Feelgood: Kallelse till bolagsstämma den 7 maj 2003

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;
dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 25 april 2003, dels anmäla sig senast onsdagen den 30 april 2003 kl. 15.00, till Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.), Att. Sara Karlsson,
Hornsgatan 103, pl 10, 117 28 Stockholm, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), per telefax 08-660 01 04 eller via e-post: bolagsstamma@feelgood.se.
 
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering skall vara genomförd den 25 april 2003 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.
 
Ärenden på stämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. VD s anförande
9. Beslut om
a.  Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b.  Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c.  Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
13. Val av revisor och eventuella revisorsuppleanter
14. Beslut om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter riktat till personalen
15. Stämmans avslutande
 
BESLUTSFÖRSLAG I HUVUDSAK
 
Punkt 9b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
 
Nomineringskommittén har meddelat att den avser att lämna följande förslag vad avser punkterna 10 till 13. Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av rösterna har aviserat att de kommer att stödja dessa förlag.
 
Punkt 10
Förslag att utge ersättning till styrelsen med ett belopp motsvarande fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp till ordinarie ledamot.
 
Punkt 11 och 12
Förslag att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter utan suppleanter, dels omval av styrelseledamöterna Karl-Gunnar Burman, Rolf Lundström, Uwe Löffler, Anders Milton, Eric Norlander och Kent Torwald samt nyval av
Margareta Nordenvall och Anna-Stina Nordmark-Nilsson.
Lena Adelsohn-Liljeroth och Magnus Håkansson har avböjt omval.
 
Vidare begärs mandat för styrelsens ordförande att bland representanter för bolagets större aktieägare utse tre till fyra ledamöter att jämte styrelsens ordförande utgöra nomineringskommitté för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Sammansättningen av nomineringskommittén ska tillkännages i samband med publicering av bolaget delårsrapport för tredje kvartalet år 2003. 
 
Punkt 13
Förslag att till ordinarie revisor välja Staffan Gavel, Ernst & Young AB, och som revisorsuppleant Thomas Forslund, Ernst & Young AB.
 
Punkt 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om upptagande av ett lån om nominellt 1 000 kronor genom emission av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 3 500 000 aktier, vardera om nominellt 1,25 kronor på nedanstående villkor. Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Feelgood Hälsoprofilcentrum AB. Skuldebrevet som löper med 5 % årlig ränta skall tecknas och betalas senast 3 juni 2003 och förfaller till betalning den 30 juni 2004.
Optionsrätterna skall vara omedelbart avskiljbara från skuldebrevet. Varje optionsrätt skall berättiga innehavaren en rätt att teckna en ny aktie i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) under tiden från och med den 8 juni 2004 till och med den 10 juni 2006. Teckning skall ske kvartalsvis, första tillfället infaller den 8 juni 2004, nästa tillfälle den 8 september 2004 osv. Kurs vid nyteckning av aktie under optionsrätterna skall uppgå till ett belopp motsvarande 180 % av den genomsnittliga aktiekursen under tio börsdagar från och med den 19 maj 2003 till och med den 2 juni 2003. Den genomsnittliga aktiekursen motsvar därvid den volymviktade betalkursen under perioden, avrundat till närmaste hela tiotal öre.
Feelgood Hälsoprofilcentrum AB skall överlåta optionsrätterna. Rätt att förvärva optionsrätterna tillkommer tillsvidareanställda inom Feelgood- koncernen som skall erbjudas förvärva optionsrätter i två kategorier: Kategori 1 omfattar tillsvidareanställda med minst 50 % tjänstgöring. Kategori 2 omfattar övriga tillsvidaranställda. Feelgood Hälsoprofilcentrum AB skall äga inneha ej tilldelade optionsrätter för överlåtelse till nytillkommande anställda inom Feelgood-koncernen. Överlåtelse av optionsrätterna skall ske mot marknadsmässigt vederlag. Bolagsstämman föreslås godkänna överlåtelse av optionsrätterna i enlighet med dessa villkor.
Vid nyteckning av aktier genom nyttjande av optionsrätterna skall aktiekapitalet kunna öka med högst 4 375 000 kronor, motsvarande, vid full teckning cirka 4,4 % av det totala antalet aktier och röster efter genomförd nyteckning.
Styrelsens motiv till förslaget samt skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa förutsättningar för att erbjuda koncernens personal ett incitamentsprogram som ökar de anställdas engagemang för koncernens värdemässiga utveckling och ger dem möjlighet att ta del av en positiv sådan utveckling för att öka motivationen samt stärka lojaliteten med bolaget. Detta bedöms också förbättra möjligheterna att behålla kompetent personal inom koncernen. Programmet omfattar inte bolaget styrelseledamöter.
Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erfoderliga i samband med registrering hos Patent- och registreringsverket.
För giltigt beslut fordras att styrelsens förslag biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de angiva rösterna som vid stämman företrädda aktierna.
 
ÖVRIGT
Nomineringskommittén har bestått av styrelsens ordförande Uwe Löffler, Kurth Augustsson och Christoffer Lundström.
 
TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR
Årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgänglig från och med publiceringsdatum på bolagets hemsida www.feelgood.se samt hos bolaget på Hornsgatan 103, pl 10, Stockholm. Aktieägare har även möjlighet att beställa handlingarna från bolaget.
 
Stockholm den 7 april 2003
 
Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)
 
Styrelsen
 
 
Kallelsen kan även laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.