Feelgood: Beslut från ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2002

Vid dagens ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2002 beslutades:
 
Ny styrelse och nominerings kommitté
Tidigare ordförande Mats Hanzon som av de större aktieägarna föreslagits ingå i styrelsen har avböjt omval. Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth, Karl Gunnar Burman, och Anders Milton, samt nyval av;
 
 •          Magnus Håkansson, ekonomi- och finansdirektör inom KF-koncernen.
 •          Rolf Lundström, ägare och VD Provobis Holding AB, (aktieinnehav i Feelgood Svenska AB (publ) 6,4 miljoner aktier).
 •          Eric Norlander, ekonomikonsult, Norlander ekonomikonsulter AB.
 •          Uwe Löffler, ägare och VD Profilrestauranger AB.
 •          Kent Torwald, vice VD Lantbrukarnas Riksförbund.
 •  
  Vidare beslutade bolagsstämman att till nomineringskommitté välja Kurth Augustson, Christoffer Lundström samt styrelsens ordförande.
   
  Ny bolagsordning
  Beslutades om att anta ny bolagsordning. Bolagsordningens § 4 ändrades enligt följande: »Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 29.000.000 kronor och högst 116.000.000 kronor.»
   
  Emissionsbemyndigade
  Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 15.000.000 aktier. Betalning för aktierna skall kunna ske i kontanter eller genom kvittning.
   
  Beslut om nyemission
  Beslutades att genomföra en nyemission av högst 47.065.824 aktier, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna aktier och att för denna emission före­skriva nedanstående villkor:
  Nyemissionen kommer att genomföras på följande villkor; varje befintlig aktie ger rätten att teckna två nya aktier och teckningskursen har föreslagits till SEK 1,50. Avstämningsdag föreslås till den 20 augusti 2002 och teckningstiden löper från den 26 augusti till den 6 september.
  Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare och emissionsprospekt offentliggörs omkring den 21 augusti. Bolagets större aktieägare har garanterat minst 50 % av emissionsbeloppet.
   
  Konvertibla skuldebrev
  Styrelsen lämnade inget förslag till stämman om att genomföra en emission av konvertibla skuldebrev med företrädesrätt för aktieägarna.
   
  Ny ordförande i styrelsen
  Vid det konstituerande styrelsemöte omedelbart efter bolagsstämman valdes Uwe Löffler till styrelsens ordförande.
   
  Styrelsen
  Feelgood Svenska AB (publ)

  Kontaktperson: <!-- hugin-supplied --><br> Carl-Henrik Söderström, VD och koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> Tel: 08-545 810 00 <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0703-68 98 02 <!-- hugin-supplied --><br> Fax: 08-660 01 04 <!-- hugin-supplied --><br> E-post: carlhenrik.soderstrom@feelgood.se

  Om oss

  Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

  Prenumerera