Rekordorder från Kina och offensivt samarbetsavtal men minskad omsättning

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC)

Första kvartalet 2012:

 • Försäljningen uppgick till 5,2 Mkr (12,8).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt nytt beräkningssätt till-0,3 Mkr (5,2).*
 • Bruttoresultatet uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 2,8 Mkr (6,8).*
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,0 Mkr (-1,7).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt nytt beräkningssätt till -5 % (40).*
 • Bruttomarginalen uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 53 % (53).*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 Kr (-0,04).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 28,5 Mkr (14,9).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 46,3 Mkr (14,1).
 • FPC tog rekordorder I Kina värd 44 Mkr.
 • Utredning pågår om grovt insiderbrott i FPC
 • Samarbetsavtal träffades med globalt ledande modulföretag vars försäljningsmål är 20-40 miljoner enheter 2012-2014.
 • Prognosen för 2012 lämnas oförändrad. Även det andra kvartalet ser svagt ut försäljningsmässigt. Under det andra halvåret och speciellt för det fjärde kvartalet ser det ljusare ut.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • FPC utsåg Carnegie till likviditetsgarant.

* Se kommentar sid 2 under Omsättning, resultat och orderstock.

För ytterligare information kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 GÖTEBORG, www.fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har huvudkontor i Göteborg.
Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012, kl. 8.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar