VR- och drönarföretaget FastOut Int. AB genomför företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 9 oktober 2017 fattade styrelsen i FastOut Int. AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 6 743 672 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 481 691 SEK till 3 371 836 SEK.

VD Alexander Greidinger om varför det nu är rätt läge att skala upp och öka takten:

“FastOut verkar inom två kraftigt växande branscher - drönare och virtual reality (VR) - och inom vårt segment av branscherna ligger vi i framkant. Vi har byggt en effektiv teknisk plattform som är unik och attraktiv för drönarpiloter, fotografer och kunder som vill använda VR för digital kommunikation och marknadsföring. Sedan i våras har vi också funnit en affärsmodell med abonnemang som vi ser passar våra kunder väl. Det ger oss styrka att våga ta nästa steg mot att bli en global ledande aktör där försäljningen kommer att domineras av e-handel i vår nya digitala försäljningsplattform. Därför ber vi nu aktieägarna om ett tillskott för att vi ska klara ambitionerna och den takt som vi tror krävs för att nå volymer och lönsamhet”, säger Alexander Greidinger, VD på FastOut.

Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 9 633 818 aktier där sex (6) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie.

Beslutet togs med stöd av bemyndigandet från stämman den 18 maj 2017. Motivet till emissionen är att möjliggöra en snabbare expansion i linje med styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

FastOuts största ägare NS Ventures AB och dess moderbolag Ultra Bang Holding AB, som äger cirka 20 procent av aktiekapital och röster, har lämnat in teckningsförbindelser för hela sin ägarandel i emissionen.

I det fall emissionen blir övertecknad, och om styrelsen finner det lämpligt, kommer ytterligare högst 2 000 000 aktier, till teckningskurs 0,70 per aktie, att emitteras i första hand till de som tecknat i emissionen utan företrädesrätt och inte erhållit tilldelning i företrädesemissionen. Denna överteckningsoption kan vid fullt utnyttjande tillföra bolaget en total emissionslikvid om ytterligare 1,4 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 18 oktober – 1 november  2017

Avstämningsdag: 16 oktober 2017

Sista dag inklusive teckningsrätter:

12 oktober 2017 (sista dagen då aktien handlas inklusive teckningsrätter).

Ex-dag: 13 oktober 2017 (första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter).

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 16 oktober 2017 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,7 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 6 743 672 SEK (8 143 672 SEK inklusive övertilldelningsoption)

Antal aktier i erbjudandet: 9 633 817 aktier (11 633 817 aktier inklusive övertilldelningsoption)

Handel med BTA: Från 18 oktober 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat           emissionen.

Handel med TR: 18 oktober 2017 - 30 oktober 2017

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 18 oktober 2017 till och med den 1 november 2017. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

Antal aktier innan emissionen uppgår till 57 802 907 st aktier och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 67 436 724 st (69 436 724 aktier inklusive övertilldelningsoption).

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer FastOut Int AB att tillföras cirka 6,7 MSEK (8,1 MSEK inklusive övertilldelningsoption). Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 1,0 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandum senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Teckningsanmälan insändes till:  

Eminova Fondkommission, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm  

Fax: + 46 (0) 8 684 211 29

E-post: info@eminova.se    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Edselius, Styrelseordförande, FastOut Int AB

thomas.edselius@fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017.

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar