EYEONID GROUP AB (publ): Företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om 249%

Den 18 oktober 2017 avslutades teckningsperioden i Eyeonids företrädesemission. Emissionen om cirka 23,4 MSEK tecknades till cirka 58,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 249 %. Den kraftiga överteckningen innebär att inga garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Genom emissionen emitteras 2 232 018 nya aktier och bolaget tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats, vilka har en teckningsperiod som löper 19 oktober 2018 till 28 februari 2019, kan Eyeonid ytterligare tillföras som mest cirka 44,6 MSEK.

”Att vi som bolag har ett så starkt förtroende från våra aktieägare känns otroligt bra inför framtiden. Pengar som i samband med emissionen kommer in till bolaget kommer användas strategiskt väl för att ytterligare öka takten för att nå våra redan kommunicerade mål”, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB (publ)

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 2 232 018 aktier och 2 976 024 teckningsoptioner av serie TO1. 651 682 units, vilket motsvarar 1 955 046 nya aktier (cirka 88 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 92 324 units, vilket motsvarar 276 972 nya aktier (cirka 12 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelades tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den utan vidare dröjsmål. Eyeonid tillförs cirka 23,4 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Aktier och aktiekapital
Efter slutförd företrädesemission uppgår aktiekapitalet till 1 264 810,83 kronor fördelat på 50 592 433 aktier. Dessutom kommer 2 976 024 teckningsoptioner av serie TO1 finnas utgivna. Handel med betalda Units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske under första halvan av november 2017.  

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO1
En teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en ny aktie för 15 SEK under perioden 19 oktober 2018 – 28 februari 2019. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas tillförs Eyeonid ytterligare ca 44,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Nordic MTF.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och är således kontaktperson för relaterade frågor, se www.eminova.se.   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar