Styrelsen föreslår återköp av aktier,optionsprogram och bemyndigande

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TRIPEP AB Styrelsen föreslår återköp av aktier, optionsprogram och bemyndigande Ordinarie bolagsstämma i Tripep AB genomförs den 27 mars 2003 kl. 18.00 på Berns Konferens, Rektangelsalen, Berzelii Park i Stockholm. Utöver sedvanliga ärenden skall bolagsstämman behandla styrelsens förslag till återköp av aktier, optionsprogram samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Kallelsen bifogas denna pressrelease och innehåller detaljer om förslagen om optionsprogram och bemyndigande. Förslaget till återköp redovisas utförligt nedan. Kallelsen kommer att införas i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2003. Årsredovisningen för 2002 kommer att distribueras till samtliga aktieägare med post med början den 3 mars 2003 och läggs samtidigt ut på bolagets hemsida, www.tripep.se. FÖRSLAG TILL ÅTERKÖP AV AKTIER Sammanfattning av förslaget Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att förvärva högst 10 procent av det totala antalet aktier i Tripep, motsvarande högst 1.385.000 aktier, genom att erbjuda aktieägarna i Tripep att sälja var tionde aktie till Tripep för ett kontantbelopp om 30 kronor, vilket motsvarar en premie om ca 500 procent (25 kronor) i förhållande till nuvarande börskurs. Vid full anslutning till erbjudandet kommer 41.550.000 kronor att överföras till aktieägarna. Förslaget avser även bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om överlåtelse av aktier som bolaget innehar efter genomfört återköp samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Bakgrund och motiv Vid den ordinarie bolagsstämman den 9 april 2002 beslutades om nedsättning av överkursfonden för överföring till fritt kapital. Ändamålet med nedsättningen var att öka bolagets handlingsberedskap för exempelvis återköp av egna aktier, framtida utdelning till aktieägarna eller vid framtida strukturaffärer Beslutet var villkorat av rättens tillstånd. Sådant tillstånd har erhållits. Syftet med det nu föreslagna återköpet är en anpassning av bolagets kapitalstruktur för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier och skälet till att styrelsen därvid skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är dels att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av projekt mot likvid helt eller delvis i form av aktier, dels att möjliggöra överlåtelse till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Villkor För varje aktie i Tripep erhålls en säljrätt. Tio säljrätter berättigar till försäljning av en aktie för 30 kronor i kontant betalning. Inget courtage utgår. Det erbjudna återköpsbeloppet per aktie innebär en premie om ca 500 procent (ca 25 kronor) beräknad på den genomsnittliga sista betalkursen på Stockholmsbörsens O-lista under perioden 12 - 25 februari 2003. Finansiella effekter Tripeps eget kapital per den 31 december 2002 uppgick till 102,7 miljoner kronor, motsvarande 7,42 kronor per aktie. Om återköp i enlighet med full anslutning till erbjudandet skulle ha skett per den 31 december 2002 skulle det egna kapitalet ha minskat med 41,55 miljoner kronor till 61,15 miljoner kronor, motsvarande 4,42 kronor per aktie (de återköpta aktierna inberäknade). I dessa beräkningar har inte beaktats utestående optionsrätter till nyteckning av aktier. Tidplan Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB för fastställande av vem som skall äga rätt att delta i återköpserbjudandet och erhålla säljrätter är den 8 april 2003. Tripep-aktien handlas exklusive säljrätt från och med den 4 april 2003. Prospekt Prospekt med information om återköpserbjudandet och anmälningssedel beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 11 april 2003. Anmälningsperiod för erbjudandet Anmälan om försäljning av Tripep-aktier i återköpserbjudandet skall göras under perioden 15 april - 6 maj 2003. Handel i säljrätter Handel i säljrätter äger rum under perioden 15 - 30 april 2003. Information om eventuellt erbjudande om courtagefri handel avseende mindre poster av säljrätter kommer att lämnas i prospektet. Tidpunkt för utbetalning Utbetalning av vederlag för aktier anmälda i återköpserbjudandet beräknas ske omkring den 20 maj 2003. Övrigt Tripep innehar idag inga egna aktier. Dormant Properties AB (i vilket bolag Rolf L Nordström har ett indirekt intresse via stiftelse), Anders Vahlne och Matti Sällberg äger sammantaget 4.097.400 aktier, motsvarande 29,6 procent av det totala antalet aktier i Tripep AB. De avser att acceptera erbjudandet avseende samtliga de säljrätter de kommer att erhålla. Detta kommer innebära återköp av 409.740 aktier, motsvarande 2,96 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. För ytterligare information kontakta: Johan Ihre,VD telefon 08-449 84 80, mobil 0707-33 44 25 e-post: johan.ihre@tripep.se eller Anders Vahlne, VP Forskningschef telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@impi.ki.se Hemsida: www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar