Feelgood: Beslut från ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2000Feelgood växer med 160 % under första kvartalet varav 23 % organiskt. Tillväxtmål kan komma att överträffas.


Feelgoods bolagsstämma beslutade att genomföra split 8:1 samt gav styrelsen bemyndigande att utge 300.000 aktier.

Feelgood Svenska AB (publ.) beslutade vid ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2000 om att genomföra aktiesplit om 8:1. Bolaget återkommer med vidare information om datum för split.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet innebärande rätt för styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning utge aktier.

Bemyndigandet skall innebära rätt för styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma utge aktier av serie A motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 3.000.000 kr, vilket motsvarar 300.000 aktier vid nominellt belopp om 10 kr. Aktierna utges till nominellt 10 kr före registrering av bolagsordningsändring avseende split 8:1, och till 1,25 kr för tiden därefter.

Sittande styrelse omvaldes förutom Lisbeth Ivarsson som ersattes av Susanne Feinbaum som ordinarie ledamot och personalrepresentant. Utöver styrelsens ordinarie åtta ledamöter invaldes också Birgitta Langlett-Söderholm som personal- och facklig representant.


Feelgood växer med 160 % under första kvartalet varav 23 % organiskt. Tillväxtmål kan komma att överträffas.

Under första kvartalet fortsätter trenden med mycket kraftig tillväxt på 160 %, varav 23 % är organiskt. Försäljningen ökade till 65.337 tkr (f å 25.094) enligt kvartalsrapport per den 9 maj. Rörelsemarginalen i mogna enheter ( äldre än 2 år ) överstiger det långsiktiga målet om 10 %.

- Detta visar att förvärvade enheter kan nå lönsamhetsmålen inom 24 månader, säger VD Håkan Jeppsson. Feelgoods strategi är att lönsamhetsutveckla befintlig volym parallellt med fortsatt kraftig tillväxt.

Feelgoods målsättning om att nå en årsomsättning om 300 mkr under år 2000 samt en årsomsättning om 500 mkr under år 2002 står fast, och kan komma att överträffas meddelade ledningen vid bolagsstämman

För frågor och information kontakta : <br >Håkan Jeppsson, VD och koncernchef, telefon 08-54581014, 0709-544440. <br > <br > <br >

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera