Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000 · Första licensavtalet tecknat för självidentifierande smarta kort · Nyutvecklad extremt liten linjesensor gick i första prototypproduktion Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar en teknik för avläsning och matchning av fingertoppars mönster för fastställande av individers identitet. Tekniken kan ersätta eller komplettera PIN-koder och lösenord i produkter och system, där användaridentifiering är väsentlig. Bolaget säljer licenser till den egenutvecklade tekniken. Exempel på applikationer för bolagets teknik är passerkontroll, smarta kort, mobiltelefoner och system för e-handel och andra elektroniska transaktioner. Väsentliga händelser under räkenskapsåret · Rörelseintäkter 3 576 tkr (1 142), finansnetto 4 780 tkr (934) · Årets förlust 20 749 tkr (17 194) · Disponibla likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 154 428 tkr (26 128) · Antal anställda 13 (4) · Första licensavtalet för självidentifierande smart kort tecknades · Nyutvecklad extremt liten linjesensor gick i första prototypproduktion Under april genomfördes dels en företrädesemission riktad till bolagets aktieägare och dels en nyemission riktad till institutioner. Sammantaget tillförde dessa båda nyemissioner bolaget MSEK 149. Bolagets B-aktie noterades i samband därmed på OM Stockholmsbörsens O-lista. Applikationsarbeten påbörjades under året med ett antal intressanta partners. Således startades ett projekt med Litronic Inc. för gemensam utveckling av en smart kortbaserad lösning för e-handel med PKI- och biometrisäkerhet. Ytterligare ett intressant applikations-arbete, som påbörjades under 2000, är integreringen av bolagets teknik i en handdator, en s.k. PDA. Mot slutet av året tecknades två nya licensavtal. Av särskilt intresse är avtalet med Biometric Associates Inc., som är en licens för ett smart kort, där bolagets hela system för finger-verifiering skall integreras i själva kortet. Denna applikation omfattar det självidentifierande smarta kortet som kan användas som ett kreditkort, certifikat för e-handel och Internet Banking, eller som ett generellt ID-kort, sammanfaller med bolagets ursprungliga målsättning för teknikutvecklingen. Tekniska problem återstår att lösa avseende denna specifika applikation. Det gäller kortens böjlighet och framförallt strömförsörjning, innebärande att bolaget ej ser möjlighet till volymleveranser under år 2001. Verksamhet inom forskning och utveckling Under året har ytterligare en sensorvariant utvecklats, en s.k. linjesensor, som läser av fingermönstret genom att fingret drages över en liten sensoryta om endast 2,5 x 11 mm. Litenheten sänker tillverkningskostnaden radikalt. Ett särskilt ytskikt för sensorerna har framtagits, vilket gör dem tåliga mot slitage och mekanisk åverkan liksom mot elektrostatisk urladdning. Vidareutvecklingen av bolagets algoritmer har resulterat i framtagandet av en identifieringsalgoritm, som främst är avsedd för applikationen kortlösa system för passer-kontroll. Algoritmen kan hantera upp till 1.000 lagrade referensmönster. Vidare påbörjades arbetet med konstruktion av en andra generation processor ASIC: s som bl.a. radikalt skall sänka systemets strömförbrukning. De nya processorerna skall kombineras med både yt- och linjesensorerna. De stärkta ingenjörsresurserna tillsammans med de nya verktyg, som framtagits för att underlätta framtida mer specifika systemutvecklingar, har medfört en betydligt höjd effektivitet i teknikarbetet. Detta har dessutom lett till, att bolaget nu enbart köper mycket specialiserade externa tjänster såsom för exempelvis sin chipdesign. Under året uppgick kostnaderna för teknikutveckling till 14 000 tkr, vilket i sin helhet har kostnadsförts. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Efterhand som uppmärksamheten från marknaden vänder, från utvärdering av kundacceptans till mer fundamentala integrationsfrågor, kommer den djupare skillnaden mellan konkurrerande biometriska teknikinriktningar att bli fullt synlig. Marknaden kommer i ökad utsträckning att efterfråga teknik till lägre kostnad, för mindre komponentstorlek och strömsnålare system. Fingerprint Cards ständigt pågående utvecklingsarbete har förberett bolaget för såväl en ökad efterfrågan på effektiva integrerade lösningar, som för ett ökat intresse för ytterligare plattformar med inbyggda system, från smarta kort till andra små och personliga enheter. För de kommande åren förväntar sig bolaget, att dess dynamiska inriktning skall visa sig utslagsgivande, när tillverkare av volymprodukter, som skall biometrisäkras, gör sina val av partners. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I början av januari visades bolagets teknik av Volvo Car Corporation AB på bilmässan Detroit Motor Show" i USA. Volvo har i samarbete med Fingerprint Cards och Combitech Systems utvecklat en ny intelligent fjärrkontroll, "Volvo Personal Communicator" (VPC), som är en del i Volvos "Safety Concept Car". Användarens identitet säkerställs med fingerverifiering, och fjärrkontrollen lagrar och kommunicerar information genom att nyttja "Bluetooth"-teknik. Finansiell ställning Verksamheten är väsentligen finansierad genom dels en nyemission om MSEK 55,5 som genomfördes våren 1998, och dels en företrädes- respektive riktad nyemission om MSEK 149 netto, som genomfördes i april 2000. Soliditeten i koncernen uppgick till 96,3 %. Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, per den sista december 2000 uppgick till MSEK 154,4. Kortfristiga fordringar uppgick till MSEK 4,6. Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under året har investeringar i inventarier gjorts för MSEK 1,3. Tidigare aktiverade utvecklings-kostnader, sammantaget MSEK 9,2, skrivs planenligt av med 20 % per år. Patenträttigheter skrivs av med 15% per år och personaldatorer skrivs av med 30% per år. Personal Vid årsslutet fanns 13 anställda (4). Dessutom var ca 10 personer externt kontrakterade. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret. Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisning för 2000 publiceras i april och kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor från den 22 april 2001. Ordinarie bolagsstämma är planerad till tisdagen den 22 maj 2001, kl. 17.00, i Göteborg. Övriga rapporter Kvartalsrapport januari- mars, 22 maj 2001 Kvartalsrapport januari- juni, 28 augusti 2001 Kvartalsrapport januari- september, 23 oktober 2001 Göteborg den 20 februari 2001 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen För ytterligare information hänvisas till: VD Lennart Carlson tel. 031-60 78 20 Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se investrel@fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00770/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00770/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar