Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2017 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB:s lokaler, Strandvägen 1 i Stockholm.

A. Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 15 december 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 15 december 2017, genom e-post till: info@eyeonid.se eller via brev till Eyeonid Group AB (publ), att: EGM, Mailbox 706, 114 11 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.eyeonid.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad såsom aktieägare på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 15 december 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande;
2.    Val av ordförande vid stämman;
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.    Val av en eller två justeringsmän;
5.    Framläggande och godkännande av dagordning;
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7.    Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
8.    Val av tillkommande styrelseledamot;
9.    Beslut om styrelsearvode;
10.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5), utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 – Val av tillkommande styrelseledamot

Bolagsstämman föreslås att till slutet av nästkommande årsstämma välja Daniel Söderberg som nytillkommande styrelseledamot i Bolaget, innebärandes att styrelsen därefter består av Henrik Sundevall, Mats Jämterud, Dusyant Patel, Håkan Svanberg samt Daniel Söderberg. Skälet till förslaget är att Thom Tavenius som f n sitter i styrelsen har anställts av bolaget och därför inte längre kan kvarstå som ledamot.

Punkt 9 – Beslut om styrelsearvode

Inget särskilt styrelsearvode föreslås utgå till Daniel Söderberg, om han väljs.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.
Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolaget har 50 592 433 aktier och röster.

Stockholm i december 2017
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Om oss

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.