Tripep AB (publ) - halvårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Tripep AB (publ) - halvårsrapport januari-juni 2002 · Efterarbetet med GPG och dess metabolit visar att bolaget f n inte har någon läkemedelskandidat inom HIV-området. · Samarbetet med Ipsat har avbrutitis av Ipsat på grund av agerande från aktieägarna Rolf Nordström, Anders Vahlne, Peter Horal, Bo Svennerholm och Matti Sällberg. · Budet från Diamyd den 20 juni 2002 har avvisats av aktieägare representerande 55 procent av aktierna. · Finans- och fastighetsmannen Rolf Nordström, forskarna Anders Vahlne, Peter Horal, Bo Svennerholm och Matti Sällberg, representerande ca 40 procent av aktier och röster, har påkallat extra bolagsstämma för val av ny styrelse till den 17 september 2002. Till ny styrelse har föreslagits advokaten Erik Nerpin, Rolf Nordström, Matti Sällberg och Anders Vahlne. · Nuvarande styrelsen föreslår avyttring av tillgångarna och återbetalning av kassan till aktieägarna. Ledamöterna Harry Faulkner, Johan Malmsten och Lars Lindegren är tillgängliga för omval, kompletterade med nyval av advokaten Otto Rydbeck, bolagets juridiske rådgivare. Extra bolagsstämma den 17 september 2002 Fem aktieägare representerande 5 494 400 aktier, motsvarande ca 40 procent av aktierna i bolaget, har begärt extra bolagsstämma för behandling av frågan om val av styrelse. Styrelsen för Tripep AB (publ) har därför kallat till extra bolagsstämma den 17 september 2002, kl 18.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Till ny styrelse har de föreslagit, förutom Nordström och Vahlne, även Erik Nerpin och Matti Sällberg. Gruppen har tidigare meddelat att de avser verka för en utdelning eller motsvarande av 7,50 kronor per aktie, ett förslag som även sittande styrelse tidigare framlagt. Gruppen avser bland annat fortsätta Tripeps grundforskningsverksamhet inom bolagets prekliniska projekt och har nyligen framfört att de avser verka för att en så stor summa delas ut - genom utdelning eller inlösen av aktier - som tillåts efter att kapitalbehovet för tre års verksamhet säkrats. Således kan de inte längre verka för att en utdelning eller motsvarande om 7,50 kronor per aktie genomförs. Det är nuvarande styrelsens övertygelse i den rådande situationen, att det bästa för bolagets aktieägare är att begära eftergift för lån hos Industrifonden på 20 MSEK och därefter avyttra bolagets tillgångar och återbetala kassan till aktieägarna. Till skillnad från vad som meddelats tidigare har därför de ur sittande styrelse som inte är anställda i bolaget, det vill säga ledamöterna Harry Faulkner, Johan Malmsten och Lars Lindegren, beslutat att vara tillgängliga för omval, kompletterade med nyval av advokaten Otto Rydbeck. Väljs dessa fyra till ny styrelse är deras avsikt att på bästa sätt genomföra nuvarande styrelses förslag att avyttra bolagets tillgångar och så fort som möjligt betala ut pengarna till aktieägarna. Om inget oförutsett inträffar bör detta leda till att varje aktieägare senast under andra kvartalet 2003 erhåller ca 8,50 kronor per aktie. En förutsättning är dock att en eftergiftsansökan inges och beviljas angående bolagets lån hos Industrifonden om 20 MSEK, vilket erhållits för att delfinansiera GPG-projektet. Medges inte eftergift, helt eller delvis, kommer det belopp som kan utbetalas till aktieägarna bli motsvarande lägre. Diamyd Medicals bud Diamyd Medical AB (publ) lade den 20 juni 2002, ett bud på Tripep AB (publ), som villkorades av att mer än 50 procent av Tripep ABs aktieägare löser in sina aktier. Styrelsen i Tripep AB (publ) konstaterade att då aktieägare representerande ca 55 procent av antalet utestående aktier inte stödde Diamyd Medical ABs (publ) bud på Tripep AB (publ), kunde Diamyd Medical ABs (publ) villkor för erbjudandet inte uppfyllas. Samarbetet med Ipsat avbrutet Tripep offentliggjorde den 6 juni 2002 ett samarbetsavtal med det finländska bioteknikbolaget Ipsat Therapies Oy. Bolagen skulle gemensamt utveckla en helt ny typ av läkemedel som hindrar uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier i samband med antibiotikabehandling. De fem aktieägarna Rolf Nordström, Anders Vahlne, Peter Horal, Bo Svennerholm och Matti Sällberg har meddelat att de motsätter sig denna investering i Ipsat Therapies Oy. Med hänvisning till den osäkerhet som råder har Ipsat Therapies Oy avböjt samarbetet. Verksamheten GPG Vid förberedelserna för den farmakologiska studien på gris av GPG och dess aktiva metabolit uppmärksammades problem med nedbrytning i grisblod varför denna studie ej fullföljdes. Fynden innebär också att de toxikologiska studier utförda på gris som utgjort det huvudsakliga underlaget för GPGs säkerhetsbedömning inte är användbara eftersom detta djurslags metabolism skiljer sig från människans. Styrelsen tvingas konstatera att GPG har givits till sammanlagt 51 patienter i två kliniska studier utan säkerställd effekt. Den effekt som 5 av patienterna visade i CTN 001 fas I/II, är, i ljuset av att ingen patient svarade i den efterföljande studien CTN 002, högst osäker. Efterarbetet har visat att GPG omedelbart bryts ner i människa. Den i provrör aktiva metabolit, som då bildas har uppenbarligen heller inte påverkat HIV i människa. Inom HIV-området har bolaget i dagsläget således ingen läkemedelskandidat. Eventuellt fortsatt grundforskningsarbete skulle kunna leda till att en ny, förhoppningsvis patenterbar, läkemedelskandidat identifieras. Om detta arbete är framgångsrikt tar det dock många år innan resultat erhålles som är relevanta ur ett industriellt perspektiv. Vacciner ChronVac-C(TM) - Hepatit C - terapeutiskt vaccin. Svårigheten med att ta fram ett läkemedel mot hepatit C är att detta virus likt HIV ständigt förändrar sig (muterar) och därmed undgår immunförsvaret. Tripeps forskare har därför inriktat sin forskning mot att försöka få fram en molekyl med stabila delar av hepatit C, dvs sådana som ej kan förändras av mutationer. Den upptäckt som Tripeps forskare gjort, ger i modellsystem avsevärt bättre immunsvar än vad andra forskargrupper redovisar. Utveckling av molekyl och administrationsformer har givit goda resultat och en läkemedelskandidat har fastställts. Tripep har inlett arbetet med att hitta en partner för den prekliniska vidareutvecklingen. Patentsituationen är dock mycket komplicerad. CarryVac-HIV 1 - de aminosyresekvenser som Tripep har patent på används för forskning kring dels ett förebyggande HIV-vaccin dels ett terapeutiskt vaccin att användas tillsammans med bromsmediciner. Samarbete kring detta pågår med Vaccine Research Institute of San Diego från vilket Tripep har inlicensierat en intressant bärarteknologi som sannolikt ger mångfalt bättre immunsvar än gängse teknologier. Test pågår med de första av Tripeps virussekvenser. Utvecklingsarbetet kring ytterligare komponenter i detta multivalenta vaccin pågår. Den första komponenten har erhållits och immunisering av mus med denna komponent gav positiva resultat vad gäller hämning av HIV i provrör. RAS(TM), Redirecting Antibody Specificity Stafylococcus aureus - Forskning pågår kring ett unikt angreppssätt mot resistenta stafylokocker, som orsakar den så kallade sjukhussjukan. Ett antal intressanta substanser har identifierats för att utvärderas i in vivo-modeller som efterliknar en klinisk situation. Optimering av dessa substanser pågår, samtidigt som modellerna vidareutvecklas för kunna visa s k "proof of concept". Samtliga projekt befinner sig i grundforskning och har många år kvar innan färdiga produkter möjligen kan finnas. Patent Vid periodens slut hade bolaget 13 godkända patent och 53 inlämnade patentansökningar. Mot bakgrund av de resultat som framkommit har det balanserade värdet av GPG- och PPI-patenten helt nedskrivits (2,9 MSEK). Återstående patent bedömer bolaget fortsatt ha ett kommersiellt värde som är minst detsamma som bokfört värde. Personal Bolaget hade vid periodens utgång 14 anställda (17 föregående kvartal). Efter periodens utgång har 8 anställda lämnat bolaget eller träffat avtal om att lämna bolaget och en deltidsanställd tillkommit varefter antalet anställda uppgår till 3 heltidsanställda och 4 deltidsanställda. Som tidigare meddelats kommer verkställande direktören att avsluta sin tjänstgöring i och med den extra bolagsstämman. Jämlikt anställningsavtal har verkställande direktören 6 månaders uppsägningstid med rätt till full lön samt 18 månaders avgångsvederlag, totalt 24 månader. Särskild överenskommelse har träffats innebärande att verkställande direktören erhåller en engångsbetalning motsvarande ca 20 månadslöner reducerat med 10 procent. Utbetalning sker i samband med att tjänstgöringsplikten upphör. Styrelsen har bedömt att en engångsutbetalning av uppsägningslönen och avgångsvederlaget inte är till nackdel för bolaget eftersom det nominella beloppet reduceras. Bolagets revisor delar styrelsens uppfattning att denna reduktion av uppsägningslön och avgångsvederlag vid engångsutbetalning är rimlig och finansiellt fördelaktig ur bolaget synvinkel. Förändring i styrelsen Anders Vahlne, ordinarie styrelseledamot i Tripep AB (publ), avgick ur bolagets styrelse från och med den 11 juni 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00090/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00090/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar