Tripep AB (publ) delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Tripep AB (publ) - delårsrapport januari-september 2002 * Ny styrelse utsågs vid den extra bolagsstämman den 17 september 2002. Den nya styrelsen består av Rolf L. Nordström, Erik Nerpin, Matti Sällberg och Anders Vahlne. * Vid det konstituerande styrelsemötet den 17 september valdes Rolf L. Nordström till styrelsens ordförande och Johan Ihre utsågs till ny verkställande direktör. * Candidate drug (CD) har identifierats inom ChronVac-C(TM)- projektet. Förberedelse för klinisk fas har påbörjats. Samtal med industriella partners pågår. * Forskningen kring den antivirala aktiviteten av GPG och dess metaboliter fortsätter. * Samtal pågår med ett flertal partners angående konsolidering av verksamheterna. * Diskussion pågår med möjliga partners avseende förvärv av kliniska projekt. * Ansökan om eftergift av lånet från Industrifonden har inlämnats. * Tingsrätten har lämnat tillstånd till nedsättning av överkursfonden för överföring till fritt eget kapital. * Den löpande kostnadsmassan (burn-rate) har väsentligen reducerats. * Styrelsen står fast vid det besked som lämnades vid den extra bolagsstämman den 17 september att föreslå nästkommande ordinarie bolagsstämma 2003 att lämna en substantiell utdelning eller annan form av återbetalning till aktieägarna. Utredning om formen och storleken för denna pågår. Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: forskning och utveckling av en potentiell bromsmedicin mot HIV, preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt teknologiplattformen RAS(TM). För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se Verksamheten GPG och dess metabolit I föregående kvartalsrapport angavs felaktigt att ingen patient i fas II- studien CTN002 svarade med signifikant sänkta HIV-nivåer i blodet. De korrekta resultaten var att i CTN001 svarade 5/15 och i CTN002 4/37. Arbete pågår för att besvara varför vissa individer svarade på behandlingen när flertalet inte gjorde det. I arbetet med kvalitetssäkring av en analysmetod som möjliggör mätning av mängden GPG och en patentsökt metabolit till GPG direkt i blod, upptäcktes att försöksdjur och människa förändrar GPG och dess metabolit på olika sätt. Vad som förorsakar denna skillnad och hur de erhållna resultaten påverkar relevansen för utförda toxikologiska studier är under utvärdering. Detta arbete kommer att avgöra projektets fortsatta inriktning. Vaccin ChronVac-C(TM) - Hepatit C - Terapeutiskt vaccin. Svårigheten med att ta fram ett läkemedel mot hepatit C är att detta virus likt HIV ständigt förändrar sig (muterar) och därmed undgår immunförsvaret. Tripeps forskare har därför inriktat sin forskning mot att försöka få fram ett immunsvar mot stabila delar av hepatit C, dvs sådana som ej kan förändras av mutationer. Den upptäckt som Tripeps forskare gjort, ger i modellsystem avsevärt bättre immunsvar än vad andra forskargrupper redovisar. Vidareutveckling av molekyl och administrationsform har givit mycket goda resultat och en candidate drug (CD) har fastställts. Förberedelse för klinisk fas har påbörjats. Samtal med potentiella partners för klinisk utveckling och kommersialisering av denna produkt pågår. CarryVac-HIV 1 - De aminosyresekvenser som Tripep har patent på används för forskning kring dels ett förebyggande HIV-vaccin dels ett terapeutiskt vaccin att användas tillsammans med bromsmediciner. Samarbete kring detta pågår med Vaccine Research Institute of San Diego (VRISD) från vilket Tripep har inlicensierat en ny bärarteknologi som ger mångfalt bättre immunsvar än gängse teknologier. Test pågår med de första av Tripeps virussekvenser på bärarmolekylens yta. Den första komponenten har erhållits och immunisering av mus med denna komponent gav HIV-hämmande antikroppar verksamma mot samtliga olika HIV-stammar som testats. Utvecklingsarbetet kring ytterligare komponenter i detta vaccin pågår. RAS(TM), Redirecting Antibody Specificity Stafylococcus aureus - Forskning pågår kring ett unikt angreppssätt mot resistenta stafylokocker, som orsakar den så kallade sjukhussjukan. RAS(TM)-molekyler fungerar som korta (drygt 20 aminosyror) peptider vilka omdirigerar exempelvis i blodet redan befintliga antikroppar mot polio till att i stället känna igen och oskadliggöra sjukhussjuke- bakterierna. Ett antal intressanta RAS(TM)-peptider som fungerar som adapters mellan polio-antikroppar och sjukhussjuke-bakterier har identifierats. Optimering av dessa peptider har visat goda resultat och kommer att utvärderas i in vivo-försök på mus-modeller som efterliknar en klinisk situation. Patent Tripeps strategi är att skapa ett patentskydd i de för bolaget viktiga regionerna i världen, dvs Nordamerika, Europa och Asien. Under perioden har ett ytterligare patent på RAS-plattformsteknologin godkänts och sex ansökningar har inlämnats. Vid kvartalets slut hade bolaget 14 godkända patent och 59 inlämnade patentansökningar. Samarbetsavtal Det är Tripeps strategi att utveckla delar av bolagets projektportfölj tillsammans med partners, som kan bidra såväl med kompetens som med andra resurser. Tripep har samarbetsavtal med Vaccine Research Institute of San Diego om utveckling av ett vaccin mot HIV och ett mot hepatit C. Som tidigare meddelats pågår ett aktivt arbete med att träffa samarbetsavtal med etablerade läkemedelsbolag kring preklinisk och klinisk utveckling av det terapeutiska Hepatit C-vaccinet, ChronVac- C(TM). Ett samarbete med professor Peter Liljeström om användning av hans patenterade bärar-teknologi har inletts. ChronVac-C(TM)-genen har inkorporerats i denna vektor. Vaccinstudier på mus pågår och har visat goda resultat. Publikationer En vetenskaplig artikel, som beskriver utvecklingen av första generationens ChronVac-C(TM) gen, har accepterats av den ansedda tidskriften Gene Therapy och kommer att publiceras under 2003. Personal Bolaget hade vid periodens utgång 8 anställda (14 föregående kvartal) Av dessa är 5 heltidsanställda. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 31 januari 2003 Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2002 mars 2003 Bolagsstämma avseende verksamhetsåret 2002 april 2003 Huddinge den 23 oktober 2002 Tripep AB (publ) Johan Ihre Verkställande direktör Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. För ytterligare information kontakta Johan Ihre,VD telefon 08-449 84 80, mobil 0707-33 44 25 e-post: johan.ihre@tripep.se eller Anders Vahlne, VP Forskningschef telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@impi.ki.se Hemsida: www.tripep.se Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 (Delårsrapporter). Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för år 2001 har tillämpats, även beaktande de nya rekommendationerna från Redovisningsrådet som trätt ikraft från 1 januari 2002. Dessa är RR 21 Lånekostnader och RR 23 Upplysningar om närstående. Dessa antagna rekommendationer har inte haft någon påverkan på bolagets resultat och ställning i jämförelse med tidigare tillämpade principer. Ändringar i uppskattningar och bedömningar: Bolaget har valt att, vid bedömning av aktivering av utvecklingskostnader, fortsättningsvis endast aktivera utvecklingskostnader då projekt befinner sig i klinisk fas. Detta innebär att tidigare aktiverade utvecklingskostnader (3,4 MSEK) kostnadsföres. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00190/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar