Feelgood: Bokslutskommuniké för år 2002

Report this content

FEELGOOD SVENSKA AB (publ)
Org. nr. 556511-2058
 
 
Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående år.
 
ÅRET I SAMMANDRAG
 
Handlingsprogrammet från juni med bl a kostnadsminskningar om 45 Mkr är genomfört
 
Nyemissioner om 103,6 Mkr har genomförts, varav 15 Mkr som kvittningsemissioner
 
Omsättningen uppgick till 405 (426) Mkr
 
Resultat efter finansiella poster förbättrades till -89 (-92) Mkr. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 30 Mkr
 
Prognosen för 2003 om lägst ett nollresultat efter finansnetto kvarstår
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 
En avslutande kvittningsemission om 1 Mkr genomfördes i januari
 
 
FÖRSÄLJNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING UNDER 2002
Koncernens försäljningsintäkter uppgick till 405,0 (425,7) Mkr. Minskningen under året beror i huvudsak på den avveckling som genomförts av 14 olönsamma enheter.
 
Resultat efter finansiella poster uppgick till -89,0 (-92,5) Mkr inklusive omstruktureringskostnader om 30 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -77,8 (-88,0) Mkr. Omstruktureringskostnaderna består i huvudsak av nedskrivning av goodwill och andra tillgångar, avvecklingskostnader vid nedläggning av enheter, uppsägningar av personal samt kostnader för omlokalisering.
 
Under rapportperioden har bland annat nedläggningen av verksamheten i Oslo slutförts till en kostnad av 3,7 Mkr. Tillsammans med nedlagda sportverksamheter i Falun och Sundsvall uppgår kostnaden för avvecklingen av dessa enheter till 7,0 Mkr. Utöver dessa nedläggningar tillkommer avvecklingen av ytterligare 11 enheter som belastat resultatet.
 
Utöver avvecklade verksamheter har nedskrivning av andra tillgångar skett med 8,0 Mkr, kostnader för uppsägningar av personal har belastat resultatet med 9,6 Mkr samt kostnader för omlokaliseringar med 2,7 Mkr.
 
 
HANDLINGSPROGRAM - JUNI 2002
Styrelsen beslutade i juni 2002 om ett genomgripande handlingsprogram för att minska de koncern- och regiongemensamma kostnaderna med minst 45 Mkr på årsbasis. Handlingsprogrammet har givit resultateffekt redan under andra halvåret och skall från och med årsskiftet 2003 ge full effekt.
NY VD OCH FÖRETAGSLEDNING
Vid styrelsemöte den 10 oktober 2002 utsågs Morten Werner till koncernchef och VD i moderbolaget. Morten har tidigare varit verksam inom andra konsultverksamheter och bland annat ansvarat för en »Chef att Hyra» verksamhet. I och med tillsättandet av ny VD blev bolagets nya ledningsorganisation komplett.
 
Verksamheten drivs numera i tre geografiskt indelade Marknadsområden. Antalet beslutsnivåer i bolaget har reducerats och de administrativa kostnaderna har därigenom minskat avsevärt.
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen har använts i denna delårsrapport.
 
 
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar under året i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,5 respektive 0,0 Mkr (12,6 respektive 28,2)
 
 
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 26,1 (13,4) Mkr. Eget kapital uppgår i koncernen till 57,6 (23,7) Mkr, vilket innebär en soliditet på 23,2 (9,0) %.
 
 
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR
Mot bakgrund av genomförda kostnadsbesparingar om 45 Mkr bedömer styrelsen och företagsledningen att företagets lönsamhetsutsikter väsentligt förbättrats.
Koncernens bolag har sammantaget underskottsavdrag för drygt 200 Mkr vilket skulle motsvara 56 Mkr i uppskjutna skattefordringar. Feelgood har vid årsbokslutet redovisat 22,4 Mkr såsom uppskjutna skattefordringar.
Styrelsen bedömer, vid en försiktig värdering av framtiden, att de uppskjutna skattfodringarna motsvarar de underskottsavdrag som bolaget under den närmaste femårsperioden kan tillgodoräkna sig.
 
 
PERSONAL
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 654 (684).
 
 
MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 8,6 (22,8) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -70,8 (-89,2) Mkr.
 
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 102,3 (50,0) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (42,0) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 3,1 (0,0) Mkr.
 

 
NYEMISSIONER
Under året har ett antal nyemissioner genomförts som ett led i den finansiella rekonstruktionen av Feelgood Svenska AB (publ).
 
I februari genomfördes en riktad nyemission om 6 000 000 aktier till Provobis Holding AB. Emissionskursen uppgick till 3 kr.
 
Vid ordinarie bolagsstämma i juni beslutades om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren innebar att aktieägarna fick rätt att teckna 2 nya aktier för en gammal till kursen 1,50 kr, vilket vid full teckning skulle medföra att antalet aktier ökade med 47 065 824 kr och tillförde bolaget 70 598 736 kr i likvida medel före emissionskostnader. Emissionen fulltecknades och innebar också att bolaget fick en stor institutionell ägare i form av Andra AP-fonden.
 
Bolagsstämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen till att utge maximalt
15 000 000 aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Beslutet innebar att aktier kunde utges mot kontant betalning alternativt genom kvittning.
 
Under det andra halvåret utnyttjade styrelsen detta bemyndigande till att utge totalt 8 591 635 aktier i riktade nyemissioner till några av bolagets dåvarande större fordringsägare; Carlanderska Sjukhemmet, Bure Equity AB, Lantbrukarnas Ekonomi AB och Sophiahemmet AB.
Samtliga kvittningar genomfördes till emissionskursen 1,75 kr och det totala beloppet som härigenom omvandlades från skulder till eget kapital uppgår till 15 035 361 kr.
 
Sammantaget har bolaget i form av kontanta nyemissioner under året tillförts 88 598 736 kr i likvida medel. Därtill har 15 035 361 kr konverterats från skulder till eget kapital.
 
Efter nyemissionerna 2002 uppgår bolagets aktiekapital till 98 987 963,75 kr fördelat på 79 190 371 aktier.
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Under januari månad genomfördes en riktad nyemission till Martinssons Informationssystem AB genom konvertering av fordringar till aktier. Fordringsbeloppet som omvandlades till eget kapital uppgick till 962 500 kr, motsvarande 550 000 aktier. Liksom övriga kvittningsemissioner under året genomfördes denna till kursen 1,75 kr.
 
Av bolagsstämmans bemyndigande återstår härefter 5 858 365 aktier. Det är dock styrelsens bedömning att den förstärkning av bolagets balansräkning som var avsikten med dessa nyemissioner nu har uppnåtts och att kvarstående del av bemyndigandet inte kommer att utnyttjas.
 
Efter de genomförda nyemissionerna uppgår bolagets aktiekapital till 99 675 463,75 kr fördelat på 79 740 371 aktier.
 
 

 
UTSIKTER FÖR 2003 OCH 2004
Styrelsens och företagsledningens tidigare bedömning om lägst ett nollresultat efter finansnetto för 2003 och ett positivt resultat om lägst 15 Mkr för 2004 kvarstår.
 
 
UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna.
 
 
Stockholm den 31 januari 2003
 
 
Styrelsen
 
 
BOLAGSSTÄMMA DEN 7 MAJ 2003
Feelgoods ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 7 maj 2003, kl 13.00. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Feelgoods huvudkontor från den 9 april 2003 samt skickas ut till samtliga aktieägare.
 
 
Bolagets ekonomiska information kommer att lämnas enligt följande:
 
Årsredovisning 2002                9 april 2003
 
Delårsrapport januari-mars 2003      7 maj 2003
 
Ordinarie bolagsstämma 2003          7 maj 2003
 
Delårsrapport januari-juni 2003 28 augusti 2003
 
Delårsrapport januari-september 2003 5 november 2003
 
Bokslutskommuniké 2003         18 februari 2004
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Morten Werner, VD och koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0706-36 25 25 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Thomas Ådén, Finanschef <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0709-54 44 41

Prenumerera