Feelgood: Delårsrapport januari - mars 2003

Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående år.
 
PERIODEN I SAMMANDRAG
 
  • Resultat efter finansiella poster förbättrades avsevärt till -2,1 (-13,7) Mkr.
  • Nettoomsättningen uppgick till 110,1 (118,6) Mkr. Minskningen förklaras främst av att olönsamma enheter har avyttrats eller avvecklats. Kvarvarande verksamhet redovisar en försäljningsökning mot föregående år med 1,5 %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 14,4 (5,8) Mkr.
  • Bolaget redovisar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar, vilket uppgick till 4,5 (-5,7) Mkr.
  • Kostnader för avvecklade enheter och andra delar av åtgärdsprogrammet uppgick till 1,8 Mkr. Omstruktureringsreserven har därför reducerats med motsvarande belopp och uppgår därefter till 6,3 Mkr.
  • Optionsprogram som riktas till all tillsvidareanställd personal föreslås den ordinarie bolagsstämman.
 
 
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Koncernens försäljningsintäkter uppgick till 110,1 (118,6) Mkr. Minskningen mot föregående år förklaras i huvudsak av att enheter har avyttrats, nedlagts eller sammanslagits. Försäljningen för kvarvarande verksamhet uppvisar en ökning mot föregående år med 1,7 Mkr.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades till 4,5 (-5,7) Mkr, medan rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades till -1,2 (-12,4) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick
till -2,1 (-13,7) Mkr. Resultatförbättringen mot föregående år beror främst på att det genomförda besparingsprogrammet givit effekt. Resultatförbättringen har medfört att kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden har förbättrats till 14,4 (5,8) Mkr.
 
Av Feelgoods 44 resultatenheter uppvisar nu 20, som svarar för mer än hälften av omsättningen, ett resultat som överträffar de ställda målen. Arbetet med att förbättra omsättning och resultat i de verksamheter som ännu inte uppnår målen har högsta prioritet. Häri ligger Feelgoods största resultatförbättringsmöjligheter i det korta perspektivet.
 
Kostnader för avvecklade enheter och andra delar av åtgärdsprogrammet uppgick till 1,8 Mkr. Omstruktureringsreserven har därför reducerats med motsvarande belopp och uppgår därefter till 6,3 Mkr.
 
OPTIONSPROGRAM
Styrelsen har beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman att anta ett optionsprogram som riktas till samtliga tillsvidareanställda. Programmet innebär en maximal utspädning om 3.500.000 aktier vilket vid full teckning skulle innebära en utspädning om 4,4 %.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR 20 om delårsrapportering och med tillämpning av samma redovisnings- och värderingsprinciper som i årsredovisningen 2002, med undantag för de nya rekommendationer som trätt ikraft 2003. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte haft någon väsentlig påverkan på redovisningen.
 
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar under perioden i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 respektive 0,3 (1,0 respektive 1,0) Mkr.
 
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 26,6 (16,7) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat till 14,4 (5,8 ) Mkr. Från årsskiftet har amorteringar av skulder till kreditgivare skett med 12,5 Mkr. Disponibla likvida medel inklusive checkräkningskredit uppgick per 2003-03-31 till 41,4 (21,1) Mkr.
Eget kapital uppgick i koncernen till 56,4 (27,3) Mkr, och soliditeten var 24,5 (10,5) %.
 
PERSONAL
Medelantalet årsanställda under perioden uppgick till 641 (700).
 
NYEMISSION
Under mars genomfördes en riktad nyemission om 962 Tkr, motsvarande 550.000 aktier till Martinsson Informationssystem AB genom konvertering av skulder till eget kapital. Liksom kvittningsemissionerna under 2002 genomfördes denna till kursen 1,75 kr per aktie.
Efter genomförd nyemission uppgår moderbolagets aktiekapital till 99.675.463,75 kr fördelat
på 79.740.371 aktier.
 
MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 3,5 (1,0) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -9,0 (-12,5) Mkr.
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 94,8 (54,5) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (1,4) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 3,2 (0,0) Mkr.
 

 
UTSIKTER FÖR HELÅRET
Resultatförbättringen för det första kvartalet är betydande och åtgärdsprogrammets effektiviseringar har haft kraftfull effekt. Genomslaget av genomförda och planerade åtgärder förväntas, trots ett försvagat konjunkturläge, ytterligare förstärkas under resterande del av året.
Styrelsens och företagsledningens bedömning om ett nollresultat efter finansnetto för 2003 och
15 Mkr för år 2004 kvarstår.
 
 
Stockholm den 7 maj 2003.
 
Morten Werner
VD och koncernchef
 
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> Morten Werner, VD och koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> Tel: 08-545 810 00 <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0706-36 25 25 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Thomas Ådén, Finanschef <!-- hugin-supplied --><br> Tel: 08-545 810 00 <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0709-54 44 41

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera