Svensk kod för bolagsstyrning

FAR välkomnar koden som blir ett viktigt verktyg för att utveckla bolagsstyrningen och tydliggöra rollfördelningen i kapitalmarknadsbolagen.

FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, anser att tillämpning av koden får en viktig förtroendeskapande effekt och leder till ökad tydlighet kring roller och ansvar. - Införandet av nya redovisningsstandarder - International Financial Reporting Standards (IFRS) - från och med årsskiftet och konsekvenser av förändrade EU-direktiv innebär utmaningar för bolagsstyrningen i kapitalmarknadsbolagen. Det är därför bra att vi genom koden får effektiva spelregler och en ökad tydlighet avseende roll- och ansvarsfördelningen i ett företag, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR. I koden sägs att en kvartalsrapport – bolagets halvårs- eller niomånadersrapport - skall översiktligt granskas av bolagets revisor. - Kravet på granskning av en kvartalsrapport är ett angeläget steg mot en mer kontinuerlig kvalitetssäkring av företagens finansiella rapportering. Marknaden förväntar sig att den finansiella rapporteringen är kvalitetssäkrad och därför ser FAR helst att alla kvartalsrapporter granskas. Detta är särskilt angeläget under 2005 då IFRS införs i de noterade bolagen, framhåller Dan Brännström. En nyhet är att styrelsen årligen skall avge en rapport om den interna kontrollen. Revisorn skall, som ett tilläggsuppdrag till den lagstadgade revisionen, granska styrelsens rapport. - Rapportering om intern kontroll ligger linje med den internationella utvecklingen och kommer att - rätt tillämpad - förstärka förtroendet men också leda till affärsnytta genom förbättring av företagets ”risk management”. FAR deltar gärna i ett arbete med att, tillsammans med näringslivet, ta fram ett ramverk för hur rapporteringen om intern kontroll skall se ut i den svenska affärsmiljön, säger Dan Brännström.

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Dokument & länkar