Feelgood: Genomför en riktad nyemission

Report this content

Styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ) beslutade på styrelsemöte den 6 december 2002, i kraft av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2002, om emission av 550.000 aktier. Aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädes-rätt, tecknas med kvittningsrätt till en emissionskurs på 1,75 SEK.
 
Teckning skall ske av Martinsson Informationssystem AB. Motivet till nyemissionen är att genomföra en kvittning av fordringar som efter en förlikning mellan parterna uppgår till SEK 2.062.000.
 
Det totala antalet aktier uppgår efter genomförd emission till 79.740.371. Av bolags-stämmans bemyndigande till styrelsen om att utge högst 15.000.000 aktier, kvarstår efter den nu beslutade nyemissionen 5.858.365 aktier.
 
Kvittningsemissionens ramar fastställdes i juni 2002 och utgör ett led i den pågående finansiella förstärkningen av Feelgood. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Feel-goods huvudkontor, Hornsgatan 103 i Stockholm.
 
 
Stockholm den 14 januari 2003
Feelgood Svenska AB (publ) Morten Werner, VD
 

Feelgood är ett rikstäckande svenskt hälsoföretag. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårds-området. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa. Våra arbetsmetoder bygger på kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller hälsovård.

Prenumerera