Feelgood: Genomför en riktad nyemission

Report this content

PRESSMEDDELANDE 2002-10-10

Styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ) beslutade på styrelsemöte den 10 oktober 2002, i kraft av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2002, om emission av 8.591.635 aktier. Aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas med kvittningsrätt till en emissionskurs på 1,75 SEK.
 
Teckning skall ske av Carlanderska Sjukhemmet, Bure Equity AB, Lantbrukarnas Ekonomi AB och Sophiahemmet AB. Motivet till nyemissionen är att genomföra en kvittning av fordringar som dessa har på Feelgood. Fordringarna avser slutlikvider av tilläggsköpeskillingar hänförliga till förvärvade bolag.
 
Totalt uppgår dessa fordringar till 15.035.361 SEK vilket på en emissionskurs om 1,75 SEK innebär 8.591.635 aktier. Det totala antalet aktier uppgår efter genomförd emission till 79.190.371.
Av bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen om att utge högst 15.000.000 aktier kvarstår efter den nu beslutade nyemissionen 6.408.365 aktier.
 
Kvittningsemissionens ramar fastställdes i juni 2002 och utgör ett led i den pågående finansiella förstärkningen av Feelgood.
 
Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Feelgoods huvudkontor, Nybrogatan 53B i Stockholm.
 
 
Stockholm den 10 oktober 2002
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Styrelsen

Kontaktpersoner <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Thomas Ådén <!-- hugin-supplied --><br> tf. VD och finansdirektör <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0709-54 44 41 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Uwe Löffler <!-- hugin-supplied --><br> Arbetande styrelseordförande <!-- hugin-supplied --><br> Mobil: 0708-11 49 72 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Feelgood är ett rikstäckande svenskt hälsoföretag. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa. Våra arbetsmetoder bygger på kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller hälsovård.

Prenumerera