• news.cision.com/
  • Fastpartner/
  • FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002.

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002.

Report this content

FastPartner AB (publ), org nr 556230-7867, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002. Verksamheten FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per 30 september totalt 423.757 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 79% av beståndet och resterande 21% utgörs av bostäder. Sedan våren 2000 har en riskkapitalrörelse byggts upp. Det bokförda värdet av den portfölj om 12 st icke fastighetsrelaterade företag uppgår till 121,1 MSEK. Koncernens resultat (Siffror inom parentes nedan avser motsvarande period föregående år) Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 66,8 (16,2) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 20,5 (21,9) MSEK och inkluderar vinster vid försäljningar om 62,5 (24,2) MSEK. Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på - 7,2 (-15,4) MSEK. Efter uppskjuten skatt om 18 MSEK uppgår koncernens resultat till 41,8 (- 4,2) MSEK. Moderföretaget Hyresintäkterna under delårsperioden uppgick till 154,3 (150,1) MSEK och resultatet före skatt till 14,5 (12,7) MSEK. Fastighetsrörelsen Hyresintäkterna uppgick under perioden till 235,5 (238,1) MSEK. I jämförbart bestånd, efter hänsyn taget till köp och försäljningar, har hyresintäkterna stigit med 13,6 MSEK. Detta beror såväl på högre hyresnivåer som lägre vakanser. Fastighetskostnaderna har i jämförbart bestånd minskat med 1,9 MSEK vilket främst har sin förklaring i mindre reparation och underhåll. Säsongsvariationerna i är normala. Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet exklusive försälj ningar, nedskrivningar och skatt förbättrades till 4,3 (-8,0) MSEK. Nedan följer en jämförelse mellan de senaste fem kvartalen. Resultat fastighetsrörelsen Res.utveckling 200 200 200 200 200 per kvartal 2 2 2 1 1 kv kv kv kv kv 3 2 1 4 3 Hyresintäkter 75, 80, 81, 83, 77, mm 1 6 3 7 6 Fastighets - - - - - kostnader 26, 34, 36, 34, 28, 0 6 9 5 3 Driftnetto 49, 46, 44, 49, 49, 1 0 4 2 3 Avskrivningar - - - - - 6,6 7,1 6,8 7,3 7,3 Central - - - - - administration 3,4 4,1 3,0 3,4 3,0 Resultat vid - 63, 0,6 - 0,0 försäljning mm 1,3 2 7,5 Rörelseresultat 37, 98, 35, 31, 39, 8 0 2 1 0 Finansiella - - - - - poster 32, 36, 34, 34, 36, 8 6 9 1 5 Resultat efter 5,0 61, 0,3 - 2,5 finansiella 4 3,0 poster Vakanser Jämfört med samma delårsperiod föregående år har vakanserna, definierade som hyresvärdet på outhyrda lokaler och bostäder, sjunkit till 7,6% från 9,0%. Under tredje kvartalet var motsvarande siffror 7,4% respektive 8,8%. Projektfastigheter Arbetet med projektfastigheterna utgör en prioriterad och viktig del av bolagets fastighetsförvaltning. Denna del av fastighetsförvaltningen ska generera högre avkastning på insatt kapital än den traditionella fastighetsförvaltningen men är också förenad med högre risk. De mest omfattande projektfastigheterna är forskningsanläggningen för Sandvik Coromant i Västberga, omdaningen av Märsta Centrum intill Arlanda och det till hälften ägda hotellprojektet "Folkanhuset" vid Östermalmstorg. Projektet är försenat då samtliga beslut ännu ej erhållits. I fastigheten Norr 21:5 i centrala Gävle, allmänt kallad Nian, löper kontraktet med det gamla Domusvaruhuset ut under innevarande och nästa år. Detta ger en möjlighet till en väsentlig förnyelse av hela Nians image och butiksutbudet ökar till ca 55 butiker varav 75% redan är kontrakterade. Investeringar och försäljningar Under perioden har inga fastigheter förvärvats. Investeringar i befintliga fastigheter uppgår till 47,5 MSEK, varav Västberga svarar för 31,8 MSEK av totalt budgeterat 110 MSEK. Projektet i Västberga löper enligt plan. Den ovan nämnda investeringen i Gävle beräknas uppgå till 120 MSEK och vara klar successivt under 2003 .I september såldes ett udda förvaltningsobjekt i Malmö med en förlust om 1,5 MSEK. Tidigare i år har sju bostadsfastigheter i Göteborg och Gävle sålts för 217 MSEK med en vinst på 64 MSEK. De erhållna köpeskillingarna överstiger bolagets interna värdering med 28 %. Det bokförda värdet av fastighetsportföljen har förändrats enligt följande: Bokfört värde 011231 294 (inkl pågående arbeten) 7,0 +Förvärv 0,0 + Investeringar 47, 5 -Försäljningar - 162 ,2 +/-Valutakursförändring 7,7 -Avskrivningar enligt - plan 20, 5 Bokfört värde 020930 281 (inkl pågående arbeten) 9,5 Finansiell ställning (Siffror inom parentes nedan avser 2001-12-31) Likvida medel, inklusive outnyttjad checkkredit om 5,1 (0,4) MSEK uppgick vid periodens slut till 35,2 (21,6) MSEK. Medelräntan för koncernens långfristiga lån hos kreditinstitut, exkl. byggkrediter, om 2086 MSEK var per 2002-09-30 6,4 % (6,3 %). Lånestruktur Under delårsperioden har fastighetslån med kort bindningstid om 580 MSEK refinansierats hos nya kreditgivare med mellan tre och fem års bindningstid. Det vinstdelningsbaserade lånet från GE Capital har därmed lösts. På årsbasis innebär detta en minskad kostnad på 2,5 MSEK. Lånestruktur (2002-09-30) Löpt VolyAnd Medelr id m el änta 2002 1056 51 6,6 ,2 2003 366, 18 5,9 1 2004 49,4 2 7,0 2005 166, 8 6,2 7 2006 18,0 1 6,5 2007 328, 16 6,6 0 2008 41,5 2 6,8 2010 60,5 3 6,9 Tota 2086 100 6,4 lt ,4 Riskkapitalrörelsen FastPartners riskkapitalrörelse är framför allt inriktad på att utveckla företag inom IT och medicinsk teknik men även på varumärkesuppbyggnad i andra branscher. Alberto Biani, det italienska modehuset, är ett exempel på detta. Vidare uppdelas investeringarna i aktiva och passiva investeringar. De passiva investeringarna är placeringar som kan avyttras vid lämpligt marknadsläge. Riskkapitalrörelsen startade våren 2000 och affärsidén är att i harmoni med fastighetsrörelsens tillväxt i värden, resultat och kassaflöden investera i och utveckla de bolag som nu ingår i riskkapitalrörelsen. Bokförda värden för bolag i riskkapitalrörelsen uppgår till 121 MSEK jämfört med fastigheternas bokförda värden på 2819 MSEK. Riskkapitalrörelsen utgör således cirka 4 % i förhållande till fastighetsrörelsens bokförda kapital, vilket väl överensstämmer med ovanstående affärsidé. Följande företag ingår i riskkapitalrörelsen som aktiva investeringar med i tabellen angivna ägarandelar. LinkTech 12 % LinkMed 13 % Litium 25 Affärskommunika % tion Luthor 17 Industries % Aktiv IT 28 % Sygn Software 49 % Alberto Biani 22 % Dessa bolag finns ingående beskrivna i årsredovisningen 2001. FastPartners aktieposter i nedanstående bolag betraktas som passiva investeringar. Beep Network AB Digital Cinema AB E-Tel Ltd. (tidigare Telephony.com) Snowdrops AB World of Internet AB Resultat riskkapitalrörelsen MSE K Intäkter 0,0 Räntekos - tnader 7,2 Resultat - 7,2 Investeringar och försäljningar Under perioden har FastPartner AB deltagit i en nyemission i Aktiv IT om 0,5 MSEK. Ägarandelen uppgår härefter till 28%. FastPartner AB har under perioden även tecknat ett konvertibelt skuldebrev i Sygn Software AB om 0,5 MSEK. Skattesituationen Från och med år 2001 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatt (RR:9). Underskottsavdrag som finns i flera av koncernens bolag bedöms uppgå till 1029 MSEK. Härvid har skattemyndigheten genom omprövningsbeslut underkänt vissa deklarerade avdrag (500 MSEK). Skillnaden mellan fastigheternas koncernmässigt bokförda värden och det skattemässiga restvärdet i respektive juridisk person, s.k. temporär skillnad, uppgår till 1150 MSEK. Om hänsyn tas till övervärden i handels- och kommanditbolag om 452 MSEK skulle den skattepliktiga nettovinsten, vid en försäljning till koncernmässigt bokförda värden, överstiga de bokföringsmässiga värdena med 698 MSEK. Skattesituation Deklarerade underskott 486 Temporär 114 skillnad 5 Av skattemyndigheten 500 Övervärde - ifrågasatta under i HB/KB 452 skottsavdrag Delsumma 102 Delsumma 693 9 Då osäkerhet föreligger kring värdet av 500 MSEK av ovanstående underskott kan någon uppskjuten skattefordran ej bokföras. Styrelsen gör heller inte bedömningen att någon uppskjuten skatteskuld behöver bokföras. För det fall att underskottet underkänns i sin helhet tillkommer en uppskjuten skatt om 58 MSEK. Härtill skall läggas 26 MSEK i uppskjuten skatt för skattemässiga vinster från årets försäljningar. Avsättning har gjorts med 24 MSEK. Skillnaden har upptagits som en ansvarsförbindelse om 65 MSEK i årsredovisningen 2001. Bolaget driver skatteprocesserna gällande de underkända underskottsavdragen vidare. Återköp av aktier Under perioden har 750.000 egna aktier återköpts till en snittkurs om 7,10 kr/aktie. Innehavet uppgår härefter till 2.156.000 aktier. Redovisningsprinciper Fastpartner följer Redovisningsrådets rekommendation RR20 och tillämpar samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2001. Händelser efter periodens slut Under oktober har en kontorsfastighet i Gävle om 3.500 kvm förvärvats för 20,5 MSEK. Innehavet i Snowdrops AB har avyttrats utan resultateffekt. Härutöver har 250.000 egna aktier återköpts till en snittkurs på 6,70 kr/aktie. Innehavet uppgår härefter till 2.406.000 aktier. Informationstillfällen 2002-2003 Bokslutkommuniké för 2002 21 februari 2003 Stockholm den 7 novenber 2002 Sven-Olof Johansson Verkställande direktör Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01000/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01000/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar