Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport januari-september 2000 * Resultat efter finansnetto exklusive SPP-medel ökade med 15 % till 80 (69) MSEK. * Omsättningen ökade med 8 % till 886 (820) MSEK * Fortsatt bra orderingång Fagerhultgruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kvalificerade belysningssystem. Fagerhults ljus finns på kontor, skolor, sjukhus och industrier, i butiker och bostäder - tyngdpunkten vilar på offentlig miljö. Målsättningen är att erbjuda produkter med senaste teknik, belysningskunnande och leveranser från en egen kundorderstyrd produktion. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har Fagerhult ett gott utgångsläge i en framtid där energi- och miljöfrågor kommer att bli allt viktigare. Fagerhultgruppen har drygt 1000 medarbetare i sju länder och tillverkning på sex orter i Sverige. Försäljningsbolag finns i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien. Fagerhult är dessutom via agenter representerat på ytterligare ett antal marknader. Fagerhults Belysning, Aneta, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta är koncernens svenska bolag. Fagerhultaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Resultat och finansiell ställning Fagerhult inledde det första halvåret med en positiv utveckling som förstärkts under det tredje kvartalet. Koncernens omsättning uppgick till 886 (820) MSEK och resultatet efter avskrivningar till 94,5 (70,6) MSEK. Resultatet efter finansiella poster är 94,5 (69,3) MSEK. Efter skatt motsvarar detta 5,40 (3,96) kronor per aktie. I resultatet ingår de från SPP tillgängliga medlen som beräknats till ett diskonterat nuvärde på 14,5 MSEK. Koncernens kassabehållning uppgick vid periodens slut till 75 (89) MSEK. Verksamheten En positiv stabilitet. Så skulle Fagerhultgruppens tredje kvartal år 2000 kunna sammanfattas. Trenden från årets första halvår med ökad omsättning håller i sig och orsaken står bland annat att finna på den svenska hemmamarknaden. Belysningsbranschen är, med sin nära anknytning till byggbranschen, av tradition konjunkturkänslig och när nu totalmarknaden utvecklas på ett positivt sätt skapas möjligheter till ökad försäljning. Likt tidigare fokuserar Fagerhult på en kontinuerlig produktutveckling vilket gör att vi under perioden också kunnat möta den ökade efterfrågan med nya produkter. Koncernens exportverksamhet fortsätter att utvecklas tillfredsställande och har under det tredje kvartalet fått förnyad fart - under hela perioden noteras en tillväxt på 8 procent. Fagerhults exportandel uppgår till 42 procent. Som tidigare har flera av Fagerhults yngre utlandsbolag redovisat framgångar som till exempel finska Fagerhult Oy och Fagerhult Lighting Ltd i Storbritannien. Fagerhult har under tredje kvartalet förvärvat rörelsen i det danska bolaget JM Aluflex. Bolaget tillverkar vårdrumspaneler till sjukhus och har en stor del av den danska marknaden. Genom förvärvet blir Fagerhult den ledande leverantören på den nordiska marknaden av vårdrumspaneler. Aluflex omsätter ca 12 MSEK och har 10 anställda. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar som huvudsakligen omfattar maskiner och inventarier uppgick till 39 (17) MSEK. Utsikter för år 2000 Fagerhultkoncernen förväntas uppnå ett sammanlagt resultat efter finansiella poster på ca 120 MSEK inklusive de från SPP tillgängliga medlen, som beräknats till ett diskonterat nuvärde på 14,5 Mkr Habo den 23 oktober 2000 Bo Eveborn Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för 2000 kommer att lämnas den 2 februari 2001. Upplysningar kan lämnas av Bo Eveborn, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-10 85 00 2000 1999 1999 jan- jan- jan- Resultatposter (MSEK) sep sep dec Nettoomsättning 886 820 1 134 (varav utanför Sverige) (374) (346) (478) Kostnad för sålda varor -637 -589 -813 Bruttoresultat 249 231 321 Försäljningskostnader -132 -123 -173 Administrationskostnader -41 -42 -55 Jämförelsestörande poster 14 - -55 Övriga rörelseintäkter 4 4 6 Rörelseresultat 94 70 99 Finansiella intäkter 2 2 3 Finansiella kostnader -2 -3 -5 Resultat efter finansiellt netto 94 69 97 Skatt -26 -19 -28 Resultat 68 50 69 Balansposter (MSEK) Anläggningstillgångar 212 170 187 Varulager 194 186 192 Kundfordringar 191 178 162 Övriga omsättningstillgångar 17 13 10 Likvida medel och kortfristiga 74 89 108 placeringar Summa tillgångar 688 636 659 Eget kapital 385 325 343 Latent skatt 38 33 38 Pensionsskulder 62 59 60 Långfristiga räntebärande skulder 0 13 13 Långfristiga räntefria skulder 1 1 1 Kortfristiga räntebärande skulder - 26 1 Kortfristiga räntefria skulder 202 179 203 Summa eget kapital och skulder 688 636 659 2000 1999 1999 jan- jan- jan- Kassaflödesanalys (MSEK) sep sep dec Tillförda medel från den löpande 96 69 98 verksamheten Förändring av rörelsekapital -45 -18 -5 Kassaflöde från den löpande 51 51 93 verksamheten Kassaflöde investeringsverksamheten -48 -18 -41 Kassaflöde finansieringsverksamheten -11 -26 -25 Till aktieägarna lämnad utdelning -25 -21 -21 Förändring av likvida medel -33 -14 6 Nyckeltal och data per aktie Försäljningstillväxt, % 8,0 7,1 7,1 1) Tillväxt i rörelseresultat, % 13,3 6,2 6,7 1) Rörelsemarginal, % 9,0 8,6 8,7 1) Vinstmarginal, % 9,0 8,4 8,6 Kassalikviditet, % 37 44 53 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,3 0,2 Soliditet, % 56 51 52 Sysselsatt kapital, MSEK 447 423 416 Avkastning på sysselsatt kapital, % 25,4 22,9 24,2 1) Nettoskuld, MSEK -13 9 -35 Nettoinvesteringar i 39 17 36 anläggningstillgångar, MSEK Avskrivningar på 23 22 29 anläggningstillgångar, MSEK Antal anställda 1 072 1 032 1 046 Eget kapital per aktie, SEK 30,58 25,81 27,21 Nettovinst per aktie, SEK 5,40 3,96 5,46 1) Exklusive jämförelsestörande poster ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar