Fidelity Investments årskommentar av Ann-Sophie Girault: Här finns möjligheterna för fondspararna 2005

Fondåret som gick präglades främst av extrema kursrörelser i oljan och den amerikanska dollarn. För 2005 ser aktivt förvaltade fonder ut att ha bäst förutsättningar att hitta vinnaraktierna i ett jämnare börsklimat med fortsatt global ekonomisk tillväxt, om än i lägre takt än tidigare år.

Efter tre starka kvartal i rad har de första tecknen på lägre tillväxttakt visats sig, främst i USA och Japan. De senaste två årens globala ekonomiska uppgång förväntas därmed avta något under nästa år med lägre årlig BNP-tillväxt som följd (tabell 1). Tabell 1 Årlig BNP-tillväxt (%) 2003 2004p 2005p USA 3.0 4.4 3.5 UK 2.2 3.3 2.6 EU 0.5 1.9 2.0 Japan 2.5 4.3 1.8 Bakom den vikande tillväxten i BNP döljer sig bland annat farhågor om försvagad global handel vilket främst drabbar exportberoende ekonomier som Japan och EU, avtagande privatkonsumtion i USA och Storbritannien, en svalare Kinesisk ekonomi samt fortsatt osäkerhet kring oljepriset. Stor internationell efterfrågan på olja ledd av Kina i kombination med produktionsstörningar i Nigeria, Mexikanska golfen och Venezuela, drev under det gångna året upp oljepriset med mer än 50 % till den högsta noteringen under 20 år. De flesta I-länder är nettoförbrukare av olja och det ökade oljepriser driver därför i sin tur upp industrins produktionskostnader vilket i slutändan även påverkar privatkonsumtionen negativt. Inflationen visar trots ökade oljepriser inga tecken på att öka under 2005. Frånvaron av inflationsdrivande faktorer som högt kapacitetsutnyttjande i industrin och överhettning på arbetsmarknaderna ser ut att effektivt hindra ökade produktionskostnader från att slå igenom i ökade priser (tabell 2). Tabell 2 Årlig Inflationstakt (%) 2003 2004p 2005p USA 2.3 2.6 2.3 UK 2.8 2.3 2.4 EU 2.1 2.1 1.8 Japan -0.3 0.1 0.0 Kina fortsätter att vara världsekonomins lokomotiv med en något lägre förväntad BNP-tillväxt på 8 procent under nästa år jämfört med årets förväntade tillväxt på 9,2 %. Kinesiska myndigheter höjde nyligen räntorna för första gången på nio år. Höjningen ses som en positiv åtgärd för att undvika överhettning av den kinesiska ekonomin. I övrigt förväntas vissa justeringar uppåt på räntemarknaderna i USA och Storbritannien till nyåret med upp till 0,25 %. I Europa och Japan förväntas dock ränteläget vara oförändrat åtminstone de närmaste månaderna. Fallet i den amerikanska dollarn under året, till den lägsta noteringen på ett decennium, är främst en konsekvens av USA’s växande underskott i handelsbalansen men även ett uttryck för förväntad ökad ekonomisk osäkerhet. Inför 2005 återspeglas också frånvaron av positiva amerikanska konsumtionsförväntningar i den senaste konsumtionsstatistiken. Aktiemarknaderna i USA och Storbritannien visade under årets första tio månader på rekordlåg volatilitet. ”S&P 500” index rörde sig inom ett 8.9 % handelsintervall, det snävaste sedan år 1967. ”FTSE All Share” index rörde sig under samma period inom endast ett 9.3 %, vilket i sin tur är det snävaste handelsintervallet sedan år 1963. Även företagens vinsttillväxt ser ut att krympa i USA från 16.7 % år 2004 till 8.1 % 2005 och i Storbritannien från 7.3 % till 5.0 % motsvarande år. Trots avmattningen visar relativa jämförelser att aktier fortfarande har en attraktivare värdering än obligationer i dessa kapitalmarknader. Påpekas bör dock att aktier i små- och medelstora företag fortfarande ser övervärderade ut i förhållande till storföretagen. Bland investerare ökar insikten kring kontantutdelningarnas betydelse vid aktieinvesteringar i takt med att förväntningarna på kursvinster minskar. Företagen har rekordstora nivåer av likvida medel i sina balansräkningar vilket talar för ökade utdelningar och aktieåterköpsprogram i framtiden. Investeringsstrategier som bygger på aktieanalys på företagsnivå kan därmed visa sig bli mer framgångsrik jämfört macro-ekonomisk analys i dagsläget. En sammantagen bedömning visar att det sannolikt blir svårare att hitta regionala eller sektorindelade aktiemarknader som kommer att ge högre avkastning än världsindex i den närmaste framtiden. I rådande aktiemarknad där aktier med låg volatilitet handlas i smala kursintervall har aktivt förvaltade fonder, med större analysresurser och mer djuplodande kunskaper om enskilda aktier, bättre förutsättningar att hitta lokala vinnarföretag på den globala aktiemarknaden. Avslutningsvis är en fondportfölj med god riskspridning generellt alltid bra att tänka på. London, 17 december 2004 Ann-Sophie Girault Senior Strategist, Fidelity London Källor: OECD 040823, Consensus Forcasts 041211, Datastream 041102,CSFB 041028, I/B/E/S MSCI indices 041102 För ytterligare information, kontakta: Mike Nikou Petter Edwinson Nordenchef Marknadschef Norden Fidelity Investments International Fidelity Investments International Växeltelefon: 08-505 257 00 Växeltelefon: 08-505 257 00 Mobil: 0708-28 66 16 Mobil : 0733-306909 E-mail: mike.nikou@fid-intl.com E-mail : petter.edwinson@fid-intl.com Fidelity Investments (”Fidelity”) är världens största fondförvaltare, källa: 2004 FTfm/Mercer league table, baserat på förvaltat kapital per december 2002. Fidelity grundades1946 i Boston, USA och har idag lokal närvaro med egna förvaltare och analytiker i världens alla stora finansiella centra. Utanför USA bedrivs verksamheten i Fidelity International Limited. I Sverige erbjuds Fidelitys fonder till institutioner och allmänheten genom banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investeringar i annan valuta än fondvaluta kan medföra valutakursvinster/-förluster Fonderna ingår i Fidelity Funds SICAV. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondföretag med säte i Luxemburg. Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt i det vid tid gällande prospektet och den senaste hel- eller halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt servicecenter Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjuds och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity, och information får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Informationen är inte avsedd för personer i Storbritannien eller USA utan riktar sig endast till personer bosatta i länder där de aktuella fonderna är registrerade för distribution eller där ingen sådan registrering krävs. Fidelity Investments är registrerat hos the Financial Services Authority i Storbitannien. Publicerad av Fidelity Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. CB20094

Om oss

Fidelity International Limited (”FIL”) med dotterbolag erbjuder investeringsprodukter och tjänster till institutioner och privatpersoner på världens stora finansiella marknader utanför USA. FIL förvaltar totalt €175,9 miljarder i tillgångar per 30 juni, 2005. I Sverige erbjuds Fidelitys fonder genom banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare.

Dokument & länkar