ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Fiskars Oyj Abp       BÖRSMEDDELANDE 23.12.2004 kl. 8.30

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDELEN ENLIGT 2 KAP. 10 § VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN


Fiskars Oyj Abp har blivit informerad om att Hambo Oy Ab:s andel av Fiskars Oyj
Abp:s röstetal och aktiekapital överstigit en tjugondedel (1/20) som en följd av
ett aktieförvärv som genomfördes den 22 december 2004. I enlighet med 2 kap. 10 §
värdepappersmarknadslagen meddelar vi följande:

1.  Målbolagets namn

   Fiskars Oyj Abp, FO-nummer 0214036-5

2.  Tidpunkt när ägarandelen ändrades

   22.12.2004

3.  Andel av röstetalet och aktiekapitalet efter affären:

           Antal     Andel av    Andel av
                  aktiekapitalet röstetalet

   A-aktier     1 809 998    2,34 %     0,36 %
   K-aktier     2 099 763    2,71 %     8,30 %

   Totalt      3 909 761    5,04 %     8,65 %

   Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital består av sammanlagt 77 510 200
   aktier (54 944 492 A-aktier och 22 565 708 K-aktier), och
   aktierna representerar sammanlagt 506 258 652 röster.

4.  Aktieägarens namn och FO-nummer

   Hambo Oy Ab, FO-nummer 0495052-1
Juha Rauhala           Leena Kahila-Bergh
finansdirektör          informationsdirektör

Prenumerera