Fingerprint Cards AB (publ) föreslår optionsprogram till anställda

Fingerprint Cards AB (publ) föreslår optionsprogram till anställda Styrelsen för Fingerprint Cards AB org.nr. 556154-2381 har denna dag fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma den 13 juni 2000. De frågor som skall behandlas på bolags-stämman samt övriga uppgifter därom framgår av kallelsen till stämman, se bifogad Bilaga. Göteborg den 26 maj 2000 Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Carlson, VD Tel: 031 - 10 06 75 E-post: info@fingerprint.se www.fingerprint.se Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 13 juni 2000 kl 16.00 i bolagets lokaler på Östra Larmgatan 16 i Göteborg. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av förslag till dagordning för bolagsstämman. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. 8. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning (punkt 7) Styrelsen för Fingerprint Cards AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolaget skall upptaga förlagslån på nominellt ettusen (1.000) kronor genom utgivande av två skuldebrev om nominellt vardera 500 kr förena med totalt 300.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av B-aktier i Bolaget. Skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, få tecknas av det helägda dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB, med rätt och skyldighet för Fingerprint Security System Databärare AB att erbjuda anställda i Fingerprint-koncernen ("Koncernen") att förvärva de avskiljda optionrätterna på marknadsmässiga villkor. Såvitt gäller anställda i utlandet förutsätts att överlåtelse lagligen kan ske samt att överlåtelse enligt bedömning av Bolagets styrelse kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Bolagets styrelse skall äga rätt att besluta om tilldelning av optionsrätter. Styrelsen skall verkställa tilldelningen av optionsrätter till anställda i enlighet med följande riktlinjer: VD/vVD högst 40.000 optioner Andra chefer högst 30.000 optioner Övriga anställda högst 20.000 optioner Samtliga anställda i Bolaget skall alltså erbjudas deltagande i incitamentsprogrammet. Någon garanterad tilldelning föreligger ej. Skuldebrevens totala emissionskurs uppgår till 1.000 kr kronor. Teckning och betalning av skuldebreven skall ske senast den 30 juni 2000. Skuldebreven förfaller till betalning den 31 juli 2000 och löper utan ränta. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B på nominellt 0,20 kr. Teckningsoptionerna ges ut i två serier, serie 2000/2002 och serie 2000/2003. Hälften av det totala antal optioner är hänförliga till vardera serie. Teckning av aktier med stöd av optionsrätter serie 2000/2002 kan ske under tiden från och med den 1 maj 2002 till och med den 31 maj 2002 och serie 2000/2003 under tiden från och med den 1 maj 2003 till och med den 31 maj 2003. Teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av optionsrätt skall fastställas till 200 procent av genomsnittet av den dagliga senaste betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på OM Stockholmsbörsens O-lista under de tio börsdagarna omedelbart före den extra bolagsstämman den 13 juni 2000. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 60.000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätterna motsvarar 4,7 procent av kapital och 2,8 procent av röster. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa ett incitamentsprogram för anställda inom Koncernen, varigenom dessa kan erbjudas delägande i Bolaget. Ett personligt långsiktligt ägarengagemang förväntas höja motivationen och samhörighetskänslan med Koncernen. Dessutom förstärks intresset för Koncernens lönsamhet och en fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt de handlingar som föreskrivs i 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med 6 juni 2000. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Rätt att deltaga Aktieägare, som önska delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken såsom aktieägare per den 3 juni 2000, dels under uppgivande av namn, personnummer och antalet innehavda aktier anmäla sig hos bolaget under adress: Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, eller fax 031-13 73 85, alternativt via e- post: investrel@fingerprint.se, senast den 8 juni 2000 klockan 16.00. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 3 juni 2000 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Göteborg i maj 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar