Kvartalsrapport, januari- mars 2000, Fingerprint Cards AB (publ)

Kvartalsrapport, januari- mars 2000, Fingerprint Cards AB (publ) Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar en teknik för avläsning och matchning av fingertoppars mönster för fastställande av individers identitet. Tekniken ersätter PIN- koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. De framtagna tekniska lösningarna avses licensieras till företag inom mobiltelefoni, datasäkerhet, passerkontroll och kortbaserade system för e-handel och andra elektroniska transaktioner. Affärsläge och marknad På årets största elektronikmässa CeBIT visade Fingerprint Cards ett brett teknikprogram omfattande en mobiltelefonenhet, en enhet för passerkontroll, en enhet för access via radiosignaler i trådlösa system samt ett system framtaget i samarbete med Strålfors, där ett smart kort är bärare av den biometriska signaturen. Det teknikförsprång bolaget visade upp resulterade i ett starkt intresse från marknaden inom viktiga tillämpningsområden som mobiltelefoni, lap tops, palm tops, fordon och system baserade på smarta kort. Innebörden av de nya kontakterna är att Fingerprint Cards är, och blir, engagerat i en rad nya applikationsprojekt, vilka efter slutfört arbete och utvärdering syftar till i licensförsäljningar. Utvecklingen mot allt större volymer elektroniska transaktioner över Internet, samt den förväntade snabba expansionen av Internetförberedda mobiltelefoner är drivande faktorer för den säkerhetsteknik bolaget säljer. Teknisk status Algoritmerna för verifiering och registrering har utvecklats väsentligt och fyller idag högt ställda krav på säkerhet och tolerans mot fingerplacering. Omfattande tester mot stora databaser innehållande fingermönster insamlade med Fingerprint Cards sensorer pågår kontinuerligt. Detta ger bolaget en stark position vad gäller marknadens förtroende för angivna prestanda. En utvecklingsmiljö är under framtagning, där Fingerprint Cards på mycket kort tid kan vidareutveckla mikroprocessorn, bl.a. för anpassning till olika applikationer. Sensorerna förbereds tekniskt för produktion i större serier, samtidigt som möjligheter till ytterligare reduktion av tillverkningskostnaden analyseras. Som stöd för marknadsföringen planeras nya demonstratorer med inriktning mot såväl mobiltelefoni, fordon som andra applikationer. Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,9). Koncernens resultat var -5.6 MSEK (-4,4). Samtliga utvecklingskostnader har kostnadsförts. Finansiell ställning Verksamheten har hittills finansierats genom nyemission om 55,5 MSEK som genomfördes våren 1998, samt lån från NUTEK om 1,3 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 86 %. Koncernens disponibla likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per den 31 mars 2000 uppgick till 21,4 MSEK. Andra kortfristiga fordringar uppgick till 0,7 MSEK. Rörelsekapitalet i koncernen uppgick till 18,9 MSEK. Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under årets tre första månader har investeringar i inventarier gjorts för 0,1 MSEK. Aktiverade utvecklingskostnader: 9,2 MSEK, och patenträttigheter: 5,9 MSEK skrivs planenligt av med 15% per år vilket motsvarar den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av med 20% per år och personaldatorer med 30% per år. Personal Vid periodens slut fanns sju anställda (tre). I projektorganisationen var totalt ca 25 personer engagerade. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Fingerprint Cards har genomfört en riktad emission till europeiska institutioner vilken inbringade 69 MSEK före emissionskostnader om ca 5 MSEK. Fram till 11 maj pågår dessutom en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare vilken, fullt utnyttjad, tillför bolaget ca MSEK 122 före emissionskostnader om ca 6 MSEK. Under ledning av Combitech Systems deltar Fingerprint Cards tillsammans med ett svenskt bilföretag i en prototypframtagning av en styrfunktion i fordon baserad på Bluetooth- teknik och bolagets teknik för fingerverifiering. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00590/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00590/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar