Bokslutskommuniké 2000 Tripep har haft en mycket god utveckling under året

Bokslutskommuniké 2000 TRIPEP HAR HAFT EN MYCKET GOD UTVECKLING UNDER ÅRET De största landvinningarna är; * GPG-projektet (bromsmedicin mot HIV) genomgår Fas II * Bolaget har börsnoterats och tryggat sin finansiering * Tripep har idag den organisation som behövs för att ta fram och producera nya läkemedel. Detta inkluderar en egen forskningsavdelning och väl fungerande samarbeten inom forskning, preklinik, klinik och produktion * Klinisk Fas II-prövning, CTN 002, av GPG påbörjad i oktober. Studien omfattar totalt 10 centra i Europa * Fas I/II studie, CTN 001, som var klar i februari, presenterades vid Fifth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection i Glasgow i oktober. * CTN 003, en säkerhets- och upptagsstudien av läkemedlet GPG på friska frivilliga patienter, avslutades under fjärde kvartalet med mycket goda resultat * Utöver GPG-projektet har bolaget under året påbörjat sex andra forskningsprojekt. "Som helhet blev 2000 ett mycket intressant år för oss. Vår forskning gjorde snabba framsteg och industrin och läkarkåren visade ett stort intresse för GPGs verkningsmekanism. Även den snabba rekryteringen av patienter till Fas II-studien, säger mycket om behovet av nya preparat på HIV-området. Under 2001 ser jag fram emot att få vara med om vidareutvecklingen av GPG och då speciellt resultaten från den pågående Fas II-studien. Till detta ska läggas de övriga projekten i vår forskningsportfölj, alla med stor marknadspotential. En av de saker som glatt mig personligen är att vi hittills lyckats hålla den budget och de tidsplaner som vi satt upp för GPG-projektet, något jag kommer att fokusera på även i framtiden. Vi har dock tyvärr inte lyckats hålla de tidsplaner för våra övriga projekt som vi utlovade vid börsintroduktionen. Det har, i och för sig, lett till motsvarande sparade kostnader och vi kommer att satsa på dessa projekt under 2001. Vi har under senare delen av förra året genom rekryteringar och samarbeten byggt upp den organisation som behövs för att driva dessa projekt på ett bra sätt. Vi har även tagit beslutet att rapportera händelsestyrt fram till och med Fas I, det vill säga rapportera om uppnådda resultat, samarbeten etc. När ett projekt når Fas II stadiet så kommer vi även att lämna tidsplaner", säger Tripeps VD, Hans Möller. Verksamheten Pågående och avslutade studier, GPG-HIV-medicin CTN003, eller Fas I-studien, på friska frivilliga patienter, rapporterades under fjärde kvartalet år 2000 med goda resultat. Studien visar att den farmakodynamiska effekten, d v s de effekter ett läkemedel har i kroppen, av GPG kvarstår längre än förväntat. Effekten av GPG påvisades upp till 12 timmar efter det att patienten fått läkemedlet. I kombination med GPGs långa halveringstid inne i den HIV-infekterade målcellen kan detta leda till dosering en gång per dag. Studien bekräftade även GPGs fördelaktiga toxicitetsprofil och inga läkemedelsrelaterade biverkningar kunde konstateras. CTN002, bolagets Fas II-prövning av GPG, påbörjades i oktober 2000 efter att ha fått svenska Läkemedelsverkets godkännande. Studien kommer att genomföras vid tio kliniker i Sverige, Finland, Danmark, Italien och Spanien och kommer att innefatta minst 45 patienter. Samtliga patienter som ingår i studien tillhör en grupp, där man med befintlig terapi inte har lyckats med att få ner antalet viruskopior till en acceptabelt låg nivå. Studien, som studerar GPG som en del i en kombinationsterapi, har som mål att påvisa god effekt, bestämma lämplig dosering samt att återigen bekräfta den fördelaktiga biverkningsprofilen. Studien skall vara avslutad vid midsommartid i år. Hittills har 12 patienter inkluderats vilket är i enlighet med plan. Eftersom behandlingstiden är längre i denna studie(6 veckor jämfört med 2 veckor i CTN 001) och behandlingen sker som tillägg till befintlig medicinering, förväntas en bättre effekt än i CTN 001. CTN001, Fas I/II studien, presenterades i oktober 2000 vid Fifth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow. Där visade såväl industrin som läkarkåren ett stort intresse för den nya verkningsmekanismen, och det faktum att vi uppnått oväntat positiv effekt trots den korta studietiden. För ytterligare information angående avslutade studier, se bolagets hemsida www.tripep.se. Övriga forskningsprojekt I slutet av året byggde Tripep upp den forskningsavdelning och de nya samarbeten som krävs för att på ett bra sätt kunna hantera andra forskningsprojekt utöver GPG. Vissa omprioriteringar har gjorts i forskningsportföljen delvis på grund av anpassning till egna resurser men framför allt beroende på ett par mycket intressanta vetenskapliga fynd. De forskningsprojekt Tripep kommer att fokusera på under 2001 är följande; Terapeutiskt vaccin mot Hepatit C I ett projekt som leds av Professor Matti Sällberg , Karolinska Institutet, utvecklar Tripep ett vaccin mot kroniska Hepatit C virusinfektioner. Idag finns inget registrerat vaccin mot Hepatit C. Tripep har patentsökt en ny vaccin-gen vilken utgör grunden i projektet. Denna vaccin-gen har visat sig ha unika egenskaper som ger möjlighet att ta fram en bra terapi. Projektet syftar till att stoppa nybildningen av virus i redan infekterade celler - med andra ord fungera som en bromsmedicin. Vaccinet avses utgöra en ny komponent i dagens kombinationsterapi mot kroniska hepatit C virusinfektioner. Totalt är 2- 300 miljoner människor i västvärlden smittade av Hepatit C. När det gäller den vanligaste formen av Hepatit C (genotyp 1) är upp emot 80 % av de smittade opåverkade av dagens behandling, således är behovet av ny terapi mycket stort. Profylaktiskt/Terapeutiskt vaccin mot HIV och Profylaktiskt vaccin mot Hepatit C Tripep har sedan 1994 patent på genetiskt stabila delar av HIV-1 höljeprotein som kan aktivera antikroppar som dödar (neutraliserar) HIV-1. I ett samarbetsprojekt med världsledande forskare på Vaccine Research Institute of San Diego (VRISD) utvecklas Tripeps patenterade forskning för att framställa skyddande vaccin mot HIV-1. Applikationen av detta HIV- vaccin är både såsom komponent i ett profylaktiskt vaccin och som ett terapeutiskt vaccin ingående i den övrig terapi mot HIV. I ett parallellt projekt utvecklas även ett profylaktiskt vaccin mot Hepatit C. Till skillnad från det terapeutiska vaccinet mot Hepatit C som beskrivs ovan skall detta vaccin förebygga smitta. Det är kombinationen av Tripeps kunnande om att ta fram vad ett vaccin ska vara riktat mot och VRISDs kunnande om hur man uppnår starka antikroppssvar som utgör grunden för samarbetet. PCV Tripep och Swedish Orphan har slutit ett samarbetsavtal för utvecklingen av ett potentiellt nytt läkemedel för behandling av polycytemia vera (PCV). Samarbetet bygger på Tripeps kunnande inom läkemedelsutveckling och Swedish Orphans kunnande inom utveckling och marknadsföring av s.k. orphan drugs dvs läkemedel mot sjukdomar som endast drabbar ett fåtal människor och därför åtnjuter vissa regulatoriska fördelar. PCV tillhör denna kategori och är en blodsjukdom som framför allt karaktäriseras av en okontrollerad tillväxt av röda blodceller. Botande läkemedel saknas. Inom de delar som omfattar en aktiv orphan drug-lagstiftning, det vill säga i USA, Japan, Australien samt EU, beräknas antalet fall uppgå till totalt 100 000 per år. Medianöverlevnad utan behandling är ett fåtal år. TNF-@ inhibitor TNF-@ är ett inflammationsprotein som orsakar skada vid bland annat ledgångsreumatism och en kronisk tarmsjukdom kallad Crohns sjukdom. Antikroppsterapi mot TNF-@ har visat sig ge en dramatisk lindring av symptomen vid ledgångsreumatism. Tripep avser att på basen av sin PPI- teknologi utveckla en liten molekyl - en tripeptid -, som hämmar produktionen av funktionellt TNF-@@hos patienterna. Projektet drivs i egen regi och befinner sig på forsknings-stadiet där de syntetiserade peptiderna nu screenas för aktivitet. Läkemedel för behandling av Staphylococcus Aureus I ett samarbetsprojekt med forskaren Professor Jan-Ingmar Flock vid Karolinska Institutet har Tripep utvecklat ett unikt angreppssätt för att slå ut motståndskraftiga stafylokocker. Tekniken, sombygger på Tripeps patentskyddade RAS-teknologi omdirigerar vissa, i kroppen redan befintliga, antikroppar till att angripa stafylokockerna. Multiresistenta stafylokocker, som orsakar den så kallade sjukhussjukan är ett problem idag på många sjukhus i västvärlden och innebär att bakterier som tidigare har varit möjliga att slå ut med hjälp av penicillin nu är motståndskraftiga mot all form av antibiotika. Resultaten från projektet är lovande vilket har gjort att Tripep breddat patentskyddet. Samarbetsavtal Tripep har genom samarbetsavtal löst ett antal nyckelfunktioner i bolaget såsom prekliniska studier, kliniska studier och produktion. Det är Tripeps strategi att utveckla delar av bolagets stora projektportfölj tillsammans med industriella partners som kan bidra såväl med kompetens som med resurser. Hittills har ett sådant avtal ingåtts med Swedish Orphan, se ovan. Aktivitet pågår i syfte att träffa ytterligare industriella samarbetsavtal. Övrig information Det europeiska läkemedelsverket, EMEA, antog under år 2000 nya riktlinjer som förkortar Fas III-prövning av HIV läkemedel som, likt GPG, riktar sig mot multiresistenta HIV-stammar. Två vetenskapliga artiklar om GPG accepterades för publikation och en vetenskaplig avhandling om GPG och dess mekanism publicerades under året. Bolaget presenterades under året vid en av Finanstidningens analytikerträffar samt på Handelsbankens Bioteknikkonferens. En mindre roadshow genomfördes i USA under fjärde kvartalet. Tripep har tecknat en patentförsäkring, Intellectual Property Litigation Insurance, avseende kontraktsbrott, eget eller andras intrång samt lagsökning av intrång. Skyddet täcker kostnader upp till £5 miljoner. Under året har till olika nyckelpersoner, för marknadspris, sålts optioner enligt nedan: serie A: 1 120 optioner, serie B: 24 000 optioner och serie C: 536 600 optioner. Försäljningarna har inbringat 2,7 Mkr vilket förts direkt mot eget kapital. Samtliga medarbetare i Tripep, som avser att fortsatt långsiktigt arbeta för bolaget, äger numera optioner. Denna bokslutskommuniké presenteras den 25 januari 2001 i form av ett frukostmöte på restaurang Gondolen i Stockholm. Resultat Bolaget har ännu inga intäkter. Kostnaderna under perioden följer lagd budget för GPG-projektet och understiger budget för de övriga forskningsprojekten. Bolagets forsknings- och utvecklingskostnader under perioden uppgick till ca 26 Mkr, varav kostnader för externa forskare och underleverantörer uppgick till ca 20 Mkr. Finansiell ställning Genom nyemission i februari om 51 Mkr, Industrifondslån i maj om 35 Mkr, (varav 20 Mkr har lyfts) och nyemission om 202,5 Mkr i juli, har bolagets finansiering säkerställts. Till Industrifondslånet är knutet avskiljbara teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna 175 000 aktier á 0.20 kr . Bolagets likvida medel uppgick per den 31 december till 222 Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 207 Mkr. Bolagets aktiekapital om 2,75 Mkr fördelades på 13 750 000 aktier à nominellt 0,20 Kr. Därutöver finns teckningsoptioner utställda (inkluderande Industrifonden), motsvarande 2 175 000 aktier, varav i bolagets ägo 593 280. Investeringar I patenträttigheter har under perioden investerats 2,2 Mkr. I samband med bolagets etablering i Novum forskningspark har investeringar gjorts i eget laboratorium. Under perioden har bolaget haft kostnader för ombyggnation med ca 1,2 Mkr samt nettoinvesteringar i inventarier med ca 2,1 Mkr. Härutöver har kostnadsförts inventarier för ca 0,4 Mkr - främst avseende datorutrustningar. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2000. Personal Antalet heltidsmedarbetare var vid årets slut 39 (13 föregående år). Av dessa var 14 direkt anställda av bolaget (5 föregående år). Rapporteringstillfällen för 2001 Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Tripeps huvudkontor den 12 mars. Bolagsstämma hålls den 2 april 2001. Tider för delårsrapporter under innevarande år samt för bokslutskommuniké, årsredovisning och bolagsstämma avseende 2001 kommer att meddelas efter konstituerande styrelsemöte som följer direkt på innevarande års bolagsstämma. Huddinge den 25 januari 2001 Tripep AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta Hans Möller, VD 08-449 84 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00010/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00010/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar