EYEONID GROUP AB: Beslut om riktad emission av aktier

Eyeonid Group AB (publ) meddelar idag, den 29 maj 2017, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en riktad emission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 28 maj 2017. Den riktade nyemissionen omfattar högst 3 000 000 akter till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 12 000 000 SEK före emissionskostnader.

Som tidigare kommunicerats har bolaget nu påbörjat sin aggressiva satsning med internationella försäljningsaktiviteter. Utifrån de indikationer bolaget fått som en del i denna satsning kommer bolaget nu ytterligare stärka upp sin försäljnings- samt leveransorganisation.
För det fall satsningarna ger ett gott resultat och vi ser möjlighet till ytterligare expansion skulle detta kunna innebära en möjlighet till en företrädesemission under andra halvåret 2017, detta som en del i att stödja bolagets expansionsstrategi.

”Jag är oerhört glad över att en av bolagets tidiga tillika större investerare, Richard Näsström, har samma tilltro till den strategi som styrelse och ledning arbetar efter och har därför valt att ytterligare fördjupa sitt engagemang genom att teckna mer än hälften av det nyemitterade aktierna.” säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB.

Teckningskursen är beräknad utifrån volymvägd snittkurs under de senaste fem (5) handelsdagarna avrundat nedåt. Detta ger en rabatt om ca 10% procent.

Riktade emission i sammandrag

Teckningstid: 29 maj – 1 juni 2017.

Teckningskurs: 4,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 aktier vilket motsvarar 12 000 000 SEK.

Antal aktier innan emissionen: 44 775 003 aktier.

Förändring antal aktier: Vid fulltecknad riktad emission kommer antalet aktier att utökas till 47 775 003 aktier.

Aktiekapitalets förändring: Vid fulltecknad riktad emission kommer aktiekapitalet utökas från 1 119 375,08 SEK till 1 194 375,08 SEK.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar