Kallelse till årsstämma i Trianon

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 klockan 16.00 i Motetten Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö.

Klockan 15.30 - före stämmans början, kommer Pehr Andersson, Näringslivsdirektör i Malmö Stad, att hålla ett kortare föredrag om ”Malmö – Framtidens stad”. Efter årsstämmans avslutande arrangeras en kortare rundvandring på Lindängen i Trianons fastigheter, för de som önskar.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 26 april 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 26 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 34 365 500 aktier, varav 1 521 118 A-aktier och 32 844 382 B-aktier, som totalt berättigar till 4 805 556 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö (märk kuvertet ”årsstämma”), via telefon 040-611 34 00 eller via e-post till info@trianon.se. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.trianon.se, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Val av en eller två justeringsmän

5.    Godkännande av dagordning

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.    Verkställande direktörens redogörelse

9.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.  Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.  Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

13.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

14.  Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

15.  Beslut om valberedning

16.                 Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 1 krona per aktie för räkenskapsåret 2017 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 7 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 11 maj 2018. Sista dag för handel med Trianon-aktien inklusive rätt till utdelning är torsdagen den 3 maj 2018.

Styrelse m.m. (punkterna 2, 12-14)

Valberedningen, som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Jens Ismunden (Grenspecialisten Förvaltning AB) samt styrelseordförande Mats Cederholm, föreslår följande:  

§   att Mats Cederholm ska utses till bolagsstämmans ordförande,

§   att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter,

§   att styrelsearvode ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera,

§   att Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omväljs till styrelsesuppleanter,

§   att Mats Cederholm omväljs till styrelseordförande,

§   att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,

§   att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och

§   att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Tomas Ahlgren ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2018, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

___________________

HANDLINGAR M.M.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Västra Kanalgatan 5 i Malmö och på dess hemsida, www.trianon.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i mars 2018

Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)

Taggar:

Om oss

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2019 på cirka 7,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

Prenumerera

Dokument & länkar