Förhandlingsinformation

Report this content

FÖRHANDLINGSINFORMATION Farmaciförbundets förhandlare träffade de av Medlingsinstitutet utsedda medlarna Rune Larsson och Gunnar Samuelsson söndagen den 8 oktober 2000. Vi lämnade då vår syn på de förhandlingar som hittills ägt rum på såväl företagscentral nivå d v s Apoteket AB som på Alliansen Branschstyrelse Apotek. Vårt krav har hela tiden varit mer pengar till medlemmarna. Vi diskuterade också tider för kommande medlingsförhandlingar. Den 10 oktober kallade medlarna samtliga parter till överläggningar där de överlämnade en hemställan till parterna om grundval för de fortsatta förhandlingarna. Stora förhandlings-delegationen har lämnat synpunkter på hemställan och medlarna fick i uppdrag att återkomma till parterna. Ny kontakt har varit med medlaren Rune Larsson och parterna skall träffas igen den 11 oktober 2000 på eftermiddagen. Tidigare under dagen den 10 oktober 2000 hade stora förhandlingsdelegationen diskuterat det av Farmaciförbundet tidigare lagda varslet om: - blockad mot allt övertids- och mertidsarbete - blockad mot alla schemaändringar - blockad mot alla in- och utlåningar Farmaciförbundet har till Medlingsinstitutet, Alliansen Branschstyrelse Apotek och Apoteket AB överlämnat följande undantag från vårt konfliktvarsel: tjänsteman som har administrativt ansvar för och ledning av APL eller ACL tjänsteman inom läkemedelscentralerna tjänsteman som även är ansluten till annan arbetstagarorganisation än Farmaciförbundet och som före ikraftträdandet av nu varslade stridsåtgärder till arbetsledningen anmält att han/hon inte skall omfattas av åtgärderna tjänsteman under den tid denne är sysselsatt med arbete som uppkommit till följd av olycka, haveri eller liknande oförutsedd händelse om arbetet är nödvändigt för att avvärja allvarlig fara för människors eller djurs liv/hälsa eller för omfattande skada på byggnader, maskiner, lager eller liknande tjänsteman lokalt som i sin roll är säkerhetsansvarig apotekschef i sin roll som chef (undantaget gäller således inte apotekschefs möjlighet att delta i apoteksarbetet) tjänsteman under den tid denne är sysselsatt med tillverkning av livsnödvändiga läkemedel tjänsteman under den tid denne tillfälligt tjänstgör som ersättare för apotekschef på sådana apotek där normalt endast en farmacevt arbetar tjänsteman under den tid denne deltar eller medverkar i utbildning av anställda inom Apoteket AB tjänsteman som är anställd vid eller som tillfälligt tjänstgör på DOS- enhet eller på något av de tre jourapoteken i Göteborg, Malmö och Stockholm tjänsteman anställd på sjukhusapotek under den tid denne fullgör bakjour tjänsteman under den tid denne är sysselsatt med inspektioner och leveranser till skeppsapotek Ett förtydligande vad gäller T/2-tjänster. Dessa har i sin anställning att vara utlånade - därför omfattas de inte av varslet om in- och utlåningar. Däremot gäller att inga schemaändringar eller mer- och övertid får äga rum. Apoteket AB hade tidigare under dagen begärt överläggningar med Farmaciförbundet med anledning av varslet och tolkningar på detta. Dessa överläggningar ägde rum under tisdagskvällen den 10 oktober 2000. Dessutom tog Apoteket AB upp hur dispenser skall behandlas om konfliktvarslet utlöses och önskade också diskutera generella undantag. Farmaciförbundet har gått med på vissa dispenser och generella undantag men som huvudinriktning gäller att det krävs skriftlig begäran om enskilda dispenser för såväl medarbetare som arbetsplats. Exempel på generell dispens är: installation av s k Pin Pad, personal som arbetar med externa utbildningar, receptarieutbildning, apoteksteknikerutbild-ning och liknande externa aktiviteter. I en del av de dispenser som Apoteket AB tagit upp har vi begärt att få in mera uppgifter. Ytterligare information om dispenser och undantag kommer att skickas senare under veckan. Farmaciförbundet och Apoteket AB kom överens om att dispenser skall från Apoteket AB ställas till förbundskansliet, Monika Gustafsson dels via mail men också anmälas per telefon eftersom vi har för avsikt att behandla dispenser med kort varsel. Vi återkommer så snart vi har något nytt av värde att informera om. Med vänliga hälsningar FARMACIFÖRBUNDET Monika Gustafsson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar