Delårsrapport Januari-September 2021

Report this content

Tredje kvartalet:

 • Orderingången var 1 895 (1 664) Mkr, en ökning med +13,9% justerad till +14,5% efter valutaeffekter -7 Mkr, förvärv +3 Mkr och avyttringar -5 Mkr
 • Nettoomsättningen var 1 745 (1 700) Mkr, en ökning med +2,6% justerad till +3,7% efter valutaeffekter -5 Mkr, förvärv +4 Mkr och avyttringar -16 Mkr
 • Rörelseresultatet var 184,2 (66,8) Mkr, en ökning med +175,7% och en rörelsemarginal på 10,6 (3,9)%
 • Rörelseresultatet var 184,2 Mkr Kv 3 2021 jämfört justerat rörelseresultat Kv 3 2020 144,1 Mkr, en ökning med +27,8% och en rörelsemarginal på 10,6 (justerad 8,5)%
 • Resultat efter skatt var 127,6 (4,9) Mkr
 • Resultat per aktie 0,72 (0,00) kronor
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 201,8 (388,8) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Vi är mycket nöjda med den fortsatt starka organiska orderingången och att vi trots utmaningarna i leverantörskedjan har haft fortsatt god servicenivå till våra kunder.

 • Orderingången under de senaste tre kvartalen ligger mer än 1 miljard kronor över de tre föregående kvartalen, ett bevis på återhämtningen från pandemin. 

 • Rörelsemarginalen för de tre första kvartalen, på 10,4% (justerad 6,0%), är fortsatt stark och ligger på en bra nivå jämfört med marknaden, trots utmaningarna i leverantörskedjan.

 • Koncernen fortsätter att fokusera på att utveckla branschledande hållbara lösningar. Ett utmärkt exempel på det är Whitecrofts ”Vitality ReLight” som fokuserar på att uppgradera och återanvända i stället för att ersätta eller förnya.

 • Våra uppkopplade lösningar, Organic Response och Seneco, fortsätter att växa. Vid kvartalets slut hade vi levererat nästan 100% av 2020 års helårsvolym av Organic Response.

 • Nu när vi har förvärvat de återstående aktierna i vårt nordamerikanska dotterbolag kan vi gå vidare med ett fokuserat, långsiktigt, strategiskt initiativ i regionen.

Efter publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 kommer en webcast för investerare att hållas den 29 oktober 2021 kl. 10.00 CET.

En länk kommer att finnas tillgänglig på http://ir.fagerhultgroup.com.

En presentation kommer också att publiceras på http://ir.fagerhultgroup.com.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 Oktober 2021 kl. 08:55 CET.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med ca 4 200 anställda i 28 länder och en omsättning på 6 800 Mkr för 2020. Vi består av 13 varumärken indelade i fyra affärsområden – Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.