Feelgood: Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående år.

PERIODEN I SAMMANDRAG
 
- Resultat efter finansiella poster förbättrades till -66,5 (-71,9) Mkr. I resultatet ingår en omstruktureringsreserv om 20 Mkr.
- Försäljningen ökade till 308,4 (305,7) Mkr.
- Nyemission om 70,6 Mkr fulltecknades.
- Genomförandet av omfattande kostnadsminskningar om minst 45 Mkr pågår.
- Styrelsens prognos för helåret kvarstår.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 
- Styrelsen utsåg den 10 oktober 2002 Morten Werner till ny VD och koncernchef.
- Styrelsen beslutade den 10 oktober 2002 om nyemission uppgående till 15 Mkr genom konvertering av skulder.
 
 
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Koncernens försäljningsintäkter uppgick till 308,4 (305,7) Mkr. Ökningen under perioden är resultatet av en fortsatt god kundtillströmning till kvarvarande verksamheter.
 
Resultat efter finansiella poster uppgick till -66,5 (-71,9) Mkr inklusive omstruktureringskostnader om 20 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -60,3 (-68,3) Mkr. Resultatförbättringen mot föregående år utgörs i huvudsak av att genomförda besparingsprogram med inriktning på kostnadsminskningar har givit effekt. Det finns fortfarande stora variationer mellan de olika regionernas resultat och där de verksamheter som uppvisar goda resultat blir mått för hur övriga verksamheter ska struktureras.
 
HANDLINGSPROGRAM JUNI 2002
Styrelsen i Feelgood beslutade i juni 2002 om ytterligare en genomgripande handlingsplan som kommer att minska de koncern- och regiongemensamma kostnaderna med minst 45 Mkr på årsbasis. Handlingsprogrammet ger full effekt från och med årsskiftet och bedöms skapa förutsättningar för att uppnå ett nollresultat efter finansnetto under år 2003 samt ett positivt resultat om lägst 15 Mkr år 2004.
 
NY VD OCH FÖRETAGSLEDNING
Vid styrelsemöte den 10 oktober 2002 utsågs Morten Werner till koncernchef och VD i moderbolaget. Morten har varit verksam inom Sevenco AB, där han ansvarat för »Chef att Hyra» verksamheten. Morten har en lång och omfattande erfarenhet av omstrukturering av företag, i första hand som seniorkonsult och partner i ett flertal bolag inom management consulting.
Med den basen har han genomfört ett flertal omfattande omstruktureringsprojekt, bl.a. i roller som VD eller arbetande styrelseordförande. Morten tillträdde sin befattning omgående och i anslutning till detta lämnar Uwe Löffler successivt de operativa uppgifter som han innehaft som arbetande styrelseordförande. Samtidigt återgick tf VD Thomas Ådén till sin ordinarie befattning som finanschef.
 
I och med tillsättandet av ny VD har bolagets nya ledningsorganisation blivit komplett. Antalet beslutsnivåer i bolaget är nu färre och de administrativa kostnaderna i förhållande till intäkterna minskar stadigt.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen har använts i denna delårsrapport.
 
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar under perioden i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,7 respektive 1,4 (15,5 respektive 25,6) Mkr.
 
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 49,9 (13,1) Mkr. Eget kapital uppgår i koncernen till 42,6 (11,4) Mkr, vilket innebär en soliditet på 17 (4) %.
 
PERSONAL
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 670 (622).
 
MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 5,5 (7,0) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -39,2 (-31,1) Mkr.
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 96,4 (88,3) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,1 (26,5) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 32,4 (0,0) Mkr.
 
NYEMISSION
Styrelsen beslutade den 21 februari 2002 att genomföra en riktad nyemission till Provobis Holding AB med Rolf Lundström som huvudägare. Genom emissionen fick Feelgood en långsiktig huvudägare som avser att ta aktiv del i bolagets fortsatta utveckling. Provobis ägarandel i Feelgood ökade genom emissionen från 2,2 till 27,1 procent.
Emissionen omfattade 6.000.000 aktier och teckningskursen fastställdes till 3 Kr vilket innebar att Feelgood tillfördes 18.000 Tkr före emissionskostnader om 660 Tkr.
 
Ordinarie bolagsstämma beslutade den 28 juni 2002 att genomföra en ökning av aktiekapitalet med högst 58.832.280 Kr, fördelat på 47.065.824 aktier, envar aktie om nominellt 1,25 Kr, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna aktier. Teckningskursen fastställdes till 1,50 Kr.
 
Nyemissionen fulltecknades vilket innebar att bolaget tillfördes 68,1 Mkr efter emissionskostnader, vilka uppgick till 2,5 Mkr. Emissionen innebar bland annat att Feelgood fick en ny större institutionell ägare i form av Andra AP-fonden. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 88.248.420 Kr och antalet aktier till 70.598.736.
 
Styrelsen har den 10 oktober 2002 beslutat att genomföra en nyemission om 8.591.635 aktier, att riktas till fordringsägare avseende tilläggs- och slutlikvider för tidigare förvärvade bolag. Teckning skall ske av Carlanderska Sjukhemmet, Bure Equity AB, Lantbrukarnas Ekonomi AB och Sophiahemmet AB.
Kapitaltillskottet sker genom kvittning av fordringar om 15.035.361 Kr vilket tillförs det egna kapitalet. Emissionskursen uppgår till 1,75 Kr. Aktierna emitteras ur det bemyndigande om 15.000.000 aktier som den ordinarie bolagsstämman beslutade om vid bolagsstämman den 28 juni 2002. Av bemyndigandet kvarstår efter kvittningsemissionen 6.408.365 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet till 98.987.963,75 Kr och antalet aktier uppgår till 79.190.371.
 
UTSIKTER FÖR HELÅRET
Styrelsen bedömer att bolaget för innevarande år kommer att redovisa en förlust om 80-95 Mkr efter finansnetto, varav nedskrivningar om 30 Mkr, samt att 2003 års resultat kommer att vara lägst ett nollresultat.
 
Stockholm den 31 oktober 2002
 
 
MORTEN WERNER
VD och koncernchef
 
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Morten Werner, VD och koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0706-36 25 25 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Thomas Ådén, Finanschef <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0709-54 44 41 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Denna delårsrapport har ej blivit föremål för granskning av bolagets revisorer.