Kvartalsrapport 3 2018

Sammanfattning januari – september 2018 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 221 (KSEK 598)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -21 050 (KSEK -8 951)
 • Resultat per aktie: SEK -0,39 (SEK -0,19)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,94 (SEK 0,59)

Sammanfattning juli – september 2018 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 718 (KSEK 98)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -6 652 (KSEK -3 656)
 • Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,08)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,94 (SEK 0,59)

VD kommentar

När jag summerar tredje kvartalet konstaterar jag att det är ett kvartal där vi haft god framdrift utifrån den plan bolaget satt med ett undantag vilket härrör till ledtiderna för beslut hos de stora internationella bolag vi prioriterat att bearbeta.

På försäljnings- och marknadssidan har det i vanlig ordning varit full aktivitet under perioden. Utöver vårt fokus på försäljning av våra produkter på en internationell marknad har vi även deltagit i flertalet konferenser runt om i världen. Vår närvaro i dessa sammanhang har genererat stort intresse och även ett stadigt inflöde av nya ”leads” att bearbeta och jag kan konstatera att intresset för EyeOnID är fortsatt mycket stort.

För närvarande för vi aktiva och skarpa dialoger med ett 50-tal större bolag som vi kvalificerat som skarpa leads. Med dialog menas att vi har kommit en bit in i försäljningsprocessen genom t.ex., uppföljningsmöten och fortsatt dialog, compliance audits, security audits, pilotprojekt eller POC (proof of concept), översänt offert eller ligger i det sista stadiet av avtalsförhandling. Vi eftersträvar att tidigt hellre få ett ”nej tack” än en lång och ljummen dialog med en potentiell kund och att vi nu har ett 50-tal skarpa leads är ett kvitto på att vårt erbjudande är högintressant. Vidare har vi under perioden skruvat på vårt erbjudande i form av våra ersättningsmodeller som tidigare inneburit väldigt baktunga avtal. Våra nya modeller innebär i grunden att vi får se större intäkter redan i tidigare skede och i vissa fall redan från lansering. Ett exempel på sådant avtal skulle kunna vara när ett större försäkringsbolag väljer att inkludera tjänsten i sin hemförsäkring och där alla kunder massansluts från första dagen. Dock är långa beslutsprocesser ett signum för i stort sett alla bolag vi för dialog med.

Efter i vissa fall en ganska lång inskolning och upplärning av våra återförsäljarkanaler märker vi nu även där ett tydligt uppsving vad gäller intresset från potentiella Partners i deras kontaktnät.

Våra nuvarande Partners/kunder ökar glädjande nog även sitt intag av nya användare men som tidigare kommunicerats är dessa avtal baktunga vilket innebär att intäkterna kommer att öka med tiden.

Operationellt har vi nu byggt klart den organisation som krävs för att kunna fortsätta att ligga i framdrift av teknikutvecklingen, hantera och sjösätta ett flertal internationella kunder parallellt och samtidigt ha möjlighet att växa i takt med att antalet partners ökar. Vi har varit och skall fortsätta vara ett snabbväxande företag men kan nu efter en längre tids uppbyggnad konsolidera organisationen i syfte att säkerställa att vi har rätt antal personer och rätt person på rätt plats vilket kommer ge vissa kostnadsbesparingar framåt. 

Vad gäller produktutvecklingen ligger för närvarande vårt huvudfokus på ”EyeOnID 360° Modules” som fortsatt får ett väldigt bra mottagande från potentiella Partners och kunder. Nya moduler har redan lagts till och flertalet är på väg att lanseras. EyeOnText-motorn är nu fullt integrerad i huvudplattformen vilket skapar goda förutsättningar när nya moduler ska byggas. Vidare integreras nu även delar av EyeOnPass in i ”EyeOnID 360° Modules”.

Rent finansiellt så har vi haft en omsättningsökning om 300% jämfört med motsvarande period från föregående år. Talen är fortfarande blygsamma men i takt med att våra nuvarande kunder ”onboardar” fler och fler av sina kunder samt att vi inom kort kommer stänga fler nya stora avtal kommer vår omsättningsökning framåt vara långt över nuvarande nivåer.  Vi har under året även tagit stora teknikutvecklings- och personalkostnader som kommer klinga av något framöver vilket helt planenligt ökat vårt underskott under året.

När vi klev in i 2018 valde jag att sätta ribban väldigt högt med ambitiösa målsättningar.

Stänga 25 st kundavtal

 • Ha avtal med kunder i 10 olika länder
 • Driftsätta någon av våra produkter/tjänster i minst tre kontinenter
 • Finnas representerade med kontor och personal i minst 3 länder
 • Nå en underliggande lönsamhet från fjärde kvartalet

Vi kommer nå dessa mål men tyvärr inte innan årsskiftet. För det första kan jag konstatera att ledtiderna är betydligt längre än beräknat för att sluta avtal med aktörer av den storlek vi riktar oss till. Jag vill vara noggrann med att poängtera att detta handlar enbart om tiden och har inget att göra med intresset för våra produkter och tjänster. För det andra så har Eyeonid legat i en större förvärvsförhandling sedan i våras, men som precis innan den här rapporten konstaterades inte blir av. Förvärvet skulle medfört att Eyeonid tog över en del av en koncern vilket i sin tur skulle inneburit att Eyeonid mer än dubblerat sin storlek samt fått in ett 15-tal nya Partners i flertalet länder.

Köp- och försäljningsavtalen, ”Due Diligence”, teknisk och operationell översyn samt ersättning till ledning (i de bolagen som skulle förvärvas) vid övergång har varit klara sedan ett par veckor tillbaka och alla parter har varit överens. I samband med påskrift av avtalen meddelade dock ledningen (i de bolagen som skulle förvärvas) att de inte kommer följa med i förvärvet. Mot bakgrund av detta har vi valt att inte genomföra transaktionen då deras närvaro var en förutsättning för affären. Mitt mål om 25 avtal kvarstår och det stora kundintresset och våra långt gångna dialoger gör mig mer än trygg i detta, men målet kommer tyvärr inte kunna uppnås förrän en bit in i 2019.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att även om vi har hamnat något på efterkälken vad gäller våra mål för året ligger vi extremt bra till, både vad gäller vårt unika erbjudande, den operativa verksamheten och de pågående dialoger vi har med potentiella Partners/kunder. Nu finns det bara en sak kvar att göra och det är att visa att vi faktiskt levererar hela vägen.  

Daniel Söderberg

VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekoma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunden när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten i plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt och funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker. Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud. 

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 30 september 2018.

Händelser under perioden

Den 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2-årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det Sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.

Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att bolaget tecknat avtal om finansiering upp till 100 miljoner SEK. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential. Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche. I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner. 

Den 2 mars redogjorde Eyeonid Group AB (publ) för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT. Nedan följer status för årets två första månader:

 • Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat. 
 • Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde. 
 • En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.  
 • Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG. Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder. 

Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 mars att bolaget går live med Telenor Group som samma dag lanserade EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge. Eyeonid Group tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden. Nu meddelades att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir det första landet att lansera tjänsten med start den 6 mars. I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land.

Den 20 april kommunicerades att Henrik Sundewall, ordförande i Eyeonid Group AB, sålt 100 000 aktier till Fredrik Skytt en tidig investerare i bolaget.

Den 20 april meddelades också att styrelse, ledning samt personal har förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet skedde utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB. Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna, serie TO1 skall ske före tidigast om 6 månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar.

Den 16 maj kallade styrelsen aktieägarna i Eyeonid till årsstämma 2018.

Den 20 maj meddelades att Eyeonid Group och EasyTelecom International AB har tecknat ett LOI gällande försäljning av Eyeonids b2b (business to business) tjänst till företagskunder. Parterna är nu i stort överens om de kommersiella villkoren och respektives generella ansvar varpå detta LOI tecknats och där nästa steg är ett slutgiltigt kommersiellt avtal som kommer presenteras och kommenteras från båda parter i ett separat pressmeddelande.

Den 24 maj meddelades att Eyeonid Group (Eyeonid) och försäkringsförmedlaren Willis AB, dotterbolag till Willis Tower Watson PLC, har tecknat ett LOI gällande ID-skyddsrelaterade tjänster.

Den 28 maj meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och HELP Forsikring AS (HELP) har tecknat ett avtal gällande samarbete om att erbjuda EyeOnIDs tjänst paketerad via HELPs försäkring. Samarbetsavtalet bygger på att kunna erbjuda ett gemensamt erbjudande till kunder i Norge. I första hand riktar sig detta avtal mot den norska marknaden dock utesluts inte andra marknader om samarbetet faller väl ut. HELP Forsikring AS är ett helägt dotterbolag till tyska ARAG Group som finns representerade i 17 länder.

Den 29 maj meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland. Tillgång till kompetent personal, geografiskt läge, potentiella kunder/partners och närheten till Östeuropa varit huvudskälen till valet av Riga, Lettland.

Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen.

Den 29 juni meddelades att Eyeonid Group AB och försäkringsbolaget Société Générale Insurance Germany har tecknat ett LOI gällande produkten EyeOnID.

Den 4 juli meddelades att Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en andra Tranche om 20 MSEK i linje med det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO3). Detta är den andra av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 

Den 13 augusti meddelades att Eyeonid Group AB har tecknat avtal för sin ID-bevakningstjänst med Willis Towers Watson. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina befintliga och nya kunder. Avtalet är ett resultat av det Letter of Intent om ett långsiktigt partnerskap som parterna tecknade den 24 Maj 2018.

Den 3 september meddelades att Eyeonid Group AB:s VD och delar av ledningen har förvärvat totalt 150 100 aktier i bolaget utanför marknaden. Affären beslutades lördagen den 1 september 2018. 

21 september meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid) har tecknat avtal med Tieto gällande återförsäljning av sina produkter EyeOnID och EyeOnPASS. Eyeonid kommer tillhandahålla sina produkter inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som integreras fullt ut i Tietos nya digitala plattform Insurance In a Box (IIB).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 15 oktober meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) tecknat avtal med Mr. Sören Timm om att återförsälja produkterna EyeOnID 360° Modules samt EyeOnPASS på den tyska marknaden. Avtalet kommer i ett senare skede flyttas över till Mr. Sören Timms nya bolag, loyoloo.

Den 15 oktober meddelades att Eyeonid Group AB har tecknat avtal med en telekomoperatör i Västeuropa gällande en pilot av Eyeonids konsumentprodukter. Resultaten från piloten ska bland annat ligga till grund för beslut om paketering och marknadsstrategi avseende återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-stöldskydd med tillhörande och nyutvecklade 360°-moduler, support och möjligt försäkringstillägg.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – september 2018 med jämförelseperiod januari – september 2017, samt perioden juli – september 2018 med jämförelseperiod juli – september 2017.

Försäljning och resultat 

Januari – september

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 2 221 (KSEK 598), med ett nettoresultat om KSEK ‑21 050 (KSEK -8 951).

Juli - september

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 718 (KSEK 98), med ett nettoresultat om KSEK ‑6 652 (KSEK -3 656).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2018 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 16 144 (KSEK 2 114). Koncernen hade per den 30 september 2018 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 13 000 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - september

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 16 618 (KSEK 9 927) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 15 375 (KSEK 9 735) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 1 243 (KSEK 192) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 104 (KSEK 4 468).

Juli – september

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 5 270 (KSEK 3 789) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5 169 (KSEK 3 669) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 101 (KSEK 120) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 4 468).

Avskrivningar

Januari – september

Periodens resultat har belastats med KSEK 2 475 (KSEK 1 147) i avskrivningar varav KSEK 334 (KSEK 205) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1 444 (KSEK 642) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 58 (KSEK 87) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 639 (KSEK 213). 

Juli - september

Periodens resultat har belastats med KSEK 834 (KSEK 802) i avskrivningar varav KSEK 140 (KSEK 79) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 481 (KSEK 482) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 30 september 2018 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 50 420 (KSEK 28 568).

Aktien

Per den 30 september var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 53 586 818 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 september hade Eyeonid 21 (9) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

25 februari 2019                                             Bokslutskommuniké 2018

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

19 november 2018

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Söderberg                         

CEO

073-422 79 30 

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50
  

Resultaträkning
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  2 221   598   718   98   782  
Aktiverat arbete för egen räkning 7 493   1 688   2 936   850   2 970  
Övriga rörelseintäkter 312   496   47   360   733  
Summa Rörelsens intäkter 10 026   2 782   3 701   1 308   4 486  
     
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter -4 542 -497 -1 627 -497 -1 396
Övriga externa kostnader -12 505   -6 275   -3 474   -1 958   -8 844  
Personalkostnader -10 584   -3 747   -3 926   -1 700   -6 623  
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2 475   -1 147   -834   -802   -1 936  
Övriga rörelsekostnader -117 -7 -117 -7 -
Summa Rörelsens kostnader  -30 222     -11 672     -9 977   -4 964   -18 799    
     
Rörelseresultat -20 196   -8 889   -6 276   -3 656   -14 313  
           
Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter -   0   -   -   19  
Räntekostnader och liknande resultatposter -737   -61   -400   0   -61  
Summa Resultat från finansiella poster  -737  -61 -400 0 -42 
           
Resultat efter finansiella poster  -20 934     -8 951     -6 676   -3 656   -14 355    
         
Skatt på periodens resultat -116 - 24   -   -13
         
PERIODENS RESULTAT  -21 050     -8 951     -6 652   -3 656   -14 368   


Balansräkning 
Koncernen
(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR       
   
Immateriella anläggningstillgångar       
Goodwill 3 196 4 048 3 835
Hyresrätter, tomträtter och liknande -   217   175  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 40 843   22 279   26 912  
Summa Immateriella anläggningstillgångar  44 038     26 543     30 922    
       
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier, verktyg och installationer 1 794   875   880  
Summa Materiella anläggningstillgångar  1 794     875     880    
       
Finansiella anläggningstillgångar          
Andra långfristiga fordringar 196   150   194  
Summa Finansiella anläggningstillgångar  196     150     194    
       
Summa Anläggningstillgångar  46 029     27 568     31 996    
       
Omsättningstillgångar          
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 352 9 369
Övriga fordringar 3 110   609   637  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 598   778   832  
Summa Kortfristiga fordringar  6 060     1 395     1 838    
       
Kassa och bank 16 144   2 114   15 000  
Summa Omsättningstillgångar  22 204     3 510     16 838    
   
SUMMA TILLGÅNGAR 68 233   31 078   48 834  


Balansräkning
Koncernen 
(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 
Eget kapital 
Eget kapital 50 420   28 568   44 528  
Summa Eget kapital  50 420     28 568     44 528    
     
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 377   1 564   1 754  
Aktuella skatteskulder 251   31   61  
Övriga skulder 681   203   257  
Konvertibla lån 13 000 - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 505   712   2 235  
Summa Kortfristiga skulder  17 814     2 510     4 306    
           
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  68 233     31 078     48 834    

Förändring i eget kapital

2018-01-01 – 2018-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 528
Nyemission 75 26 925 27 000
Emissionskostnader -158 -158
Periodens omräkningsdifferens 99 99
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 14 919 -14 919 -
Periodens resultat -21 050 -21 050
18-09-30  1 340  35 718 104 255  -90 892  50 420 


2017-01-01 – 2017-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -26 749 15 188
Nyemission 170 23 353 23 522
Emissionskostnader -1 179 -1 179
Periodens omräkningsdifferens -13 -13
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 240 -9 240 -
Periodens resultat -8 951 -8 951
17-09-30  1 209  16 127 56 172  -44 940  28 568 


2018-07-01 – 2018-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 309 30 654 95 336 -79 166 48 132
Nyemission 31 8 969 9 000
Emissionskostnader -50 -50
Periodens omräkningsdifferens -11 -11
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 075 -5 075 -
Periodens resultat -6 652 -6 652
18-09-30  1 340  35 718 104 255  -90 892  50 420 


2017-07-01 – 2017-09-30 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 194 12 798 52 672 -37 949 28 715
Nyemission 15 3 508 3 523
Emissionskostnader -8 -8
Periodens omräkningsdifferens -6 -6
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 335 -3 335 -
Periodens resultat -3 656 -3 656
17-09-30  1 209  16 127 56 172  -44 940  28 568 


2017-01-01 – 2017-12-31 Koncernen (KSEK) Aktie-kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -26 749 15 188
Nyemission 225 46 733 46 959
Emissionskostnader -3 244 -3 244
Periodens omräkningsdifferens -6 -6
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 13 806 -13 806 -
Periodens resultat -14 368 -14 368
17-12-31  1 265  20 700  77 487 -54 923  44 528 


Kassaflödesanalys
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
     
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -20 196   -8 889   -6 276   -3 656   -14 313  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 2 475   1 147   834   802   1 936  
Realisationsresultat 117 - 117 - -
Erhållen ränta -   0   -   -   19  
Erlagd ränta -737   -61  -400   0   -61  
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -18 342   -7 804   -5 725   -2 854   -12 419  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -4 216   455   -2 669   546   8  
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 470   448   -306   -27   2 234  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -22 088     -6 902     -8 701   -2 336   -10 176    
     
Investeringsverksamheten          
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -15 375   -9 735   -5 169   -3 669   -14 849  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 243   -192   -100   -121   -249  
Förändring finansiella tillgångar - - -   -   -44
Förvärv av dotterföretag - -746 - -746 -746
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -16 617     -10 673     -5 269   -4 535   -15 889    
     
Finansieringsverksamheten       
Nyemission före emissionskostnader -       20 000       -   -   43 436      
Emissionskostnader -158   -1 179   -50   -8   -3 244  
Konvertibla lån 40 000 - 20 000 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 843   18 821   19 950   -8   40 192  
     
Periodens kassaflöde 1 137   1 246   5 980   -6 879   14 128  
Likvida medel vid periodens början 15 000   875   10 172   8 997   875  
Omräkningsdifferens i likvida medel 7 -7 -8 -4 -3
Likvida medel vid periodens slut 16 144   2 114   16 144   2 114   15 000  
   


Resultaträkning
Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 2 056 556 717 56 690
Aktiverat arbete för egen räkning 2 636 1 476 1 019 638 2 140
Övriga rörelseintäkter 312 496 47 360 733
Summa Rörelsens intäkter 5 003 2 528 1 783 1 054 3 563
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter  -3 243 -497 -1 115 -497 -1 261
Övriga externa kostnader -11 839 -6 141 -3 207 -1 835 -8 759
Personalkostnader -6 892 -3 535 -2 402 -1 488 -5 846
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar  -1 810 -922 -606 -578 -1 504
Övriga rörelsekostnader -117 -5 -117 -5 -
Summa Rörelsens kostnader -23 901 -11 100 -7 447 -4 403 -17 370
 
Rörelseresultat  -18 898  -8 572 -5 664 -3 348 -13 808 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - 0 - - 19
Räntekostnader och liknande resultatposter  -737 -61 -400 - -61
Summa Resultat från finansiella poster  -737  -61 -400 - -42 
Resultat efter finansiella poster -19 635  -8 633 -6 064 -3 348 -13 850 
Skatt på periodens resultat - - - - -
PERIODENS RESULTAT -19 635 -8 633 -6 064 -3 348 -13 850


Balansräkning
Moderbolaget  2018-09-30  2017-09-30 2017-12-31 
(KSEK)   
TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar    
Hyresrätter, tomträtter och liknande - 204 175
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  41 911 22 426 26 992
Summa Immateriella anläggningstillgångar  41 911 22 630 27 167
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer  1 575 826 826
Summa Materiella anläggningstillgångar  1 575 826 826
  
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  4 763 4 610 4 610
Andra långfristiga fordringar 150 150 150
Summa Finansiella anläggningstillgångar  4 913 4 760 4 760
Summa Anläggningstillgångar  48 399 28 216 32 753
Omsättningstillgångar
  
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 352 - 369
Fordringar koncernföretag 579 - -
Övriga fordringar 2 993 596 619
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 476 778 813
Summa Kortfristiga fordringar  6 399 1 375 1 802
 
Kassa och bank 14 554 1 820 14 835
Summa Omsättningstillgångar  20 953 3 195 16 636
 
SUMMA TILLGÅNGAR  69 352 31 411 49 389


Balansräkning
Moderbolaget  2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
(KSEK)   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
  
Eget kapital    
Eget kapital  52 267 28 905 45 060
Summa Eget kapital  52 267 28 905 45 060
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 199 1 564 1 563
Aktuella skatteskulder 119 31 47
Skulder koncernföretag 530 35 307
Övriga skulder 393 164 257
Konvertibla lån 13 000 - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 843 712 2 154
Summa Kortfristiga skulder  17 085 2 506  4 329 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  69 352 31 411  49 389 

Förändring i eget kapital

2018-01-01 – 2018-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 75 26 925
Emissionskostnader -158
Omföring fg periods resultat -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 14 919 -14 919
Periodens resultat -19 635
18-09-30  1 340  35 624  104 255  -69 317  -19 635 


2017-01-01 – 2017-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743
Nyemission 170 23 353
Emissionskostnader -1 179
Omföring fg periods resultat -19 743 19 743
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 240 -9 240
Periodens resultat -8 633
17-09-30  1 209  16 139  56 172  -35 982  -8 633 


2018-07-01 – 2018-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 309 30 549 95 336 -70 328 -7 485
Nyemission 31 8 969
Emissionskostnader -50
Omföring fg periods resultat -7 485 7 485
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 075 -5 075
Periodens resultat -6 064
18-09-30  1 340  35 624  104 255  -82 888  -6 064 


2017-07-01 – 2017-09-30 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 194 12 804 52 672 -35 117 -2 814
Nyemission 15 3 508
Emissionskostnader -8
Omföring fg periods resultat -2 814 2 814
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 335 -3 335
Periodens resultat -3 348
17-09-30  1 209  16 139  56 172  -41 266  -3 348 


2017-01-01 – 2017-12-31 Moderbolaget (KSEK) Aktie-kapital Fond för utvecklings-utgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743
Nyemission 225 46 733
Emissionskostnader -3 244
Omföring fg periods resultat -19 743 19 743
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 13 806 -13 806
Periodens resultat -13 850
17-12-31  1 265  20 705  77 487  -40 548  -13 850 


Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01
(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -18 898    -8 572    -5 664    -3 348    -13 808   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 1 810                               922            606            578    1 504                 
Realisationsresultat 117 - 117 - -
Erhållen ränta                -                   0                -                -                   19   
Erlagd ränta -737    -61    -400 - -61   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital   -17 708    -7 711    -5 341    -2 771    -12 346   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar   -4 597                           482        -3 036        569               54   
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder          -244            458         -841         -17            2 282   
Kassaflöde från den löpande verksamheten           -22 550            -6 772    -9 218    -2 219            -10 010   
Investeringsverksamheten  
Lämnade aktieägartillskott -50 - -50 - -
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  -16 363    -9 882    -5 556    -3 816    -14 929   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 056    -142    -    -71    -214   
Förvärv av dotterföretag  -104      -1 037      -    -946    -1 037     
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -17 573    -11 061    -5 606    -4 832    -16 180   
Finansieringsverksamheten  
Nyemission före emissionskostnader  -                    20 000                       -       -    43 436                   
Emissionskostnader  -158                    -1 179                    -50    -8    -3 244                   
Konvertibla lån 40 000 - 20 000 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   39 843                    18 821                       19 950       -8    40 192                   
 
Periodens kassaflöde  -281    988            5 126            -7 059    14 002   
Likvida medel vid periodens början  14 835                          832            9 428            8 879               832   
Likvida medel vid periodens slut  14 554                   1 820                           14 554            1 820    14 835                  
            


Nyckeltal
(SEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 271% - -
Rörelsemarginal (%) neg neg neg
Vinstmarginal (%) neg neg neg
Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 50 420 28 568   44 528  
Balansomslutning (KSEK) 68 233 31 078  48 834 
Sysselsatt kapital (KSEK) 50 420 28 568   44 528  
Räntebärande nettoskuld (KSEK) - -   -  
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,04 0,02   0,02  
Soliditet (%) 74% 92% 91%
Skuldsättningsgrad (%) - - -
Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -22 088 -6 902   -10 176  
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -38 705 -17 575   -26 065  
Likvida medel (KSEK) 16 144 2 114   15 000  
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 1 243 192   249  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 15 375 9 735   14 849  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - -   -  
Förvärv av dotterföretag (KSEK) 104 4 468   4 468  
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - -   -  
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 21 9   9  
Omsättning per anställd (KSEK) 106 66,4   87  
Antalet anställda 21 9   9  
DATA PER AKTIE
Antal aktier 53 586 818 48 360 415 50 592 433  
Resultat per aktie (SEK) -0,39 -0,19   -0,28  
Eget kapital per aktie (SEK) 0,94 0,59   0,88  

Definition av nyckeltal 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                             Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                                 Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                     Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                                Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                  Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                        Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                         Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                             Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                             Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                               Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                             Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                                   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                       Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                      Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                                Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                              Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                            Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                       Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                               Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                           Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                     Eget kapital dividerat med antal aktier

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig. 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar