Feelgood: Noteringsprospekt till O-listan April 2000


och IT. Med "Bolaget" och "Feelgood" avses både koncernen och moderbolaget beroende på sammanhanget. Bolaget är publikt.

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta noteringsprospekt har upprättats med anledning av notering av bolagets aktier hos OM Stockholms fondbörs O-lista.


Bakgrund och motiv

Feelgood Svenska AB är ett ungt företag i friskvårdsbranschen. Företagets tjänster består av rehabilitering, motion och hälsa samt företagshälsovård. Feelgood har vuxit snabbt från bildandet våren 1997 då Feelgood friskvård slogs samman med Fin Fysik rehabilitering. Vid denna tidpunkt hade företaget två anläggningar med såväl friskvård som rehabilitering, en vardera i Stockholm och Göteborg. Ytterligare två anläggningar fanns i Stockholm med enbart rehabilitering. Sommaren 1999 hade organisationen vuxit till 12 enheter, de flesta med såväl friskvård som rehabilitering, samt en enhet med företagshälsovård. Feelgood växte fram till hösten 1999 både organiskt och genom förvärv utan större kapitaltillskott. Genom förvärvet av Workline från Skandia i slutet av 1999 mer än fördubblades antalet dritsenheter och antalet anställda. Även omsättningen fördubblades. Samtidigt blev Feelgood en rikstäckande aktör inom hälsoområdet.

Feelgoods styrelse har beslutat att ansöka om notering på OM stockholmsbörsens O-lista. Listbytet bedöms göras under
andra kvartalet 2000.


Stockholm den 26 april 2000
Feelgood Svenska AB (publ.)

Styrelsen


Hela noteringsprospektet kan laddas ner från medföljande länk.

Feelgood Svenska AB (publ.) <br > <br >Telefon: 08-545 810 00 <br >Fax: 08-660 0104 <br > <br >E-mail: info@feelgood.se <br >www.feelgood.se

Om oss

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.

Prenumerera