Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TRIPEP AB Aktieägarna i Tripep AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 mars 2003, kl. 18.00 på Berns Konferens, Rektangelsalen, Berzelii Park i Stockholm. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndag den 17 mars 2003, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Tripep AB (publ), Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 08-449 84 80 eller per e-post eva.hagert@tripep.se senast måndagen den 24 mars 2003, kl. 15.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Vid anmälan skall aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde (högst två) till bolagsstämman. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 mars 2003 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Anföranden av företagsledningen 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelse och revisor 15. Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier 16. Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 18. Val av nomineringskommitté 19. Övriga frågor 20. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat (punkt 10) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2002 inte lämnas. Val av styrelse och revisor samt beslut av arvoden (punkt 13-14) En nomineringskommitté bestående av Rolf L Nordström, Bo Svennerholm och Peter Horal har framlagt ett förslag innebärande omval av ordinarie styrelseledamöterna Rolf L. Nordström, Anders Vahlne, Matti Sällberg och Erik Nerpin. Styrelsearvode föreslås utgå med oförändrat belopp, 215 000 kronor, att fördelas inom styrelsen. Slutligen föreslås omval av Anders Wiger till ordinarie revisor med Marine Gesien som revisorssuppleant (båda är verksamma vid Ernst & Young). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Aktieägare representerande ca 44 procent av bolagets aktier och röster har förklarat att de stöder förslaget. Förslag till återköp (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om förvärv av högst 10 procent av bolagets egna aktier, motsvarande totalt 1.385.000 aktier, genom ett erbjudande till samtliga aktieägare att överlåta aktier i bolaget. Varje aktie i Tripep berättigar till en säljrätt. Tio säljrätter berättigar till försäljning av en aktie för 30 kronor. Avstämningsdag för fastställande av rätt att delta i återköpserbjudandet är den 8 april 2003. Anmälan om försäljning av Tripep-aktier i återköpserbjudandet skall göras under perioden 15 april - 6 maj 2003. Förslaget avser även bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om överlåtelse av aktier som bolaget innehar efter genomfört återköp samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Syftet med återköpet är en anpassning av bolagets kapitalstruktur för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier och skälet till att styrelsen därvid skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är dels att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av projekt mot likvid helt eller delvis i form av aktier, dels att möjliggöra överlåtelse till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 750.000 skuldebrev. Varje skuldebrev skall vara förenat med en avskilj bar optionsrätt som berättigar till nyteckning av en aktie i Tripep AB. Optionsrätternas löptid är tre år. Skuldebreven skall emitteras till ett belopp motsvarande skuldebrevens nominella belopp med tillägg av optionsrättens marknadsvärde bestämt enligt Black & Scholes-modellen efter avskiljandet av säljrätterna avseende återköp. Tripep AB kan komma att subventionera deltagandet i optionsprogrammet till en kostnad för bolaget om högst ca 500.000 kronor och villkoren för optionsrätterna kommer att anpassas till detta. Skuldebreven med tillhörande optionsrätter föreslås kunna tecknas enligt följande. Medlemmar av Tripep ABs Scientific Advisory Board föreslås få teckna sammantaget högst 240.000 skuldebrev. Styrelseledamoten Matti Sällberg föreslås få teckna högst 200.000 skuldebrev (övriga styrelseledamöter föreslås inte få delta i optionsprogrammet). Verk ställande direktören för Tripep AB föreslås få teckna 60.000 skuldebrev. Övrig personal och konsulter föreslås få teckna sammantaget högst 50.000 skuldebrev. Överskjutande 200.000 skuldebrev med optionsrätter föreslås stå till styrelsens förfogande och användas i samband med rekrytering av nya medarbetare och i samband med företagsförvärv och industriella samarbeten. Om samtliga 750.000 optionsrätter utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 150.000 kronor, motsvarande cirka 5 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspäd ning beräknat på nuvarande antal aktier. Med beaktande av utestående optionsrätter enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 13,8 procent. Därvid har utestående optionsrätter av serie B med teckningskurs 160 kronor exkluderats. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att knyta för bolagets verksamhet värdefull kompetens till bolaget samt att öka motivationen hos bolagets anställda. Styrelsen anser att det föreslagna optionsprogrammet är till fördel för bolaget och dess aktieägare. För beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslag till bemyndigande (punkt 17) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 2.000.000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är dels att möjliggöra företagsförvärv och förvärv av projekt mot likvid helt eller delvis i form av aktier, dels att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar bolagets aktiekapital med 400.000 kronor. Beräknat på nuvarande antal aktier innebär detta en utspädningseffekt om ca 12,6 procent efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Val av nomineringskommitté (punkt 18) Aktieägare representerande ca 44 procent av bolagets aktier och röster föreslår omval av Rolf L Nordström, Bo Svennerholm och Peter Horal. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-17 kommer från och med den 13 mars 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tripep.se samt sändas till de aktieägare som anmält att de avser deltaga i bolagsstämman. Övriga aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor från och med den 13 mars 2003 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare med post. Stockholm i februari 2003 TRIPEP AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar