Feelgood: Beslut från ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2003

Vid dagens ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2003 beslutades:
 
Ny styrelse och nominerings kommitté
Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Karl-Gunnar Burman, Rolf Lundström, Uwe Löffler, Anders Milton, Eric Norlander och Kent Torwald samt nyval av Margareta Nordenvall och Anna-Stina Nordmark-Nilsson.
 
Vid det konstituerande styrelsemöte omedelbart efter bolagsstämman omvaldes Uwe Löffler till styrelsens ordförande.
 
Vidare beslutade bolagsstämman att lämna mandat till styrelsens ordförande att bland representanter för bolagets större aktieägare utse tre till fyra ledamöter att jämte styrelsens ordförande utgöra nomineringskommitté för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Sammansättningen av nomineringskommittén ska tillkännages i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet år 2003.
 
Ny revisor och revisorsuppleant
Stämman beslutade att till ordinarie revisor välja Staffan Gavel samt till revisorsuppleant välja Thomas Forslund, båda från Ernst & Young AB.
 
Optionsprogram
Vidare beslutades att anta ett optionsprogram riktat till samtliga tillsvidareanställda enligt tidigare meddelade villkor. Programmet innebär en maximal utspädning om 3.500.000 aktier vilket vid full teckning skulle innebära en utspädning om 4,4 %.
 
 
Stockholm den 7 maj 2003
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen
 
 
Kontaktperson:
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Morten Werner, VD och koncernchef
Tel: 08-545 810 00
Mobil: 0706-36 25 25

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers konkurrensförmåga, långsiktiga lönsamhet och attraktionsvärde. Våra friska idéer är baserade på hälsotjänster som ska utveckla både organisationer och individer utifrån ett helhetsperspektiv.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera

Dokument & länkar