Delårsrapport januari – juni 2017

Report this content

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 52 procent och uppgick till 116,6 Mkr (76,6).
  • Driftsöverskottet uppgick till 73,6 Mkr (47,3) och överskottsgraden till 63 procent (62).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 60,9 Mkr (57,5).
  • Periodens resultat uppgick till 225,6 Mkr varav 213,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 7,52 kr.
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 221,2 Mkr (151).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

  • Trianon tecknade avtal, förvärvade och tillträdde fastigheterna Uno 5 och Rolf 6 i Malmö (Entréfastigheterna) under andra kvartalet 2017. Fastigheterna omfattar cirka 40 000 kvm handel, bostäder och aktiviteter. Köpeskillingen uppgick till 431 Mkr inklusive stämpelskatt och beräknade förvärvskostnader.
  • Trianon tecknade en avsiktsförklaring med Malmö stad avseende uthyrning av lokaler för samhällsservice i Entréfastigheterna.
  • Trianon noterades på Nasdaq First North Premier den 21 juni 2017.
  • Trianon genomförde en nyemission vid noteringen, vilket tillförde bolaget 300 Mkr med avdrag för emissionskostnader om 18 Mkr. Intresset för nyemissionen var stort och erbjudandet blev väsentligt övertecknat.

”Det andra kvartalet var det hittills mest händelserika i Trianons historia. Vi noterades på Nasdaq-börsen, genomförde en nyemission och förvärvade köpcentrumet Entré. Vi hade också en tillfredsställande ekonomisk utveckling av verksamheten” säger Olof Andersson, VD Trianon.

”Jag vill i detta sammanhang passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna till Trianon. Genom börsnoteringen ökar vi kännedomen om Trianon och får möjligheter att utveckla bolaget vidare i fortsatt högt tempo och genomföra vår tillväxtstrategi. Genom noteringen och emissionen får vi bland annat möjlighet att utveckla Entré, Rosengård och bygga fler hyresrätter i Malmö” fortsätter Olof Andersson.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, efter förvärvet av Entréfastigheterna, 44 fastigheter om drygt 220 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 42 procent bostäder och 58 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2017 på cirka 4,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se 

                                                                                                                                                                                  

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017, kl 07.45