Kvartalsrapport, januari- september 2000, Fingerprint Cards AB (publ.)

Kvartalsrapport, januari- september 2000, Fingerprint Cards AB (publ.) Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar en teknik för avläsning och matchning av fingertoppars mönster för fastställande av individers identitet. Tekniken ersätter PIN- koder och lösenord i säkerhetstillämpningar. De framtagna tekniska lösningarna licensieras till företag inom mobiltelefoni, datasäkerhet, passerkontroll och kortbaserade system för e-handel och andra elektroniska transaktioner. Affärsläge och marknad Under perioden har ytterligare ett licensavtal ingåtts, nu med Loqware Technologies. Produkten är ett elektroniskt lås som tillsammans med bolagets teknik för fingerverifiering säkrar hårddisken i datorer. Avgörande för Loqwares teknikval var att verifiering av användare måste ske utan hjälp av PCn. Därmed uppnås högsta säkerhet. Den finansiella delen av avtalet innehåller dels en fast del som betalas i ett antal poster, och dels royalties som är beroende av de volymer Loqware kommer att sälja av sin produkt. Med de prognoser som angivits av licenstagaren, uppgående till 400 000 enheter per år efter något inkörningsår, är potentialen för Fingerprint i det fyraåriga avtalet ca 300 MSEK i royalties. Den starka utvecklingen för e-handel över Internet och förestående m- handel i mobiltelefoner driver på intresset för biometri. En säker metod för identifiering av användare blir avgörande för tilltron till dessa system. Nyckeln till biometrimarknaden ligger i kombinationen med smarta kort och i produkter för mobil telekommunikation. Teknisk status Väsentliga framsteg har gjorts i vidareutvecklingen av systemkomponenterna; sensorer, algoritmer och processorer. Bolagets resurser för teknisk utveckling, som förstärkts avsevärt under perioden, ger positiva resultat i utvecklingsarbetet. Detta gäller bl.a. framtagandet av en skyddsyta för sensorerna där särskilt hårda krav ställs för vissa tillämpningar. Konstruktionsarbetet avseende en liten och billig linjesensor med tillhörande algoritmer, för applikationer där litenhet och mycket lågt pris är avgörande, är likaså långt framskridet. Bolagets tvåchiplösning integreras nu i system baserade på smarta kort. Sensorn placeras på kortläsaren och själva beslutet om rätt identitet sker på kortet, där även den biometriska signaturen lagras. Systemet blir generellt för applikationer där smarta kort används som informationsbärare, som i PKI-system, men även för SIM-kort i mobiltelefoner. Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,1). Koncernens resultat var -12,9 MSEK (-12,0). Samtliga utvecklingskostnader har kostnadsförts. Finansiell ställning Soliditeten i koncernen uppgick till 97,0 %. Koncernens disponibla likvida medel inklusive gjorda placeringar per den 30 september 2000 uppgick till 162,9 MSEK. Andra kortfristiga fordringar uppgick till 2,1 MSEK. Rörelsekapitalet i koncernen uppgick till 159,6 MSEK. Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under årets nio första månader har investeringar i inventarier gjorts för 0,9 MSEK. Aktiverade utvecklingskostnader: 9,2 MSEK, och patenträttigheter: 5,9 MSEK skrivs planenligt av med 15 % per år vilket motsvarar den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av med 20% per år och personaldatorer med 30% per år. Personal Ytterligare två personer har anställts under perioden, en ekonomichefsassistent och en civ.ingenjör. Antalet anställda per den sista september var därmed 14 st. (7). I projektorganisationen ingick totalt ca 25 personer. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Ett Memorandum of Understanding har tecknats med Nasdaqnoterade Litronic, Inc. i Kalifornien. Bolagen tar gemensamt fram ett e-handelssystem med PKI-säkerhet och baserat på Microsofts plattform för smarta kort. Lösningen förväntas att som första biometrisäkrade e-handelssystem klara den högsta säkerhetsnivån i USA: s standard för säkra elektroniska informationssystem, nivå 3 i FIPS 140-1 (Federal Information Protection Standard). Litronic är en betydelsefull leverantör av elektroniska säkerhetssystem till amerikanska federala myndigheter och försvarsmakten. För ytterligare information hänvisas till: VD Lennart Carlson tel. 031-60 78 21 fax. 031-13 73 85 Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se investrel@fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar