KSEK 782), med ett nettoresultat om

KSEK -32 200 (KSEK -14 368).

Oktober - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 574 (KSEK 185), med ett nettoresultat om

KSEK ‑9 707 (KSEK -5 418).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2018 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 4 634 (KSEK 15 000). Koncernen hade per den 31 december 2018 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 6 800 (KSEK 0). Konvertiblerna har en löptid på tolv månader och är ej räntebärande.

Investeringar

Januari - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 22 125 (KSEK 15 098) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 20 846 (KSEK 14 849) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 1 279 (KSEK 249) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 104 (KSEK 4 468).

Oktober – december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 5 509 (KSEK 5 172) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5 472 (KSEK 5 115) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 37 (KSEK 57) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari – december

Periodens resultat har belastats med KSEK 5 240 (KSEK 1 936) i avskrivningar varav KSEK 479 (KSEK 270) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 3 850 (KSEK 1 123) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 58 (KSEK 117) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill

KSEK 852 (KSEK 426). 

Oktober - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 1 321 (KSEK 790) i avskrivningar varav KSEK 145 (KSEK 67) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 962 (KSEK 481) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill

KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 31 december 2018 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 45 360 (KSEK 44 528).

Aktien

Per den 31 december var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 55 045 515 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 december hade Eyeonid 18 (9) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas mars månad i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

20 maj 2019                                                                           Kvartalsrapport 1 2019

26 augusti 2019                                                                    Kvartalsrapport 2 2019

25 november 2019                                                              Kvartalsrapport 3 2019

24 februari 2020                                                                  Kvartalsrapport 4 2019

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

25 februari 2019

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Söderberg                                                                                                                                  Carl-Magnus Jönsson

CEO                                                                                                                                                           CFO

073-422 79 30                                                                                                                                        073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019.

Resultaträkning
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-10-01 2017-10-01
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 795 782 574 185
Aktiverat arbete för egen räkning 10 671 2 970 3 178 1 282
Övriga rörelseintäkter 371 733 59 243
Summa Rörelsens intäkter 13 838 4 486 3 812 1 710
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -6 158 -1 396 -1 616 -899
Övriga externa kostnader -17 530 -8 844 -5 025 -2 570
Personalkostnader -15 526 -6 623 -4 942 -2 875
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar* -5 240 -1 936 -1 321 -790
Övriga rörelsekostnader -187 - -70 -
Summa Rörelsens kostnader -44 641 -18 799 -12 975 -7 134
Rörelseresultat -30 803 -14 313 -9 163 -5 423
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper -74 - -74 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 50 19 50 19
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 205 -61 -468 0
Summa Resultat från finansiella poster -1 229 -42 -491 19
Resultat efter finansiella poster -32 032 -14 355 -9 654 -5 404
Skatt på periodens resultat -154 -13 -38 -13
Övriga skatter -14 - -14 -
PERIODENS RESULTAT -32 200 -14 368 -9 707 -5 418

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018.

Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 983 3 835
Hyresrätter, tomträtter och liknande - 175
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten* 43 908 26 912
Summa Immateriella anläggningstillgångar 46 891 30 922
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 1 615 880
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 615 880
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 166 194
Summa Finansiella anläggningstillgångar 166 194
Summa Anläggningstillgångar 48 672 31 996
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 482 369
Övriga fordringar 2 979 637
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 882 832
Summa Kortfristiga fordringar 5 343 1 838
Kassa och bank 4 634 15 000
Summa Omsättningstillgångar 9 977 16 838
SUMMA TILLGÅNGAR 58 649 48 834

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018.

Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 45 360 44 528
Summa Eget kapital 45 360 44 528
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 425 1 754
Aktuella skatteskulder 172 61
Övriga skulder 776 257
Konvertibla lån 6 800 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 116 2 235
Summa Kortfristiga skulder 13 289 4 306
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 649 48 834


Förändring i eget kapital
2018-01-01 - 2018-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 529
Nyemission 111 33 089 33 200
Emissionskostnader -268 -268
Periodens omräkningsdifferens 99 99
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 18 327 -18 327 -
Periodens resultat -32 200 -32 200
2018-12-31 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
2017-01-01 - 2017-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -26 749 15 187
Nyemission 225 46 733 46 958
Emissionskostnader -3 244 -3 244
Periodens omräkningsdifferens -6 -6
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 13 806 -13 806 -
Periodens resultat -14 368 -14 368
2017-12-31 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 528
2018-10-01 - 2018-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver* Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital*
Belopp vid periodens ingång* 1 340 34 275 104 255 -90 892 48 977
Nyemission 36 6 164 6 200
Emissionskostnader -110 -110
Periodens omräkningsdifferens 0 0
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 4 851 -4 851 -
Periodens resultat -9 707 -9 707
2018-12-31 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
2017-10-01 - 2017-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 209 16 127 56 172 -44 940 28 568
Nyemission 56 23 380 23 436
Emissionskostnader -2 065 -2 065
Periodens omräkningsdifferens 7 7
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 4 566 -4 566 -
Periodens resultat -5 418 -5 418
2017-12-31 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 528

*Ingående avsättning till fond för utvecklingsutgifter har omräknats på grund av retroaktivt förändrad avskrivningstid på balanserade utvecklingsutgifter från 1 januari 2018. Retroaktiv negativ resultatpåverkan minskar ingående S:a totalt eget kapital jämfört med utgående S:a totalt eget kapital i Kvartalsrapport 3.

Kassaflödesanalys
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-10-01 2017-10-01
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -30 803 -14 313 -9 163 -5 423
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 5 240 1 936 1 321 790
Realisationsresultat 187 - 70 -
Erhållen ränta 50 19 50 19
Erlagd ränta -1 205 -61 -468 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -26 531 -12 419 -8 189 -4 615
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -3 496 8 720 -446
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 2 098 2 234 1 628 1 787
Kassaflöde från den löpande verksamheten -27 929 -10 176 -5 841 -3 274
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -20 846 -14 849 -5 472 -5 115
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 279 -249 -37 -57
Förändring finansiella tillgångar -44 -44 -44 -44
Förvärv av dotterföretag - -746 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 170 -15 889 -5 552 -5 216
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader* 33 200 43 436 6 200 23 436
Emissionskostnader -268 -3 244 -110 -2 065
Konvertibla lån 40 000 - - -
Amortering genom konvertering* -33 200 - -6 200 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 733 40 192 -110 21 371
Periodens kassaflöde -10 366 14 128 -11 503 12 882
Likvida medel vid periodens början 15 000 875 16 144 2 114
Omräkningsdifferens i likvida medel 0 -3 -6 4
Likvida medel vid periodens slut 4 634 15 000 4 634 15 000

*I Bokslutskommunikén har omklassificering skett jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter. Amorteringen av konvertibla lån har skett genom konvertering till aktier vilket nu tydligare synliggörs.

Resultaträkning
Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-10-01 2017-10-01
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 630 690 574 133
Aktiverat arbete för egen räkning 3 549 2 140 913 664
Övriga rörelseintäkter 371 733 59 242
Summa Rörelsens intäkter 6 549 3 563 1 546 1 040
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -4 310 -1 261 -1 067 -764
Övriga externa kostnader -16 598 -8 759 -4 759 -2 618
Personalkostnader -10 246 -5 846 -3 354 -2 311
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar* -4 343 -1 504 -1 088 -582
Övriga rörelsekostnader -187 - -70 -
Summa Rörelsens kostnader -35 684 -17 370 -10 339 -6 275
Rörelseresultat -29 135 -13 808 -8 793 -5 236
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 50 19 50 19
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 204 -61 -467 -
Summa Resultat från finansiella poster -1 154 -42 -417 19
Resultat efter finansiella poster -30 289 -13 850 -9 210 -5 217
Skatt på periodens resultat - - - -
PERIODENS RESULTAT -30 289 -13 850 -9 210 -5 217

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018.

Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter, tomträtter och liknande - 175
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten* 45 318 26 992
Summa Immateriella anläggningstillgångar 45 318 27 167
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 1 415 826
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 415 826
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 837 4 610
Andra långfristiga fordringar 120 150
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 957 4 760
Summa Anläggningstillgångar 51 690 32 753
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 482 369
Fordringar koncernföretag 20 -
Övriga fordringar 2 914 619
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 758 813
Summa Kortfristiga fordringar 5 173 1 802
Kassa och bank 4 072 14 835
Summa Omsättningstillgångar 9 245 16 636
SUMMA TILLGÅNGAR 60 936 49 389

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018.

Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 47 703 45 060
Summa Eget kapital 47 703 45 060
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 209 1 563
Aktuella skatteskulder 147 47
Skulder koncernföretag 1 143 307
Övriga skulder 388 257
Konvertibla lån 6 800 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 545 2 154
Summa Kortfristiga skulder 13 232 4 329
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 936 49 389


Förändring i eget kapital
2018-01-01 - 2018-12-31                              Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 111 33 089
Emissionskostnader -268
Omföring fg periods resultat -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 18 327 -18 327
Periodens resultat -30 289
2018-12-31 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289
2017-01-01 - 2017-12-31                             Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743
Nyemission 225 46 733
Emissionskostnader -3 244
Omföring fg periods resultat -19 743 19 743
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 13 806 -13 806
Periodens resultat -13 850
2017-12-31 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
2018-10-01 - 2018-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklings-utgifter* Överkursfond Balanserat resultat* Periodens resultat*
Belopp vid periodens ingång* 1 340 34 181 104 255 -82 407 -6 545
Nyemission 36 6 164
Emissionskostnader -110
Omföring fg periods resultat -6 545 6 545
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 4 851 -4 851
Periodens resultat -9 210
2018-12-31 1 376 39 032 110 308 -93 803 -9 210
2017-10-01 - 2017-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 209 16 139 56 172 -41 266 -3 348
Nyemission 56 23 380
Emissionskostnader -2 065
Omföring fg periods resultat -3 348 3 348
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 4 566 -4 566
Periodens resultat -5 217
2017-12-31 1 265 20 705 77 487 -49 180 -5 217

*Ingående avsättning till fond för utvecklingsutgifter har omräknats på grund av retroaktivt förändrad avskrivningstid på balanserade utvecklingsutgifter från 1 januari 2018. Retroaktiv negativ resultatpåverkan minskar ingående S:a totalt eget kapital jämfört med utgående S:a totalt eget kapital i Kvartalsrapport 3.

Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-10-01 2017-10-01
(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -29 135 -13 808 -8 793 -5 236
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 4 343 1 504 1 088 582
Realisationsresultat 187 - 70 -
Erhållen ränta 50 19 50 19
Erlagd ränta -1 204 -61 -467 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -25 759 -12 346 -8 051 -4 635
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -3 372 54 1 226 -427
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 2 103 2 282 2 347 1 824
Kassaflöde från den löpande verksamheten -27 028 -10 010 -4 478 -3 238
Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott -124 - -74 -
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -22 177 -14 929 -5 814 -5 047
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 093 -214 -36 -72
Förändring finansiella tillgångar 30 - 30 -
Förvärv av dotterföretag -104 -1 037 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 467 -16 180 -5 894 -5 119
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader* 33 200 43 436 6 200 23 436
Emissionskostnader -268 -3 244 -110 -2 065
Konvertibla lån 40 000 - - -
Amortering genom konvertering* -33 200 - -6 200 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 733 40 192 -110 21 371
Periodens kassaflöde -10 763 14 002 -10 482 13 015
Likvida medel vid periodens början 14 835 832 14 554 1 820
Likvida medel vid periodens slut 4 072 14 835 4 072 14 835

*I Bokslutskommunikén har omklassificering skett jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter. Amorteringen av konvertibla lån har skett genom konvertering till aktier vilket nu tydligare synliggörs.

Nyckeltal
(SEK) 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 257 % -
Rörelsemarginal (%) Neg neg
Vinstmarginal (%) Neg neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 45 360 44 528  
Balansomslutning (KSEK) 58 649 48 834
Sysselsatt kapital (KSEK) 45 360 44 528  
Räntebärande nettoskuld (KSEK) - -  
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,05 0,02  
Soliditet (%) 77 % 91 %
Skuldsättningsgrad (%) - -
Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -27 929 -10 176  
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -50 099 -26 065  
Likvida medel (KSEK) 4 634 15 000  
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 1 279 249  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 20 846 14 849  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - -  
Förvärv av dotterföretag (KSEK) 104 4 468  
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - -  
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 18 9  
Omsättning per anställd (KSEK) 155 87  
Antalet anställda 18 9  
DATA PER AKTIE
Antal aktier 55 045 515 50 592 433  
Resultat per aktie (SEK) -0,58 -0,28  
Eget kapital per aktie (SEK) 0,82 0,88  

Definition av nyckeltal 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                  Eget kapital dividerat med antal aktier

Prenumerera

Dokument & länkar