Tripeps forskning gör snabba framsteg

Första patienten har nu börjat sin behandling i Tripeps fas II studie av GPG Tripeps forskning gör snabba framsteg Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg har nu den första patienten börjat GPG behandling som en del av sin kombinationsterapi. Studien kommer att genomföras vid tio kliniker i Sverige, Finland, Danmark, Italien och Spanien och kommer att innefatta över femtio patienter. Samtliga patienter som ingår i studien tillhör alla en grupp, där man med befintlig terapi inte har lyckats med att få ner antalet viruskopior till en acceptabelt låg nivå. - Studien har som mål att bekräfta GPG:s goda effekt, bestämma lämplig dosering samt att ge mer data om den goda biverkningsprofilen. Vi har mött ett stort intresse från alla de läkare vi tillfrågat om att deltaga i studien och den snabba rekryteringen av patienter säger mycket om behovet av nya preparat på Hiv-området, säger Tripeps VD, Hans Möller Tripep presenterade även i veckan sin Fas I/II studie vid Fifth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection i Glasgow. Kongressen, som samlar 2500 infektionsläkare från hela världen, är idag en av de två viktigaste mötesplatserna för forskare och praktiserande läkare inom Hiv-området. - Vi presenterade våra studieresultat på en poster på kongressen och blev mycket positivt bemötta. Industrin och läkarkåren har visat ett stort intresse för den nya verkningsmekanismen, och det faktum att vi uppnått oväntat positiv effekt trots den korta studietiden har också rönt uppmärksamhet, säger Jack Spira, utvecklingschef på Tripep. Tripep har framgångsrikt avslutat två kliniska studier med GPG. Båda studierna visade att läkemedlet GPG mot HIV endast har lindriga eller inga biverkningar. Studien på Hivsmittade personer visade mycket lovande data om läkemedlets effektivitet. GPG angriper virus genom en ny verkningsmekanism, PPI, som hindrar virus arvsmassa från att kapsla in sig. Preparatet uppvisar en rad fördelar jämfört med i dag kända läkemedel mot HIV. GPG har haft effekt på samtliga testade HIV-stammar, även de som utvecklat resistens mot befintliga läkemedel. Dessutom är sannolikheten att virus skall utveckla resistens mot GPG mycket låg. Preparatet har hittills visat en ovanligt fördelaktig biverkningsprofil och det kan ges till patienten som tablett eller kapsel. Tripep avser att utveckla GPG i egen regi och målet är att preparatet skall registreras som godkänt läkemedel 2003. För ytterligare information kontakta: Hans Möller, VD, Tripep AB Tel: 08-449 84 80 Hemsida: www.tripep.se Pressinformation; Sabina Hägglund, Hill and Knowlton Tel: 08-402 89 07, mobil: 0708-93 50 07 E-post: srhagglund@hillandknowlton.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar