Feelgood: Delårsrapport januari - mars 2000Försäljningen ökade med 160 % till 65.337 tkr (f å 25.094). Rörelseresultatet uppgick till -2.825 tkr (f å 649). Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 615 tkr (f å 2.015).

Resultat före skatt uppgick till -3.089 tkr (f å 401). Förlusten har sin naturliga förklaring i att den kraftiga expansionen av nyförvärvade enheter kostar resultat kortsiktigt. Under första kvartalet fortsätter trenden med mycket kraftig tillväxt och med en rörelsemarginal i mogna enheter som överstiger det långsiktiga målet om 10 %. Detta visar att förvärvade enheter kan nå lönsamhetsmål inom en två års period. Feelgoods strategi är att lönsamhetsutveckla befintlig volym samtidigt med fortsatt kraftig tillväxt.

Omprofileringsarbetet i den av Feelgood förvärvade Workline-kedjan har under första kvartalet genomförts i rekordtempo och gått över förväntan.

Under april har Feelgood förvärvat Sundsvallshälsan AB (årsomsättning 15,5 mkr) samt förhandlat med ytterligare strategiska förvärv i Norrlands-regionen och Skåne vilka beräknas kunna presenteras under våren. Härigenom beräknas Feelgood kunna vara rikstäckande vid årets slut.

Därtill är ytterligare ett större antal förvärv underförhandling, vilka beräknas avslutas och presenteras under året. Dessa motsvarar en omsättningsvolym om ca 100 mkr. Feelgoods har som ett led i sin internetsatsning förvärvat ett nytt gemensamt domännamn - www.feelgood.se.

Feelgood till O-listan i slutet av maj.

FEELGOOD EXPANDERAR KRAFTIGT
Under första kvartalet har Feelgood genomfört en omprofilering av f d Workline, företagshälsovårdskedjan med 16 enheter i Sverige. Den av Feelgood i december 1999 förvärvade Workline-kedjan genomförde under månadsskiftet mars/april ett namnbyte till Feelgood. De 16 enheterna i Workline fick en gemensam profil med Feelgoods tidigare 13 befintliga enheter. Omprofileringsarbetet tillsammans med en ny och effektivare organisation av verksamheten har genomförts i rekordtempo och gått över förväntan. Koncernens organisation beräknas inom kort vara helt integrerad med förvärvade enheter vilket bedöms ge stordriftsfördelar och synnergier under resterande del av året.

FEELGOOD ETABLERAS PÅ INTERNET
Feelgoods arbete med att etablera en interaktiv kommunikationsplats via internet har påbörjats och beräknas kunna vara klar under innevarande år. Ett nytt gemensamt domännamn har förvärvats - www.feelgood.se. Feelgood har nu en gemensam kunddatabas med ca 100.000 individer. Detta blir det första sammanhållna systemet där en aktör etablerar hela kedjan från marknadsplats, vägledande logistikfunktion till producentled.

FEELGOOD TILL O-LISTAN
Feelgoods bedömmer att ett listbyte till O-listan beräknas kunna ske under slutet av maj månad.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Feelgoods verksamhet bedrivs inom tre affärsområden; Work, Medical och Sport. Work erbjuder en företagshälsovård med ett strategiskt hälsopromotivt synsätt med helt företagsindividuella lösningar men även attraktiva paketlösningar. Medical tillhandahåller hälsovård, sjukvård och rehabilitering och har som kundrelaterat mål att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och sänka sjukfrånvaron. Sport tillhandahåller friskvård och motionsaktiviteter samt utbildning och försäljning av utrustning inom området. Dessa verksamhetsområden sammantaget säljs i paketform och representerar ett tjänsteutbud som kan sänka kundföretagens kostnader och öka dess intäkter.

FÖRSÄLJNING
Feelgoods försäljning ökade under första kvartalet 2000 med 160 % till 65.357 tkr (f å 25.094). Av årets omsättning kan 30.818 tkr jämföras med föregående års verksamhet under 1999.

RESULTAT
Feelgoods rörelseresultat uppgick till -2.825 tkr (f å 649). Resultat före skatt uppgick till -3.089 tkr (f å 401). Omprofileringsarbetet och fusionsarbetet för förvärvade Workline-kedjan samt det senaste förvärvsarbetet har präglat det första kvartalet vilket till viss del påverkat resultatutvecklingen. De verksangeter som är mogna (ägda och drivna av Feelgood i 24 månader) lämnar en rörelsemarginal som överstiger 10 %. Koncernens omsättning och resultat bedöms ha en förhållandevis förutsägbar säsongsvariation helt i jämförelse med annan konsultverksamhet.

Starkaste kvartalet är det fjärde och därefter det andra kvartalet. Därpå följer det första kvartalet. Det tredje kvartalet med semesterperioder är det svagaste.

PROGNOS 2000
Må lsättningen är att nå en årsomsättning om 300 mkr under år 2000, likaså en årsomsättning om 500 mkr under år 2002. Ledningen prognos är ett positivt resultat för 2000.

EXPANSION UNDER 2000
Vidare expansion kommer att företrädesvis att ske genom förvärv. Den organiska tillväxten bedöms vara minst 10%. Strategiska förvärv i Norrland och Skåne är under slutförhandling, vilka beräknas avslutas och presenteras under våren. Därtill sker förhandlingar med svenska storföretag om outsourcing av deras interna hälso- och friskvårdsverksamhet, vilket är en mycket intressant marknad för Feelgood. Ett omfattande expansionsarbete med förhandlingar på ett antal förvärvsobjekt och nyetableringar pågår inom Norden. Expansionsplanen är koncentrerad till Sverige, Norge och Danmark med en målsättning att etablera ytterligare 10 enheter innan utgången av år 2001.

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4.104 tkr (f å 4.043). Av beloppet är större delen hänförligt till utrustning vid etablering av ny verksamhet i Linköping och investering i datorutrustning. Moderbolagets investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 58 tkr (f å 82) och avser till största delen förvärv av datorutrustning.

FÖRVÄRV UNDER PERIODEN
Sundsvallshälsan AB fövärvades under kvartalet och beräknas kunna konsolideras i Feelgood under andra kvartalet. Bolaget har en beräknad årsomsättning om 15, 5 mkr och bedöms kunna lämna ett positivt resultat till koncernen redan under
innevarande år. Minoritetsdelarna i Workline Ekoxen som ägs till 75% och Workline Stockholm som ägs till 83 % kommer inom kort att slutförhandlas för förvärv.

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick till 10.523 tkr (f å 2.077). Moderbolagets likvida medel uppgick till 20 tkr (f å 101).

PERSONAL
I koncernen uppgår antalet årsanställda till 355 (f å 127) fördelat på 498 personer (f å 172). Ökningen av antalet anställda mot föregående år är till största delen hänförligt till Feelgoods förvärvade verksamheter ett flertal nyrekryteringar.

MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets resultat före skatt uppgick till -3.957 tkr (f å -650).

Stockholm den 9 maj 2000

Håkan Jeppsson
Verkställande direktör och koncernchef


Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av Feelgoods revisor.Bolagets ekonomiska information kommer att lämnas enligt följande:

Ordinarie bolagsstämma 2000, 12 maj 2000
Kvartalsrapport 2 kv 2000, 22 augusti 2000
Kvartalsrapport 3 kv 2000, 9 november 2000
Bokslutskommuniké 2000, 31 januari 2001


Feelgood Svenska AB (publ.)
Sibyllegatan 32
114 43 STOCKHOLM

info@feelgood.se


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

http://reports.huginonline.com/780663.pdf

<br >För ytterligare information kontakta: <br > <br >Håkan Jeppsson, verkställande direktör <br >tel: 08-545 810 14, 0709-544 440 <br >fax:08-660 01 04 <br >haakan.jeppsson@feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera