Delårsrapport januari-september 2002

Delårsrapport januari-september 2002 · Resultatet efter finansnetto uppgick till 101,9 (103,3) MSEK · Omsättningen ökade med 5,9 % till 1 090 (1 029) MSEK · Exportandelen uppgår till 50% Fagerhultgruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför kvalificerade belysningssystem. Fagerhults ljus finns på kontor, skolor, sjukhus och industrier, i butiker och bostäder - tyngdpunkten vilar på offentlig miljö. Målsättningen är att erbjuda produkter med senaste teknik, belysningskunnande och leveranser från en egen kundorderstyrd produktion. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har Fagerhult ett gott utgångsläge i en framtid där energi- och miljöfrågor kommer att bli allt viktigare. Fagerhultgruppen har 1200 medarbetare i sju länder och tillverkning på sex orter i Sverige. Försäljningsbolag finns i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland och Storbritannien. Fagerhult är dessutom via agenter representerat på ytterligare ett antal marknader. Fagerhults Belysning, Aneta Belysning, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta är koncernens svenska bolag. Fagerhultaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Omsättning och resultat I en situation med stora omvärldsförändringar och svag konjunktur har Fagerhult lyckats upprätthålla omsättning och resultat. Koncernens nettoomsättning steg under perioden med 5,9 procent till 1 090 (1 029) MSEK. Omsättningen har ökat såväl på den svenska marknaden som på exportmarknaden. På den svenska marknaden ökade omsättningen med 4 procent till 541 (521) MSEK. Exportverksamheten visar en tillväxt med 8 procent till 549 (509) MSEK. Resultatet efter finans blev för koncernen 101,9 (103,3) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 %. Vinsten per aktie efter skatt blev 5,72 (5,79) kronor. Orderingången har varit bra under året och orderstocken har ökat med 11 MSEK sedan årsskiftet. Långsiktig satsning på utveckling av exportaffärerna har lett till resultat. Exportandelen uppgår nu till 50 % vilket var ett av de mål som formulerades i början av 1990-talet. Tredje kvartalet 2002 Fagerhults nettoomsättning under det tredje kvartalet blev 352 MSEK. Detta är något högre än föregående års mycket starka tredje kvartal. Den dominerande verksamheten, Fagerhults Belysning med utländska dotterbolag, går fortsatt bra medan lönsamheten är lägre hos något av övriga bolag. Den mycket varma sommaren med något lägre affärsverksamhet kompenserades med bra volym under september månad. Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Likvida medel vid periodens slut var 96 (105) MSEK. Soliditeten uppgick till 58 (56) procent och koncernens egna kapital till 491 (457) MSEK. Kassabehållningen och det egna kapitalet har minskat till följd av inlösen av egna aktier. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 42 (59) MSEK. Till aktieägarna har utdelats 34,6 MSEK. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 40 (37) MSEK, varav maskiner och verktyg till nya produkter 25 MSEK och fastigheter 15 MSEK. Aktien Fagerhultaktien har från årets början sjunkit med 11 procent till kurs 100 kr. Stockholmsbörsens All share-index föll under samma period med 43 procent. Vid ordinarie bolagsstämma den 25 april fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier. Under tredje kvartalet har 200 000 aktier förvärvats till 110 kr per aktie. Antalet utestående aktier uppgår nu till 12 400 000. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen 2001 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 20. Utsikter för 2002 Fagerhultkoncernen förväntas redovisa ett rörelseresultat på 130-135 MSEK. I tidigare prognoser har inte uppgivits några resultatnivåer. Habo den 22 oktober 2002 Bo Eveborn Verkställande direktör Bokslutskommuniké för 2002 lämnas den 3 februari 2003. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00650/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar